Spis treści numeru 23
Posiedzenie Senatu UO 30 listopada 2000 r.


Posiedzenie poprzedziła wizyta członków Senatu UO w remontowanym budynku poklasztornym przy pl. Kopernika.

Przewodniczący Senatu prof. Stanisław Nicieja odczytał list księdza arcybiskupa prof. Alfonsa Nossola usprawiedliwiający nieobecność na posiedzeniu Senatu.

 • Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego prof. Marek Masnyk poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk Społecznych.

  Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosił prof. dr hab. Joachim GLENSK. Rada Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dla rozstrzygnięcia konkursu powołała Komisję w składzie: dr hab. Marek Masnyk, prof. UO, dr hab. Zenon Jasiński, prof. UO, dr hab. Bartłomiej Kozera, prof. UO, prof. dr hab. Wiesław Lesiuk. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi w pełni poparła wniosek o wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie mianowania prof. dra hab. Joachima Glenska na stanowisko profesora zwyczajnego.

  Prof. dr hab. Joachim Glensk tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1997 r. W badaniach i pracach naukowych prof. Joachimowi Glenskowi najbliższa jest problematyka historii prasy drugiej połowy XIX i XX wieku. Jest autorem ponad 300 publikacji, z czego 22 pozycje to prace zwarte, a wśród nich 5 książek autorskich. Po ostatnim awansie naukowym, tj. uzyskaniu tytułu profesora, opublikował m.in. 5 prac zwartych, 13 artykułów. Kolejne publikacje znajdują się w druku.

  Recenzję dorobku prof. Joachima Glenska opracował prof. dr hab. Jerzy Myśliński z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Napisał w niej m.in.: "(...) Najwięcej jego publikacji obejmuje szeroko pojęta problematyka historyczno-prasowa drugiej połowy XIX i XX wieku; prace z tego zakresu dotyczą całej prasy śląskiej i studiów porównawczych. Pod tym względem nie ma sobie równych, a w zakresie dokumentacji naukowej tej prasy (bibliografie, kalendaria) wykonał pracę, którą w innych warunkach musiałyby realizować całe zespoły. Jest także kompetentnym edytorem źródeł, znakomitym recenzentem, autorem rozlicznych referatów, polemistą o wysokiej kulturze naukowej. (...) dał się poznać jako wytrawny znawca historii nowożytnej i najnowszej Śląska. Liczne jego prace monograficzne i artykuły należą do kategorii studiów niemcoznawczych (...). Ta tematyka jest mu wyjątkowo bliska, w niej ociera się bezpośrednio o niełatwą współczesność (...)".

  W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o mianowanie prof. dra hab. Joachima Glenska na stanowisko profesora zwyczajnego udział wzięło 44 członków Senatu (z ogólnej liczby 51 senatorów). Wynik głosowania: za wnioskiem - 42, przeciw - 2, głosów wstrzymujących się nie było.

 • Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego prof. dr hab. Marek Masnyk poprosił następnie o zatwierdzenie konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie pedagogiki.

  Na konkurs swą kandydaturę zgłosił dr hab. Stanisław KORCZYŃSKI, pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych.

  Stanisław Korczyński stopień doktora habilitowanego nauk pedagogicznych (ze specjalnością: pedagogika pracy) uzyskał decyzją Rady Naukowej Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki, zatwierdzoną przez Wyższą Komisję Atestacyjną Ukrainy w czerwcu 1998 r. Od czasu ostatniego awansu naukowego opublikował 4 artykuły, uczestniczył w 4 konferencjach naukowych. Monografia jego autorstwa pt. "Rzeczywisty i postulowany obraz nauczyciela" jest po pozytywnych recenzjach; wydanie drukiem - najdalej w 2001 roku.

  Senat w głosowaniu tajnym większością głosów opowiedział się za mianowaniem dra hab. Stanisława Korczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

  W głosowaniu udział wzięło 45 członków Senatu uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania: za wnioskiem - 32, przeciw - 7, wstrzymało się od głosu 6 senatorów.

 • Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego prof. dr hab. Marek Masnyk poprosił z kolei o zatwierdzenie konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie historii.

  Na konkurs swą kandydaturę zgłosiła dr hab. Anna POBÓG-LENARTOWICZ, z Instytutu Historii.

  Stopień naukowy doktora habilitowanego kandydatka uzyskała w grudniu 1999 r. Jest autorką ogółem 4 prac zwartych, redaktorem 3 prac zwartych, 17 artykułów naukowych, z czego po ostatnim awansie naukowym opublikowała 1 pracę zwartą, siedem artykułów i rozpraw naukowych. Kolejne prace znajdują się w druku.

  Dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz opiekuje się trzema doktorantami.

  Senat w głosowaniu tajnym większością głosów opowiedział się za mianowaniem dr hab. Anny Pobóg-Lenartowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii. W głosowaniu udział wzięło 45 członków Senatu uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania: za wnioskiem - 40, przeciw - 4, wstrzymała się od głosu 1 osoba.

 • Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego prof. dr hab. Marek Masnyk poprosił o zatwierdzenie konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie socjologii.

  Na konkurs swą kandydaturę zgłosiła dr hab. Anna BARSKA z Instytutu Nauk Społecznych. Stopień naukowy doktora habilitowanego kandydatka uzyskała w 1999 r. Po ostatnim awansie naukowym opublikowała osiem artykułów, a trzy kolejne znajdują się w druku.

  Senat w głosowaniu tajnym większością głosów opowiedział się za mianowaniem dr hab. Anny Barskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Społecznych. W głosowaniu udział wzięło 45 członków Senatu uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania: za wnioskiem - 40, przeciw 1, wstrzymało się od głosu 4 senatorów.

 • Wyniki posiedzenia Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu zreferował jej przewodniczący prof. Wiesław Łukaszewski:

  Stan lokalowy prawie wszystkich instytutów jest zły, choć w ostatnim okresie obserwuje się wiele korzystnych zmian: budowa Instytutu Studiów Edukacyjnych, adaptacje sal na potrzeby dydaktyki, trwający remont budynku poszpitalnego. Problem z powszechnym dostępem do sal dydaktycznych domaga się jednak rozwiązania.

  W trakcie swych obrad członkowie Komisji zgłosili następujące wnioski pod adresem władz Uczelni:
  • Konieczne jest podjęcie decyzji o konkretnych lokatorach przyszłego obiektu przy pl. Kopernika - warunkuje to zagospodarowanie sal w głównym kompleksie uczelni.
  • Przeprowadzenie reorganizacji zaplecza technicznego - połączenie warsztatów z jednoczesnym usunięciem ich z budynków dydaktycznych oraz dalsze adaptowanie niewykorzystanych pomieszczeń z przeznaczeniem na proces dydaktyczny (np. zaplecze przy ul. Sienkiewicza).
  • Wskazanie bazy dydaktycznej dla nowo powołanego kierunku "socjologia".
  • Rozwiązanie problemów Biblioteki Głównej (brak pomieszczeń magazynowych).
  • Pozyskanie nowych pomieszczeń w ciągu między ul. Sempołowskiej a ul. Osmańczyka.
  • Pozyskanie grantu inwestycyjnego na wyburzenie byłej stołówki nr 7 i budowę w tym miejscu budynku na wzór Instytutu Studiów Edukacyjnych.


  W dyskusji dotyczącej sytuacji lokalowej prof. Stanisław Kochman zauważył, że posiedzenie Senackiej Komisji zostało niedokładnie przygotowane pod względem organizacyjnym: brak było materiałów roboczych mówiących o liczbie i wielkości pomieszczeń oddawanych w obiekcie przy pl. Kopernika; wg informacji Działu Inwestycyjnego UO otrzymanych na posiedzeniu Senatu, powierzchnia dydaktyczna oferowana Wydziałowi Filologicznemu w budynku przy pl. Kopernika będzie mniejsza od aktualnie posiadanej.

  Prof. Andrzej Gawdzik zwrócił uwagę na ciągi komunikacyjne zajmujące w budynku przy pl. Kopernika ponad 1/4 całej powierzchni; wiele niewykorzystanych sal wykazałoby dobrze funkcjonujące zarządzanie aktualnie posiadanymi salami i powierzchniami dydaktycznymi; wprowadzenie odpłatności za użytkowane sale wykaże duże rezerwy lokalowe.

  Mgr inż. Andrzej Kimla przypomniał, że konieczne jest ostateczne ustalenie użytkowników obiektu przy pl. Kopernika: do końca 2000 r. obiekt zostanie zamknięty - wewnętrzne ścianki działowe można będzie przestawić zgodnie z życzeniem przyszłych lokatorów.

  Prof. Adam Latała zaproponował przydzielanie nowych powierzchni dydaktycznych zgodnie z obowiązującymi normami (powierzchnia przypadająca na 1 studenta), natomiast decyzje dotyczące przenosin powinny zapaść w małych roboczych gronach (powołanej komisji lub Kolegium Rektorskiego) i byłyby zatwierdzone przez Senat.

  Prof. Zenon Jasiński zauważył, że aktualnie funkcjonujący koordynator sal ma ciągle kłopoty z przydzielaniem tzw. sal ogólnoużytkowych - wielu dyrektorów sale takie traktuje jak przynależne danemu instytutowi i nie dopuszcza do zajęcia ich przez inne kierunki.

  Rektor prof. Stanisław Nicieja przypomniał, że w przyziemiu jednego skrzydła "Mrowiska" udało się zlokalizować bardzo nowoczesny Zakład Chemii Ekologicznej; w drugiej części przyziemia DS znajdują się brudne i zaniedbane warsztaty - czy rzeczywiście są potrzebne?

  Prof. Adam Latała zauważył jeszcze, że instytuty mające w swej organizacji warsztaty zawsze znajdą argumenty na ich niezbędność, ale warunki panujące aktualnie w warsztatach grożą niebezpieczeństwem: należy je dofinansować i usprawnić albo usunąć z siatek studiów zajęcia warsztatowe w ogóle.

  Ponadto prof. Wiesław Łukaszewski zwrócił uwagę na nadmierną liczbę magazynów; jeśli rzeczywiście są niezbędne - można je przenieść na teren byłego OZNS-u do pomieszczeń aktualnie dzierżawionych, odzyskując tym samym powierzchnię, którą można przeznaczyć na proces dydaktyczny.

  Członkowie Senatu w głosowaniu jawnym większością głosów (przy 15 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się) zatwierdzili skład komisji (zaproponowany przez dziekana prof. A. Latałę), która przygotuje propozycję zasiedlenia budynku przy pl. Kopernika oraz zwolnionych pomieszczeń w budynku głównym.

  Skład Komisji:
  • przedstawiciel rektora (prorektor)
  • przewodniczący Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu prof. Wiesław Łukaszewski
  • przewodniczący Senackiej Komisji ds. Studenckich i Kształcenia prof. Leszek Kuberski
  • dziekani Wydziałów
  • dyrektor administracyjny UO
  • przedstawiciel Samorządu Studenckiego.


  Dyrektor administracyjny zobowiązany został (wspólnie z wicedyrektorami UO) do przeprowadzenia przeglądu pomieszczeń magazynowych i przedstawienia informacji, które z nich są niezbędne, które można połączyć, a które zlikwidować.

 • Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Józef Musielok przedstawił projekt "Regulaminu korzystania ze środków z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Opolskiego".

  O przyznanie stypendiów z tych środków ubiegać się mogą asystenci-stażyści oraz doktorzy habilitowani ubiegający się o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora.

  W głosowaniu jawnym wzięło udział 45 członków Senatu. "Regulamin" przyjęty został jednomyślnie.

 • Dr Wiesława Piątkowska-Stepaniak w związku z kolejną kradzieżą sprzętu w Wydawnictwie UO zwróciła się z wnioskiem o rozważenie współpracy z Wydawnictwem Św. Krzyża - kolejka oczekujących na druk książek wydłuża się.

  Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. Urszula Łangowska-Szczęśniak poinformowała o przekazaniu kwoty ze środków wydziałowych na odtworzenie sprzętu komputerowego Wydawnictwa.
 • Protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu zatwierdzony został bez uwag.
Informację przygotowała: Lucyna Kusyk
Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001