Spis treści

Rozmowa z prof. Geremkiem
  Polska u progu XXI wieku

Taki był tytuł wykładu prof. Bronisława Geremka, wygłoszonego podczas inauguracji roku akademickiego 2000/2001 na Uniwersytecie Opolskim.

Rozpoczynając swój wykład prof. Bronisław Geremek podkreślił, że uczestnictwo w inauguracji nowego roku akademickiego na naszym uniwersytecie jest dla niego zaszczytem: ,Przekonany jestem, że opolska uczelnia zajmuje już teraz ważne miejsce na mapie akademickiej kraju, a szczególny charakter regionu, jego struktura ludnościowa i położenie geograficzne tworzą dla misji uniwersyteckiej tej młodej wspólnoty profesorów i studentów jedyne w swoim rodzaju warunki i wyzwania". Profesor Geremek zaznaczył, że złożone losy historyczne ziem śląskich, które uczyły ich mieszkańców sztuki współistnienia w różnorodności i wzajemnego otwarcia, mają szczególną wartość właśnie dziś, gdy nasz kraj wkracza w procesy europejskiej integracji.

W swoim wykładzie prof. B. Geremek podkreślał szczególną rolę, jaka w drodze ku tej integracji spoczywa na młodym pokoleniu, a także rolę postępu nauki: ,Inwestowanie w tej dziedzinie należy do najbardziej opłacalnych, a jednocześnie ma największy wpływ na całą gospodarkę. Nakłady na naukę powinny w jak najkrótszym czasie osiągnąć poziom 1,5 PKB - co oznaczałoby czterokrotny ich wzrost w stosunku do stanu obecnego".

Analizując proces transformacji ustrojowej, rozpoczęty w 1989 r., prof. Geremek zwrócił uwagę m.in. na konieczność modernizacji rolnictwa i dostosowania go do możliwości i potrzeb świata współczesnego, ale w taki sposób, by zminimalizować koszty społeczne towarzyszące temu procesowi.

Pierwszym, trwałym aktem procesu odbudowy historycznych więzi cywilizacyjnych i politycznych z Zachodem było - zdaniem prof. Geremka - nasze wejście do NATO. Drugim aktem będzie nasze wejście do Unii Europejskiej: ,Mamy już za sobą doświadczenie wielu lat realizacji Układu Europejskiego z 1991 r., a więc statusu kraju stowarzyszonego z Unią, jak też wiele miesięcy negocjacji w sprawie pełnego członkostwa w Unii, ale kluczowe decyzje są jeszcze przed nami. Potrzebna jest w pierwszym rzędzie jasna wola polityczna po obu stronach".

Jeżeli w Unii Europejskiej będzie awangarda - powiedział prof. Geremek - to Polska aspiruje do uczestnictwa w niej. ,Z satysfakcją notujemy, że w przyszłościowych wizjach Europy, jakie ostatnio formułował Richard von Weizsacker, czy Joschka Fischer, przypisuje się Polsce właśnie takie miejsce". Profesor zwrócił także uwagę na niepokojąco niski stopień poparcia społecznego w Niemczech i we Francji dla idei rozszerzenia Unii: ,Polska, tak jak to zapowiadała, będzie gotowa do akcesji w roku 2003 i mamy prawo oczekiwać, że także Unia będzie wówczas gotowa do rozszerzenia. (...) W interesie zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej, leży szybka, harmonijna i mądra akcesja naszego kraju do tej wspólnoty pokoju, stabilizacji i prosperity".

Kończąc swój wykład prof. B. Geremek zwrócił się do studentów: ,Od nas samych zależy nasz los i także rola, jaką nasz kraj będzie odgrywał na scenie europejskiej - i to właśnie jest w rękach młodego pokolenia, zdobywającego wiedzę i umiejętności dla siebie i dla swojego kraju".
Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001