Spis treści numeru 24
Posiedzenie Senatu UO

22 lutego 2001 r.
 • Przewodniczący Senatu prof. Stanisław Nicieja poinformował o posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które odbyło się w dniach 17-19 lutego br. w Toruniu i połączone było z obchodami 55-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Konferencja poświęcona była kondycji szkolnictwa wyższego, coraz trudniejszej sytuacji finansowej niektórych polskich uczelni - m.in. Uniwersytetu Białostockiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
  Rektor poinformował, że Ministerstwo Edukacji Narodowej złożyło obietnicę podniesienia w bieżącym roku wynagrodzeń asystentom i adiunktom, a w najbliższej perspektywie zrównania tych zarobków ze średnią krajową.
  Kilka słów poświęcił prof. St. S. Nicieja zorganizowanemu przez Politechnikę Opolską Zjazdowi Rektorów Uczelni Technicznych, w którym wzięli udział minister edukacji narodowej prof. Edmund Wittbrodt oraz przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. Andrzej Pelczar. Obrady odbyły się w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego UO w Kamieniu Śląskim.
  Na koniec rektor poinformował o uzyskaniu przez Instytut Historii UO akredytacji na najbliższych 5 lat oraz o prowadzonych działaniach na rzecz pozyskania budynku po byłym szpitalu dziecięcym przy placu Kopernika.
 • Przewodniczący Senatu prof. Stanisław Nicieja pogratulował prof. dr. hab. Joachimowi Glenskowi mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego. Pogratulował również dr hab. Aleksandrze Wieczorek uzyskania tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych.
 • Decyzją JM Rektora UO stypendia naukowe z funduszu stypendialnego przeznaczonego na zakończenie prac naukowo-badawczych (związanych ze złożeniem wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora) otrzymali: dr hab. Krystyna Czaja, ks. dr hab. Piotr Jaskóła, dr hab. Bronisław Kodzis, ks. dr hab. Józef Król, dr hab. Janusz Kyzioł, dr hab. Wanda Laszczak, dr hab. Krystian Ledwoń, dr hab. Józef Musielok, dr hab. Roman Nowacki, dr hab. Wiesław Olkusz, dr hab. Ryszard Pietrzak, dr hab. Teresa Smolińska, dr hab. Krzysztof Tarka, dr hab. Bogusław Wyderka, dr hab. Jacek Zaleski, dr hab. Marek Zybura.
  Za przyznanie stypendiów w imieniu wszystkich wyróżnionych podziękowała dr hab. (prof. UO) Teresa Smolińska.
 • Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Stanisław Kochman poinformował o przebiegu prac związanych z nadaniem Adamowi Hanuszkiewiczowi tytułu doktora honoris causa UO.
  Na wniosek dziekana prof. Stanisława Kochmana Senat Uniwersytetu Opolskiego podjął następującą uchwałę:
  Senat Uniwersytetu Opolskiego na swym posiedzeniu w dniu 22 lutego 2001 r. jednomyślnie podjął uchwałę o nadaniu Adamowi Hanuszkiewiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
 • Dr Wanda Matwiejczuk, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego przedstawiła działalność biblioteki w 2000 r.
  Sprawozdanie dyrektor Wandy Matwiejczuk uzupełnił przewodniczący Rady Bibliotecznej, prof. Stanisław Kochman. Zaznaczył, że w 2001 roku trzeba wygospodarować ok. 300 tys. złotych w związku z koniecznością opracowania projektu nowego obiektu bibliotecznego. Bibliotece potrzebne są także nowe pomieszczenia magazynowe, fundusze na zakup nowych książek i modernizację pomieszczeń bibliotecznych.
 • Zbigniew Zuchewicz, przewodniczący Samorządu Studenckiego, przedstawił sprawozdanie z działalności organizacji w 2000 roku.
 • Protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu przyjęty został bez uwag.
Przygotowała: Lucyna Kusyk
Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001