Spis treści numeru 23

NOMINACJE PROFESORSKIE

 • Prof. Stanisław Dolata
  Prof. dr hab. Stanisław Dolata, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Opolskim (Wydział Ekonomiczny, Zakład Finansów i Rachunkowości) urodził się 12 listopada 1945 r. w Twardogórze. Studia odbył w latach 1970-1975 na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu i uzyskał stopień magistra ekonomii.

  Stopień naukowy doktora nauk o organizacji i zarządzaniu nadała mu 9. 04. 1981 r. Rada Wydziału Zarządzania i Informatyki, a stopień naukowy doktora habilitowanego 5. 03. 1992 r. - Rada Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu 3. 06. 2000 r.

  W 1981 r. prof. dr hab. Stanisław Dolata podjął pracę na Wydziale Ekonomicznym (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, od 1994 - UO) początkowo na stanowisku adiunkta, od 1992 r. - kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości, od 1994 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a w okresie od 1. 09. 1996 r. do 31. 08. 1999 r. prodziekana ds. nauki. Od 1. 09. 1996 r. zatrudniony jest ponadto w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu na stanowisku profesora nadzwyczajnego, pełniąc równocześnie funkcję członka rady programowej szkoły.

  Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego kontynuuje zainteresowania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem ich gospodarki finansowej oraz finansowych aspektów funkcjonowania samorządów terytorialnych.

  Prof. dr hab. Stanisław Dolata jest promotorem trzech doktorów, dwie prace są w toku, a także promotorem ponad 400 prac magisterskich i dyplomowych, recenzentem sześciu monografii, wielu prac badawczych i artykułów, rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich. Jako nauczyciel akademicki otrzymał nagrodę w konkursie na najlepszego wykładowcę roku 1994/95, zorganizowanym przez Komitet Lokalny AIESEC w Opolu.

  Prof. dr hab. Stanisław Dolata pełnił funkcje członka senackiej komisji dyscyplinarnej ds. studentów (1986-1992), prodziekana Wydziału Ekonomicznego ds. nauki (1996-1999), od 1992 r. - kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości, od 1996 r. jest przewodniczącym rektorskiej Komisji Budżetu. Ostatnio został powołany, decyzją Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Pedagogicznych w Polsce, w skład Komisji Akredytacyjnej kierunku: zarządzanie i marketing.

  Od 1991 r. pełnił funkcję członka wielu rad nadzorczych jednoosobowych spółek skarbu państwa, spółek Narodowych Funduszy Inwestycyjnych itp. oraz doradcy finansowego prezesów kilku spółek. Jest także aktywnym działaczem społecznym, długoletnim członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (w latach 1989-1999 prezesem Zarządu Oddziału w Opolu), rzeczoznawcą Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, ekspertem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pełnił funkcję radnego oraz przewodniczącego klubu radnych Rady Miasta Opola II kadencji, a w III kadencji jest radnym oraz przewodniczącym Rady Miasta Opola .

 • Prof. Andrzej S. Jasiński OFM
  Ojciec Andrzej S. Jasiński, franciszkanin, mieszka w Opolu, ale tak naprawdę miejsce, które najbardziej lubi - to Ziemia Święta. Około 60 razy odwiedził "Ojczyznę Jezusa" kierując się nie tylko sentymentem, ale i pasją zawodową. Owocem tych wypraw okazały się bowiem książki naukowe. Jedna z nich: "Służcie Jahwe z weselem. Kyriologia starotestamentalna na tle środowiska biblijnego" - to pozycja, w której omówione zostało stanowisko współczesnej archeologii, pozwalające na lepsze poznanie Biblii.

  Poza archeologią, historią i kyriologią zainteresowania badawcze o. Jasińskiego dotyczą także biblijnej idei wieczności. Zagadnieniem tym zajął się podczas studiów specjalistycznych na KUL. Przebadał wówczas wszystkie stosowne wypowiedzi zawarte w Starym i Nowym Testamencie. A analiza tekstów apokryficznych i myśli filozoficznej starożytnej Grecji pozwoliła mu zgłębić problematykę wieczności.

  Swoją rolę duchownego i naukową drogę rozpoczął w latach 1974-1980 studiami teologicznymi w Wyższym Seminarium Duchownym O.O. Franciszkanów w Katowicach Panewnikach. W 1985 roku w tymże seminarium zaczął prowadzić działalność naukową.

  W latach 1987-1994 był wykładowcą w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym (Filia KUL w Opolu). Od 1993 roku jest wykładowcą na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, a od 1994 roku pracuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ojciec Jasiński jest autorem licznych artykułów naukowych, skryptów, podręczników, tekstów popularnonaukowych, rozważań biblijnych.

 • Prof. Józef Podgórecki Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Jako nauczyciel zostaje starszym asystentem w Zakładzie Psychologii WSP. Krajowe staże naukowe odbywa u wybitnych polskich psychologów: w Instytucie Psychologii im. Adama Mickiewicza w Poznaniu u prof. B. Hornowskiego oraz w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytucie Badań nad Młodzieżą u prof. St. Miki - prekursora polskiej psychologii społecznej.

  Obrona pracy doktorskiej (temat dysertacji: "Postawy moralne studentów") zgromadziła ponad 200 osób.

  Po odbyciu stażu habilitacyjnego w Rosyjskiej Akademii Nauk zdał z powodzeniem kolokwium habilitacyjne. Praca zostaje wyróżniona, co oznacza dalsze kontakty naukowe i współpracę międzynarodową.

  Realizując stypendium naukowe Rządu Polskiego na Uniwersytecie im. M. W. Łomonosowa otrzymuje, decyzją ministerstwa szkolnictwa rosyjskiej federacji, tytuł profesora. W kraju nominację otrzymał od ministra edukacji narodowej prof. dr. hab. inż. E. Wittbrodta w Warszawie, w grudniu ubiegłego roku. O nadanie kolejnego tytułu profesora "międzynarodowego" ubiega się na Uniwersytecie w Ołomuńcu.

  Autor kilkudziesięciu artykułów i rozpraw oraz 21 monografii, książek i podręczników akademickich opublikowanych w kraju i za granicą. Promotor prac doktorskich w Czechach i Rosyjskiej Federacji. W tym roku - kolejne obrony i następne książki. Główne zainteresowania to psychologia i komunikacja społeczna, prezentowane na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach. W najbliższym czasie jeden z trzech głównych realizatorów międzynarodowego grantu zagranicznej fundacji na temat: Komunikacja społeczna w różnych systemach edukacyjnych.

  Z wydanych ostatnio pozycji książkowych:

  • Socialni komunikace w edukaci (Czechy, 1998)
  • Licznostnyje determinanty socjalnoj kommunikacji (Uniwersytet Łomonosowa, 1999)
  • Jak se lepe dorozumime (Czechy, 2000)
  • Komunikacja społeczna (UO, 2000)
  • Paradigmy sowremiennoj socjalnoj kommunikacji (Uniwersytet Łomonosowa, w druku)
  • Determinanten der gesellschaftlichen Kommunikation (Niemcy, w druku).Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001