Spis treści numeru 24

KRONIKA UNIWERSYTECKA
 • 19 stycznia. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Uniwersytet Śląski, poświęconym zagadnieniom zakupu aparatury naukowej w sytuacji zmieniających się przepisów podatkowych VAT.
  Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja był gościem "Salonu profesora Dudka" (o salonie prof. Dudka czytaj na stronie 22).
 • 23 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomów, przyznawanych osobom i instytucjom zaangażowanym w ratowanie zabytków. Uroczystość - z udziałem zastępcy generalnego konserwatora zabytków dra Marka Rubnikowicza - odbyła się w Villi Academica - nagrodzonym obiekcie (rozmowa z dr. Markiem Rubnikowiczem - na stronie 17).
 • 24 stycznia. Odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju UO. Wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Przewodniczącym Stowarzyszenia został Norbert Kwaśniok, wiceprzewodniczącą - dr Janina Hajduk-Nijakowska. Władze Uniwersytetu podziękowały ustępującym członkom Zarządu - przewodniczącemu Stowarzyszenia mgr. inż. Stanisławowi Podwińskiemu i wiceprzewodniczącej mgr Alinie Jakubowskiej-Kieler. (Rozmowa z Norbertem Kwaśniokiem - na stronie 19).


  Uroczystość wręczenia dyplomu - wyróżnienia w konkursie Zabytek Zadbany

 • 25 stycznia. Odbyło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Opolskiego - gościem specjalnym był JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Jan Kopcewicz (o wizycie prof. Jana Kopcewicza czytaj na stronie 16).
 • 26 stycznia. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski oraz pełnomocnik rektora ds. rekrutacji dr Jerzy Wiechuła uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez UŚ, poświęconej problemowi "Matury 2002".
 • 29 stycznia. Gośćmi prorektora UO prof. Józefa Musieloka byli: Olivier Jacquot, attaché ds. współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce oraz Elizabeth de Pontbriand-Leżańska, delegat generalny ds. Alliance Francaise w Polsce. Goście wizytowali opolski Ośrodek Aliance Francaise, którym opiekuje się dr hab. Krystyna Modrzejewska z Instytutu Filologii Polskiej UO.
 • 1 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wspólnie z kwestor mgr Marią Najdą spotkał się z Małgorzatą Miszkiewicz - dyrektor Banku Pekao SA Oddział w Opolu. Omawiano zasady współpracy i sponsoringu.
 • 7 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z prof. Andrzejem Gawdzikiem - dyrektorem Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Omawiano sprawy dot. współpracy między obu placówkami naukowymi.


  Prof. Jan Kopcewicz rektor UMK w Toruniu, gościem Senatu UO

 • 8 lutego. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu Sekcji Uniwersyteckiej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
 • 12 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z Krystyną i Andrzejem Szczepańskimi - projektantami przebudowy klasztoru podominikańskiego. Omówiono ostateczny kształt rozwiązania architektonicznego wieży rektorskiej oraz sztukaterii na elewacjach: frontowej i na dziedzińcu wewnętrznym.
 • 13 lutego. Odbyła się uroczystość przekazania teleskopu Meade 12 z kamerą CCD, daru Fundacji Alexandra von Humboldta, Instytutowi Fizyki UO. W imieniu Fundacji teleskop przekazał Rolf Papenberg, konsul RFN w Opolu (o uroczystości czytaj na stronie 20).


  Zjazd Rektorów Uczelni Technicznych w Kamieniu Śląskim

 • 14 lutego. JM Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja - na zaproszenie JM Rektora Demetera Krupki - wziął udział w uroczystościach 10-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. W trakcie uroczystości został uhonorowany pamiątkowym medalem Uniwersytetu Opawskiego - w uznaniu zasług na rzecz współpracy między uczonymi polskimi i czeskimi.
 • 15 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w spotkaniu podsumowującym obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, gdzie spotkał się z ministrem edukacji narodowej prof. Edmundem Wittbrodtem. Obrady odbywały się w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego w Kamieniu Śląskim.
  Tego samego dnia rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z prezesem Zarządu Wojewódzkiego NOT w Opolu Janem Broniewiczem oraz z zastępcą szefa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu Janem Kuleszą.
  W Klubie Akademickim odbył się jubileusz 70-lecia doc. dra Zygmunta Łomnego, zorganizowany przez środowisko opolskich pedagogów.
  Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
 • 15-17 lutego. Prorektorzy UO prof. Leszek Kuberski oraz prof. Józef Musielok wzięli udział w podsumowaniu projektu TEMPUS. Seminarium, które odbyło się w Jeleniej Górze, dotyczyło tematu: "Zapewnienie jakości uczelni jako narzędzie zmian".
 • 16 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z redaktorem naczelnym "Trybuny Śląskiej" Maciejem Siembiedą, absolwentem naszej uczelni. Omawiano sprawy współpracy między Uniwersytetem Opolskim a redakcją tej największej na Śląsku gazety. Tego samego dnia rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z Włodzimierzem Czarzastym - sekretarzem Krajowej Rady ds. Radia i Telewizji oraz z posłanką Aleksandrą Jakubowską. Rada Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła Konkurs o Stypendia Krajowe dla Młodych Naukowców na rok 2001. Jednym z laureatów konkursu został dr Maciej Bujak, pracownik Instytutu Chemii UO (szczegóły - na stronie 28).
 • 17 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja gościł prof. Andrzeja Pelczara - przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (byłego rektora UJ). Podczas spotkania przedstawił stan obecny i perspektywy rozwoju naszego Uniwersytetu. Po spotkaniu prof. Andrzej Pelczar i prof. Stanisław S. Nicieja wyjechali wspólnie do Torunia.


  Od lewej : prof. W. Hendzel, prof. T. Bujnicki, prof. S. Kochman, prof A. Pelczar, prof. S. Nicieja

 • 18-19 lutego. JM Rektor UO prof. S. Nicieja wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, połączonym z jubileuszem 55-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - z okazji jubileuszu rektor UO przekazał na ręce JM Rektora UMK prof. Jana Kopcewicza specjalny adres gratulacyjny od opolskiego środowiska uniwersyteckiego.
 • 19 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z prof. Karlem Dedeciusem - dyrektorem Instytutu Polskiego w Darmstadt oraz z drem Eugeniuszem Gorczycą - sekretarzem Fundacji na Rzecz Współpracy Polsko-Niemieckiej. W Uniwersytecie Opolskim odbyła się debata pt. "Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w świetle integracji Polski z Unią Europejską". Zorganizował ją Instytut Nauk Społecznych oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów UO.
 • 21 lutego. Rektor UO prof. Stanisław Sławomir Nicieja oraz prof. Leszek Kuberski, prorektor UO gościli Zespół Oceniający Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, której przewodniczył ks. prof. Piotr Wąsowicz z KUL-u. W komisji byli m.in. prof. Wiesław Kaczanowicz (UŚ) i prof. Wojciech Wrzosek (UMK) Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z dyrektorem "Energobudowy", Andrzejem Susło. Omawiano sprawy finalizacji prac przy budowie akademika "Niechcic".


  Narda dotycząca przebudowy wzgórza klasztornego. Od lewej: rektor UO prof. Stanisła S. Nicieja, wiceprezydent Opola Władysław Brudziński, prezydent Opola Leszek Pogan, Zdzisław Sworowski - zastępca dyr. administracyjnego UO ds. inwestycji.

 • 22 lutego. Obradował Senat UO Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się w Villi Academica z architektem Andrzejem Krzyżańskim. Omawiano sprawy stworzenia lapidarium na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu.
 • 23 lutego. Podczas wyjazdowego posiedzenia Parlamentu Studenckiego UO w Pokrzywnej Leszek Kuberski, prorektor UO ds. dydaktyki i spraw studenckich przedstawił bieżącą sytuację uczelni i możliwości rozdziału środków z funduszu pomocy materialnej dla studentów.
 • 26 lutego. W Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego w Kamieniu Śląskim odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego związane z uzyskaniem uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz jubileuszem 65. urodzin ks. prof. Janusza Czerskiego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja przekazał na ręce ks. prof. Alfonsa Nossola - Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego i ks. prof. Helmuta Sobeczki - dziekana Wydziału Teologicznego specjalny adres gratulacyjny. W adresie tym napisano m.in.: "Wydarzenie to zostanie zapisane złotymi zgłoskami w annałach Uniwersytetu Opolskiego. Jest to bowiem nie tylko pełna emancypacja jednego z głównych wydziałów naszej Uczelni, ale jednocześnie najpoważniejszy czynnik na drodze do pełnej autonomii, którą dzięki temu faktowi Uniwersytet Opolski otrzymał. Dziś bowiem nasza Uczelnia liczy 69 profesorów tytularnych (do praw autonomicznych potrzeba 60) i połowa wydziałów uniwersyteckich posiada prawa habilitowania. A takie wymagania stawia przed nami Rada Główna Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jesteśmy dziś więc Uniwersytetem w pełni autonomicznym, z wszelkimi prawami przysługującymi mu z racji tej pozycji. W dziele dochodzenia do autonomii Uniwersytetu Opolskiego rola Wydziału Teologicznego, kierownictwa i całej kadry naukowo-dydaktycznej jest trudna do przecenienia. Proszę więc przyjąć wyrazy jak najserdeczniejszych podziękowań oraz wielkiego uznania, które kieruję przede wszystkim na ręce współtwórców naszego Uniwersytetu - ks. arcybiskupa prof. Alfonsa Nossola i ks. dziekana prof. Helmuta Sobeczki oraz wszystkich członków społeczności Wydziału Teologicznego: wielkich budowniczych kampusu teologicznego w naszym mieście i wspaniałych organizatorów struktur wydziałowych oraz seminaryjnych, które w tak świetny sposób sprawdzają się na co dzień w normalnym rytmie pracy Uniwersytetu. Jestem osobiście zaszczycony, że przyszło mi kierować Uniwersytetem w latach jego wielkiej rozbudowy i że mogę współpracować na co dzień z tak znakomitymi uczonymi, duszpasterzami, kreatorami opolskiej teologii i bliskimi mi bardzo ludźmi, przez ich wrażliwość, poczucie obowiązku oraz piękne cechy lojalności, koleżeństwa i przyjaźni, które zawsze znajdowałem i znajduję na tym najprężniej rozwijającym się na Uniwersytecie Opolskim Wydziale, jakim jest Teologia".
 • 26-27 lutego. Odbyła się XI Zimowa Giełda Piosenki zorganizowana przez Samorząd Studencki UO. Zespół Natalia Grosik Band otrzymał z rąk Leszka Kuberskiego, prorektora UO, nagrodę Rektora UO i Złoty Wiatraczek.
 • 28 lutego. Prorektor UO Leszek Kuberski uczestniczył w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego profesorom: Adamowi Bielańskiemu i Romanowi Wapińskiemu.
 • 1 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z ordynariuszem opolskim ks. abp. prof. Alfonsem Nossolem. Omawiano sprawy ważkie dla przyszłości naszej uczelni i regionu.
 • 2 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z prezydentem Opola Leszkiem Poganem. Omawiano warunki przejęcia przez naszą uczelnię budynku tzw. Sierocińca Porscha na Opolskim Akropolu. Dyskutowano o niejasnościach prawnych i zabiegach Urzędu Marszałkowskiego, pragnącego przejąć ten obiekt dla swoich potrzeb.
 • 5 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja - na zaproszenie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego - uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli środowisk naukowych z kraju i zagranicy z okazji 10-lecia miesięcznika "Nauka i Przyszłość". Spotkaniu, które odbyło się w Sali Obrazowej Pałacu Prezydenckiego, przewodniczył prof. Janusz Tazbir, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Tego samego dnia rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z prof. Henrykiem Ratajczakiem - dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Paryżu (byłym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego), wybitnym polskim chemikiem, członkiem rzeczywistym PAN. Omawiano szczegóły przyjazdu prof. Henryka Ratajczaka do Opola oraz prezentacji opolskiego środowiska w Paryżu (dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu bardzo mocno angażuje się w promocję polskich uniwersytetów we Francji). Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z szefową Kancelarii Prezydenta RP minister Jolantą Szymanek-Deresz. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w jubileuszu 80-lecia urodzin Kazimierza Górskiego.


  Jubileusz Kazimierza Górskiego. Na zdjęciu: Jubilat z żoną (z prawej), od lewej - rektor UO Stanisław S. Nicieja, Jerzy Janicki i Karol Soroczko, lekarz drużyny GÓrskiego.

 • 6 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja i prorektor UO prof. Leszek Kuberski wręczyli 18 wyróżniającym się studentom Uniwersytetu Opolskiego Nagrody Rektora za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego w roku 1999/2000.
 • 7 marca Prorektor UO prof. Leszek Kuberski wziął udział w naradzie prorektorów uczelni państwowych z udziałem ministra Edmunda Wittbrodta. Narada poświęcona była zasadom rekrutacji na studia w roku akademickim 2002/2003 i aktualnej sytuacji w zakresie pomocy materialnej dla studentów. Koło Naukowe Teologów zorganizowało spotkanie z redakcją "Tygodnika Powszechnego" pt. Zatruta wrażliwość. Wykład wiodący wygłosił rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek (o sesji czytaj na stronie 49).
 • 8-9 marca. Jubileusz powołania Uniwersytetu Opolskiego połączony z nadaniem tytułu doktora honorowego Adamowi Hanuszkiewiczowi (o uroczystości i honorowym doktorze czytaj na stronie 8).
Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001