Spis treści numeru 25
Posiedzenie Senatu UO


22 marca 2001 r.
 • Przewodniczący Senatu prof. Stanisław Nicieja podziękował prorektor UO prof. Krystynie Boreckiej oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości związanych z nadaniem tytułu doktora honoris causa Adamowi Hanuszkiewiczowi.

 • Senat UO zaopiniował i przegłosował wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej za najciekawsze publikacje naukowe.

   Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Stanisław Kochman poprosił o zatwierdzenie wniosku Rady Wydziału o przyznanie nagrody MEN prof. dr. hab. Piotrowi KOWALSKIEMU za książkę pt. Chleb nasz powszedni - o pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków, wydaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum w 2000 r. Praca ta, wykorzystując bogaty materiał historyczny, mitologiczny, folklorystyczny, antropologiczny i literacki ukazuje dzieje jednego z najważniejszych symboli kulturowych, jakim jest chleb. W recenzji prof. dra hab. Czesława Hernasa (Uniwersytet Wrocławski) czytamy m.in.: Książka prof. dra Piotra Kowalskiego (...) to osadzona w dziejach kultury, gruntownie udokumentowana i dobrze napisana opowieść o wiecznym a codziennym chlebie.

   W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Piotrowi Kowalskiemu nagrody Ministra Edukacji Narodowej wzięło udział 40 członków Senatu uprawnionych do głosowania (Senat UO liczy 51 osób). Wniosek poparty został zdecydowaną większością głosów (za wnioskiem opowiedziało się 39 osób, 1 głos był przeciwny).

   Następnie prof. dr hab. Stanisław Kochman poprosił o zatwierdzenie kolejnego wniosku Rady Wydziału Filologicznego o przyznanie nagrody MEN dr hab. Krystynie MODRZEJEWSKIEJ za monografię (stanowiącą podstawę kolokwium habilitacyjnego) pt. Postać kobieca we francuskim dramacie XX wieku. W tajnym głosowaniu Senat poparł wniosek zdecydowaną większością głosów (za wnioskiem opowiedziało się 30 osób, 10 głosów było przeciwnych).

   Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego prof. dr hab. Marek Masnyk poprosił o zatwierdzenie wniosku Rady Wydziału o przyznanie nagrody MEN prof. dr. hab. Dariuszowi DOLIŃSKIEMU za książkę pt. Psychologia wpływu społecznego, wydaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum. Z recenzji prof. dra hab. Marka Tokarza z Uniwersytetu Śląskiego: Jest to jedna z najlepszych prac z zakresu psychologii społecznej, jakie zdarzyło mi się czytać. Nienaganny warsztat naukowy został w niej zastosowany do omówienia spraw arcyciekawych, znajdujących się dziś w centrum zainteresowania dosłownie wszystkich - psychologów, logików, teoretyków komunikacji i propagandy, specjalistów w dziedzinie negocjacji, reklamy, inżynierii społecznej, marketingu politycznego (...).

   Senat poparł i ten wniosek zdecydowaną większością głosów (za - 36 osób, 4 - przeciw).

   Następnie prof. dr hab. Marek Masnyk poprosił o zatwierdzenie wniosku Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego o przyznanie nagrody MEN prof. dr. hab. Maciejowi DYMKOWSKIEMU za książkę pt. Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000). Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka z Instytutu Psychologii PAN w recenzji tej pracy napisał: Książka prezentuje aktualne i ważne osiągnięcia współczesnej psychologii. W szczególności zawiera podstawowy wkład dotyczący nieracjonalności i ułomności procesów poznawczych człowieka. Jest to kompetentna prezentacja stanu wiedzy współczesnej psychologii poznawczej na ten temat. W głosowaniu nad wnioskiem za opowiedziało się 28 osób, 12 było przeciwnych.

   Raz jeszcze prof. dr hab. Marek Masnyk poprosił o zatwierdzenie wniosku swej Rady Wydziału o przyznanie nagrody MEN - tym razem dr hab. Annie POBÓG-LENARTOWICZ za monografię pt. Kanonicy regularni na Śląsku. Życie konwentów w śląskich klasztorach kanoników regularnych w średniowieczu, stanowiącą podstawę kolokwium habilitacyjnego. Prof. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego napisał m.in. w recenzji: Życie średniowiecznego zakonnika w Polsce, (...) ukazane w szerszym kontekście i w pełniejszym ujęciu, nie było dotąd w zasadzie przedmiotem odrębnego opracowania. W tym względzie pracę A. Pobóg-Lenartowicz uznać można za pionierską. Zwrócenie uwagi na codzienność, ukazanie człowieka-zakonnika w wymiarze duchowym i intelektualnym - jego wiedzy i jego obowiązków, przybliżenie przebiegu i rozkładu dnia (...) stanowi z pewnością novum w historiografii polskiej. W głosowaniu za wnioskiem opowiedziały się 34 osoby, sześć było przeciwnych.

   Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko poprosił o zatwierdzenie wniosku Rady Wydziału o przyznanie nagrody MEN ks. dr. hab. Piotrowi MORCIŃCOWI za monografię pt. Etyczne aspekty transplantacyjnej terapii chorób neurozwyrodnieniowych. Studium teologicznomoralne, stanowiącą podstawę kolokwium habilitacyjnego. Prof. dr hab. Janusz Gadzinowski (Akademia Medyczna w Poznaniu) napisał w recenzji m.in.: Rozprawa habilitacyjna ks. dra P. Morcińca jest monografią z zakresu etyki medycznej, ale traktuje problemy transplantacji komórek i tkanek mózgu u człowieka z bardzo określonej perspektywy katolickiej teologii moralnej. (...) Ks. dr P. Morciniec ostatecznie stwierdza, że mimo wysiłków podjętych w celu znalezienia etycznie akceptowanego rozwiązania z pozycji katolickiej, przedstawione dane i argumenty skłaniają do sformułowania stanowczego zakazu dalszego klinicznego stosowania tej formy terapii w obecnym jej stadium. O ile jednak medycyna zdolna będzie do rozwinięcia takiego leczenia, że korzyści dla całościowo pojętego dobra biorcy będą niewątpliwe i jednoznaczne, a jako implant będzie mógł być użyty materiał z etycznie akceptowanego źródła, wtedy zasadne będzie zrewidowanie stanowiska w tej kwestii. W głosowaniu tajnym za wnioskiem opowiedziało się 39 osób, 1 osoba była przeciwna.

   Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Józef Kusz prosił o zatwierdzenie wniosku Rady Wydziału o przyznanie nagrody zespołowej MEN dr. hab. Jackowi ZALESKIEMU i dr. Maciejowi BUJAKOWI za cykl ośmiu prac opublikowanych w 2000 r. w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, dotyczących badania struktur krystalograficznych oraz za pracę doktorską Macieja Bujaka. W głosowaniu tajnym Senat ten wniosek oddalił (za opowiedziało się 11 osób, 29 było przeciw).

   Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała poprosił o zatwierdzenie wniosku Rady Wydziału o przyznanie nagrody MEN prof. dr hab. Czesławie ROSIK-DULEWSKIEJ za książkę pt. Podstawy gospodarki odpadami, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2000 r.

   W opinii wydawniczej prof. dr hab. Jan Siuta z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie napisał: Opiniowana książka Cz. Rosik-Dulewskiej ujmuje najszerzej problematykę gospodarki odpadami w piśmiennictwie krajowym. Na szczególną uwagę zasługuje naświetlenie ekologiczno-sanitarnych następstw składowania odpadów, sposobów ograniczania tych następstw oraz rekultywacji i ponownego zagospodarowania terenów składowania odpadów.

   Wniosek ten Senat poparł zdecydowaną większością głosów (za było 31 osób, 9 - przeciw).

 • Prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. dr hab. Leszek Kuberski poinformował o kolejnym etapie reformy oświaty: zmianie formy egzaminów maturalnych. 30 września 2000 r. podczas Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podpisane zostało porozumienie między rektorami uczelni a Ministrem Edukacji Narodowej, dotyczące postępowania rekrutacyjnego w 2002 r. (uwzględniane będą wyniki egzaminów maturalnych). W głosowaniu jawnym (przy jednym głosie przeciwnym) Senat UO przyjął następującą uchwałę:

  Uchwała nr 7/1999-2002 Senatu Uniwersytetu Opolskiego
  podjęta na posiedzeniu w dniu 22 marca 2001 r.

  w sprawie ratyfikacji Porozumienia z dnia 30 września 2000 r. między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a Ministrem Edukacji Narodowej
   W roku 2002 uczniowie szkół średnich przystąpią po raz pierwszy do zewnętrznie organizowanego egzaminu maturalnego, który zostanie przeprowadzony według jednakowych w całym kraju podstaw programowych kształcenia ogólnego i precyzyjnie określonych standardów wymagań egzaminacyjnych - przygotowanych również we współpracy z przedstawicielami szkół wyższych.
   W ten sposób Nowa Matura 2002 powinna stać się egzaminem obiektywnym, dającym wiarygodną informację zdającym oraz uczelniom, które będą mogły wykorzystać wyniki egzaminu maturalnego jako zasadniczego elementu postępowania kwalifikacyjnego na studia.
   Senat Uniwersytetu Opolskiego ratyfikuje treść porozumienia między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2000 r. oraz stwierdza, że przy naborze na studia w roku akademickim 2002/2003 uczelnia w możliwie najszerszym zakresie będzie uznawać wyniki Nowej Matury 2002. Oznacza to, że rekrutacja na jednolite studia magisterskie i zawodowe oparta będzie na konkursie świadectw maturalnych i świadectw ukończenia szkoły średniej oraz sprawdzianach uzdolnień i predyspozycji warunkujących możliwość podjęcia studiów na niektórych kierunkach.
   Biorąc pod uwagę fakt, że uczniowie szkół średnich muszą podjąć decyzję o wyborze przedmiotów na maturze rok przed terminem egzaminów, Senat Uniwersytetu Opolskiego określi szczegółowe zasady naboru kandydatów na studia na rok akademicki 2002/2003 w maju 2001 roku.
 • Mgr Anna Kuczyńska, kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą przedstawiła sprawozdanie ze współpracy Uniwersytetu Opolskiego z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Wojciech Chlebda uzupełnił przedstawione sprawozdanie o głosy z dyskusji, która odbyła się na posiedzeniu Komisji:


  • obserwuje się spadek liczby organizowanych konferencji o zasięgu międzynarodowym;

  • niższa - w porównaniu z 1998 i 1999 r. - jest wartość nabytków zagranicznych Biblioteki Głównej;

  • wzrosły ogólne nakłady na współpracę zagraniczną oraz liczba wyjazdów naukowych. Jednakże w złożonych przez poszczególne jednostki sprawozdaniach dotyczących współpracy z zagranicą zauważa się zbyt dużo statystyki i liczb w stosunku do zawartych treści (brak informacji, w jakiego rodzaju konferencjach pracownicy biorą udział, czy przewodniczą obradom, jaki jest język konferencji, w jakim języku wydawane zostają materiały pokonferencyjne itp.).


  Prorektor UO prof. Józef Musielok podsumował współpracę zagraniczną następująco:


  • coraz lepszy jest stan współpracy naukowej z krajowymi ośrodkami naukowymi;

  • znacznie wzrosła liczba studentów wyjeżdżających na sesje naukowe (ciągle nie rozwiązane są kwestie finansowe takich wyjazdów);

  • zbyt mała jest liczba studentów zagranicznych, którzy deklarują przyjazdy do UO, a także liczba wspólnie prowadzonych tematów badawczych. Cieszy aktywność dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej - 1 II br. utworzone zostało Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców.


 • Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego prof. Marek Masnyk zwrócił się z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie nadania prof. Wojciechowi Wrzesińskiemu oraz prof. Jaroslavovi Pánkowi tytułów doktora honoris causa UO.

  Uchwała nr 8/1999-2002 Senatu Uniwersytetu Opolskiego
  podjęta w dniu 22 marca 2001 r.


  Senat Uniwersytetu Opolskiego, w głosowaniu jawnym (przy jednym głosie wstrzymującym) przyjął uchwałę w sprawie nadania tytułów doktora honoris causa: profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu, prezesowi Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Jaroslavovi Pánkowi, prezesowi Czeskiego Towarzystwa Historycznego. Uroczystość zaplanowana została na 17 maja 2001 r.

 • Wniosek Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego z dnia 5 X 2000 r. został pozytywnie zaopiniowany przez senaty: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Opiniodawcami w przewodzie o tytuł doktora honorowego dla prof. Wojciecha Wrzesińskiego byli: prof. dr hab. Czesław Łuczak oraz prof. dr hab. Roman Wapiński, natomiast w przewodzie o tytuł doktora honorowego dla prof. Jaroslava Pánka - prof. dr hab. Marceli Kosman oraz prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski.

 • Prorektor prof. Józef Musielok przedstawił prośbę Senatu Uniwersytetu w Białymstoku o poparcie wniosku w sprawie nadania Jego Eminencji Sawie, prof. dr. hab. Michałowi Hrycuniakowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. Opiniodawcą w przewodzie jest ks. arcybiskup prof. dr hab. Alfons Nossol, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UO.

  Uchwała nr 9/1999-2002 Senatu Uniwersytetu Opolskiego
  podjęta na posiedzeniu w dniu 22 marca 2001 r.


  Senat Uniwersytetu Opolskiego zapoznał się z wnioskiem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Jego Eminencji Sawie, prof. dr. hab. Michałowi HRYCUNIAKOWI, Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski.
   Opiniodawcą w prowadzonym postępowaniu jest Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego ksiądz arcybiskup prof. dr hab. Alfons Nossol, który w sporządzonej przez siebie recenzji zwrócił uwagę na działalność dydaktyczną oraz funkcje pełnione w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Białymstoku; funkcje pełnione w Kościele; działalność ekumeniczno-społeczną; dorobek naukowy JE Sawy.
   W końcowej części opinii ks. arcybiskup prof. dr hab. Alfons Nossol napisał m.in.: Metropolita Sawa jest naukowcem obdarzonym niezwykłym zmysłem naukowej analizy i uzdolnionym do twórczej syntezy. Na uwagę zasługuje również precyzyjność w wyrażaniu myśli oraz prostota w ich formułowaniu. (...). Publikuje on nie tylko w języku polskim, ale także w języku rosyjskim.(...) może w ten sposób być dla wielu dobrym nauczycielem teologii nacechowanej ekumeniczną otwartością. Promuje w ten sposób naukę polską nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Poprzez wieloletnią działalność dydaktyczną (...) wniósł i wnosi poważny wkład w proces edukacji młodego pokolenia. (...). Przez wiele lat był członkiem Katolicko-Prawosławnej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego.
   Senat Uniwersytetu Opolskiego w głosowaniu jawnym jednomyślnie poparł inicjatywę Rady Wydziału Prawa oraz Senatu Uniwersytetu w Białymstoku zmierzającą do nadania Jego Eminencji Metropolicie prof. drowi hab. Michałowi HRYCUNIAKOWI najwyższej godności akademickiej - tytułu doktora honoris causa.


 • Przewodniczący Senatu prof. Stanisław Sławomir Nicieja powitał nowego przedstawiciela studentów w składzie Senatu UO. W związku z ukończeniem studiów przez dotychczasowego senatora Cezarego Kochana - nowym członkiem Senatu została Teresa Tiszbirek.

 • Dr Stanisław Chabik podniósł kwestię współpracy uczelni ze szkołami średnimi - do tej pory współpraca taka ma w większości charakter okazjonalny, natomiast objęcie szerokim patronatem szkół średnich pozwoli na pełne rozeznanie w problemach szkolnictwa, stanowić może promocję Uniwersytetu w regionie, zwiększy zainteresowanie maturzystów studiami właśnie w Uniwersytecie Opolskim.

 • Prof. dr hab. Michał Lis zaapelował do władz Uczelni o to, by nie organizować spotkań z politykami w czasie przeznaczonym na zajęcia dydaktyczne (20 III miało miejsce spotkanie z wicemarszałkiem Senatu RP Donaldem Tuskiem).


Opracowała mgr Lucyna Kusyk

26 kwietnia 2001 r. • Przewodniczący Senatu prof. Stanisław S. Nicieja poinformował zebranych o zrzeczeniu się przez Zarząd Województwa Opolskiego praw do byłego szpitala dziecięcego przy pl. Kopernika i podjęciu decyzji o jego przekazaniu Uniwersytetowi Opolskiemu; wg szacunków remont budynku (opuszczonego od 10 lat) nie powinien przekroczyć ok. 2,5 mln zł. Obiekt po wyremontowaniu będzie siedzibą służb administracyjnych UO. Największą pomoc i zaangażowanie w przekazaniu uczelni budynku wykazali: członek zarządu Władysław Olszewski i wicemarszałek Ryszard Galla. Rektor poinformował następnie, iż dr hab. Jan Rzońca (historyk) otrzymał tytuł naukowy profesora. Mówił też o przygotowaniach do uroczystości nadania tytułów doktorów hc profesorom: Jaroslavowi Pánkovi i Wojciechowi Wrzesińskiemu oraz o zakupie przez Zarząd Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni i podarowaniu uczelni obrazu (wartości 4 tys. zł) pędzla Edwarda Szczapowa "Klasztor Dominikanów w XVIII wieku".

 • Prorektor UO prof. Krystyna Borecka odczytała list kardynała Józefa Glempa zapraszający na 65. pielgrzymkę środowisk akademickich na Jasną Górę, która odbędzie się 12-13 maja. Osobą odpowiedzialną za organizację pielgrzymki w UO jest duszpasterz akademicki ks. dr Marcin Worbs.

 • Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w roku 2000 przedstawiła mgr Anna Kuczyńska. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Wojciech Chlebda uzupełnił sprawozdanie o następującą informację: Materiały składane przez wydziały i instytuty są nadal dalekie od doskonałości: wiele publikacji wykazywanych i liczonych jest kilkakrotnie (szczególnie przy pracach mających kilku autorów). Jako publikacje często podawane są recenzje np. prac doktorskich, raportów z grantów, notatki prasowe itp.; w przyszłości do wykazu publikacji trzeba będzie dołączyć ksero stron tytułowych artykułów. Nastąpił wzrost przyznanych przez KBN tzw. grantów (z 19 do 30), nadal jednak ich rozkład jest bardzo nierównomierny: są instytuty, które prowadzą po 8-10, ale są także takie, które nigdy nie wystąpiły o przyznanie przez KBN programu badawczego. Mimo narzekań na zbyt małe środki finansowe, wiele jednostek nie wykorzystało środków przyznanych. Humaniści zbyt rzadko w swych publikacjach sięgają po języki kongresowe (poza publikacjami Inst. Psychologii). W sprawozdaniach brak informacji o procedurach akredytacyjnych (przygotowywanych, prowadzonych, wszczętych). Poprawność językowa sprawozdań jest "bardzo niedoskonała". O nowych zasadach kategoryzacji poinformował zebranych prorektor prof. Józef Musielok. Na uzyskaną ocenę wpływać będą przede wszystkim:
  • liczba wydanych publikacji recenzowanych,
  • liczba opublikowanych monografii naukowych i podręczników akademickich,
  • uzyskane przez pracowników jednostki stopnie i tytuły naukowe,
  • ogólna ocena jednostki (możliwość uzyskania maksymalnie do 20% punktów).

  W dyskusji prof. W. Łukaszewski zaproponował zastosowanie w przyszłości analizy parametrycznej, która zwiększyłaby obiektywizm przy ocenie poszczególnych publikacji. Prof. J. Musielok zwrócił uwagę na problem afiliacji, często nie rozumiany przez wydawców. Zauważył też, iż pozyskiwanie grantów jest łatwiejsze w ośrodkach, gdzie zatrudnieni są pracownicy gwarantujący sukces - dlatego tak ważna jest sprawa dbałości o prestiż. Prorektor Józef Musielok podniósł również problem przyznawania kategorii konkretnym instytutom, a nie wydziałom. Dziekan M. Masnyk podjął sprawę dalszego istnienia "Zeszytów Naukowych": istnieje rozbieżność między wzbogacaniem dorobku pracowników a brakiem punktów ze strony KBN za publikacje drukowane w "zeszytach". Tzw. materiały pokonferencyjne mogą być uznawane przez KBN jedynie w formie tematycznych monografii (ważne, aby w nich drukowane były prace osób o znaczących w kraju nazwiskach). Prof. A. Suchoński poprosił o wyjaśnienie zależności (o ile istnieje) między uzyskaniem przez jednostkę akredytacji a jej finansowaniem. Prof. Z. Jasiński zaprotestował przeciw narzucaniu obowiązku publikowania w językach obcych - grozi to degradacją języka ojczystego. Prof. K. Czaja stwierdziła, że nie widzi rozbieżności między dorobkiem osobistym pracownika a dorobkiem naukowym jednostki. Prof. T. Górecki zasugerował opracowanie przez poszczególne sekcje KBN odrębnych list czasopism przez siebie uznawanych; zaniepokojenie budzi ponadto 20% punktów przyznawanych uznaniowo. Prorektor prof. J. Musielok zadeklarował daleko idącą pomoc dziekanom wydziałów oraz dyrektorom instytutów w przygotowaniu materiałów mających być podstawą przyznania kategorii przez KBN. Ustosunkował się do zgłoszonych pytań i wątpliwości. Jego zdaniem w skali uczelni trudno dokonywać porównań poszczególnych kierunków - osiągane rezultaty należałoby odnieść do takich samych kierunków w innych ośrodkach naukowych. Problemu publikowania w językach tzw. kongresowych nie uda się ominąć; aby jednostka zaistniała w Europie i świecie - musi drukować w językach światowych. Zasady przyznawania punktów i tzw. kategoryzacja nie są sprawami wewnętrznymi uczelni. Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Uczelni w roku minionym zostało przyjęte przez członków Senatu jednomyślnie.

 • Prorektor ds. dydaktyki i studentów UO prof. Leszek Kuberski przedstawił propozycje limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2001/2002. Wysokości limitów na poszczególne kierunki dyskutowane były na szczeblu kolegiów dziekańskich i rad wydziałów. Limit przyjęć na studia zaoczne i wieczorowe zależy, podobnie jak w latach ubiegłych, od decyzji kierownictw poszczególnych instytutów, należy jedynie pamiętać o zaleceniach Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł że "studia niestacjonarne nie powinny być dominującą formą procesu dydaktycznego na uczelni". Propozycje limitów na studia stacjonarne zostały jednomyślnie zatwierdzone przez Senat.

 • Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko poprosił o poparcie wniosku Rady Wydziału z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania tytułów doktorów honoris causa Uniwersytetu Opolskiego: JE Kardynałowi Miloslavowi VLKOWI, Prymasowi Czech i Arcybiskupowi Metropolicie Praskiemu, JE Kardynałowi Karlowi LEHMANNOWI, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Niemiec i Biskupowi Mogunckiemu. Zasadniczym argumentem przemawiającym za wyróżnieniem tych wybitnych dostojników kościelnych są ich osiągnięcia w naukach teologicznych, a także wielkie zasługi na polu pojednania między narodami czeskim, niemieckim i polskim. Działalność ta łączy się ściśle z ich wybitną pracą integracyjną we współczesnej Europie. Decyzja Rady Wydziału znajduje swoje uzasadnienie również w śląskich uwarunkowaniach historycznych, a wyróżnienie obu postaci najwyższą godnością akademicką pozwoli ukazać i docenić troistość kulturową i religijną naszego regionu. Obu kandydatów do tytułu doktora hc UO od wielu lat łączy ścisła współpraca z opolskim środowiskiem naukowym, m.in. wspólnie prowadzone tematy badawcze, wspólne publikacje. Senat w głosowaniu jawnym (przy jednym głosie wstrzymującym się) opowiedział się za wszczęciem procedury zmierzającej do nadania obu kandydatom tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.

 • Prorektor ds. rozwoju i promocji UO prof. Krystyna Borecka poinformowała obecnych o Targach pn. "Nasza wiedza - nasze pieniądze", które w dniach 27-28.04. br. odbywać się będą w Filharmonii Opolskiej.

 • Ustalenia Komisji ds. Lokalowych, dotyczące przyznania i przekazania pomieszczeń w budynku przy pl. Kopernika, zostaną przekazane członkom Senatu na majowym posiedzeniu do zatwierdzenia.

 • Protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu zatwierdzony został bez uwag.


Protokołowała: mgr Lucyna Kusyk


Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001