Spis treści numeru 23

Kronika Uniwersytecka

 • 9 listopada 2000 r. W UO gościli - na zaproszenie ISE - przedstawiciele brytyjskiej instytucji Universitas Higher Education Management Consultants, zajmującej się jakością kształcenia i zarządzania w szkolnictwie wyższym: dr David Billing i Paul Temple. Goście zostali przyjęci przez prorektora ds. dydaktyki i studentów, prof. Leszka Kuberskiego. Efektem rozmów będą kwietniowe warsztaty dla pracowników naszej uczelni.
 • grudnia. Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław Sławomir Nicieja uczestniczył w Radzie Programowej Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Podczas obrad próbowano zaradzić trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się brzeskie muzeum.
 • 7 grudnia. Gościem Uniwersytetu Opolskiego był wiceminister Edukacji Narodowej prof. Jerzy Zdrada, który w towarzystwie rektora UO dokładnie zapoznał się z przebiegiem prac inwestycyjnych na UO oraz uczestniczył w posiedzeniu Senatu UO.
 • grudnia. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja prowadził naradę w sprawie remontu kaplicy św. Wojciecha w kompleksie dawnych zabudowań klasztornych. Stronę kościelną reprezentował ks. Albert Gleser, odpowiadający za inwestycje na Wydziale Teologicznym.
 • 1 grudnia. Prorektor UO prof. Józef Musielok, wspólnie z dr. inż. Mirosławem Bąkiem (Katedra Inżynierii Procesowej), wziął udział w spotkaniu prorektorów, dotyczącym informatyzacji uczelni (w ramach Uniwersyteckiego Porozumienia Informatycznego).
 • 2 grudnia. Odbyło się zebranie zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Uniwersytetu Opolskiego.
 • 4 grudnia. Prorektor UO prof. J. Musielok wziął udział w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
 • 5 grudnia. Prorektor UO prof. J. Musielok przyjął prof. Horsta Denklera, przyszłego pracownika Instytutu Filologii Germańskiej (etat ten będzie finansowany ze środków DAAD).
 • 8 grudnia. Rektor prof. Stanisław Sławomir Nicieja spotkał się z Krystyną i Andrzejem Szczepańskimi, projektantami przebudowy budynku poklasztornego. Omówiono ostateczne zmiany w projekcie przebudowy wieży rektorskiej i sztukaterii na elewacji.
 • 9 grudnia. Rektor UO prof. Stanisław Sławomir Nicieja, w towarzystwie prezydenta miasta Opola Leszka Pogana, spotkał się w gmachu Sejmu z b. premierem Włodzimierzem Cimoszewiczem. Dyskutowano o perspektywach rozwoju Uniwersytetu Opolskiego.
  W grudniowym numerze "Śląska" opublikowany został artykuł prof. Stanisława Sławomira Nicieji pt. "Lwów w kulturze polskiej".
 • stycznia 2001 r. Rektor UO prof. St. S. Nicieja spotkał się z prezydentem miasta Opola Leszkiem Poganem. Dyskutowano nad przejęciem przez Uniwersytet Opolski budynku dawnego szpitala dziecięcego przy placu Kopernika oraz pomieszczeń kamienicy sąsiadującej z Zakładem Energetycznym (mieściłby się tam klub studencki).
 • stycznia. Rektor UO prof. St. S. Nicieja spotkał się z ks. prof. Alojzym Marcolem, organizatorem kwietniowej konferencji o eutanazji.
 • stycznia. Rektor UO prof. St. S. Nicieja uczestniczył w spotkaniu noworocznym z kierownikami administracji UO.
 • stycznia. Prorektor UO prof. L. Kuberski wspólnie z drem J. Wiechułą wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, a poświęconej dostępności studiów wyższych dla osób niepełnosprawnych.
 • stycznia. Rektor UO prof. St. S. Nicieja gościł Stanisława Ożoga, prezesa znanej krakowskiej Spółdzielni Pracy Rękodzieła Artystycznego "Starodruk".
 • stycznia. Rektor UO prof. St. S. Nicieja, w towarzystwie kwestor UO mgr Marii Najdy, spotkał się z dyrektorem Banku Zachodniego Henrykiem Grinerem. Omówiono sprawy sponsoringu UO.
 • 0 stycznia. Rektor UO prof. St. S. Nicieja omówił z artystą malarzem Edwardem Szczapowem sprawę realizacji tryptyku malarskiego, na którym przedstawiony zostanie osiemnastowieczny klasztor dominikański, dziewiętnastowieczny budynek szpitala św. Wojciecha i przyszła siedziba rektoratu UO. Dzieła Edwarda Szczapowa zdobić będą hall nowego rektoratu.
 • 0 stycznia. Rektor UO prof. St. S. Nicieja spotkał się z prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Andrzejem Chwalbą i uczestniczył w promocji nowego podręcznika akademickiego dla studentów historii.
  W tym samym dniu w Muzeum Diecezjalnym odbyło się spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego Opola - z udziałem ordynariusza opolskiego abp. Alfonsa Nossola, władz wojewódzkich i rektorów opolskich uczelni.
 • 1 stycznia. Prorektor UO prof. J. Musielok wziął udział w posiedzeniu sekcji uniwersyteckiej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
 • 5 stycznia. Rektor UO prof. St. S. Nicieja uczestniczył w konferencji rektorów wyższych uczelni Wrocławia i Opola oraz spotkał się z rektorem Politechniki Warszawskiej, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - prof. Jerzym Woźnickim.
  We Wrocławiu rektor UO prof. St. S. Nicieja - jako współautor, z Wojciechem Dzieduszyckim, wstępu do książki pt. "Lwów na starej karcie pocztowej" - wziął udział w promocji tej publikacji.
 • 7 stycznia. Rektor UO prof. St. S. Nicieja wziął udział w posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Śląskiego.
 • 8 stycznia. Rektor UO prof. St. S. Nicieja, wspólnie z prezydentem miasta Opola Leszkiem Poganem i architektami miejskimi, wziął udział w naradzie nad kształtem przebudowy placu Kopernika i usunięciem ruder z dawnej fosy miejskiej, bezpośrednio sąsiadującej z remontowanym gmachem Uniwersytetu.
  Rektor UO prof. St. S. Nicieja udzielił wywiadu dla kwartalnika Cracovia - Leopolis na temat swoich najnowszych książek: biografii Mariana Hemara i "Zadwórze - Polskie Termopile".
  Prorektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
 • 9 stycznia. Odbyło się posiedzenie UKA, poświęcone dyskusji nad maturą 2002, w którym uczestniczyli prorektorzy UO: prof. K. Borecka i prof. L. Kuberski.
  W słynnym salonie prof. Józefa Dudka we Wrocławiu rektor UO prof. St. S. Nicieja wystąpił z tematem "Lwów w kulturze europejskiej". Wprowadzenie do dyskusji wygłosił rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Romuald Gelles.
  Prorektor UO prof. J. Musielok wziął udział w regionalnym zebraniu prorektorów, poświęconym m.in. sprawom zakupu aparatury badawczej i dydaktycznej - zebranie odbyło się w Uniwersytecie Śląskim.
 • 3 stycznia. Gościem UO był przedstawiciel Głównego Konserwatora Zabytków, który w Villi Academica wręczył rektorowi UO prof. St. S. Nicieji dyplom za wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Zabytek zadbany" (nagroda za Villę Academica).
 • 4 stycznia. W UO odbywa się Walne Zebranie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju UO, podczas którego wybrano nowe władze. Prezesem Stowarzyszenia został Norbert Kwaśniok.
 • 5 stycznia. Gościem UO jest rektor Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, prof. Jan Kopcewicz, który w towarzystwie rektora UO prof. St. S. Nicieji zwiedza Zamek Piastów w Brzegu.
 • 6 stycznia. Prorektor UO prof. L. Kuberski bierze udział w zebraniu prorektorów w Uniwersytecie Śląskim, poświęconym sprawom matury 2002 i zasadom rekrutacji na studia.Spotkanie noworoczne z kierownictwem administracji UO.


Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001