Spis treści numeru 27
Posiedzenia Senatu UO
 • 31 maja 2001 r.
  • Członkowie Senatu pod przewodnictwem prorektor prof. Krystyny Boreckiej, dyrektora administracyjnego mgra inż. Andrzeja Kimli oraz wicedyrektora ds. inwestycji mgra inż. Zdzisława Sworowskiego wizytowali remontowany gmach przy pl. Kopernika.

  • Prorektor Józef Musielok poinformował zebranych członków Senatu o wizycie delegacji z Indiana University (Pensylwania). Został zatwierdzony wstępny projekt umowy o współpracy, która zostanie przedstawiona Senatowi. Rektor Musielok poinformował również o zaplanowanym na 7 czerwca br. otwarciu Centrum Dokumentacji Europejskiej.

  • Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Stanisław Kochman poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej.

   Na konkurs swoją kandydaturę zgłosił prof. dr hab. Piotr KOWALSKI. Rada Wydziału Filologicznego dla rozstrzygnięcia konkursu powołała komisję w składzie: prof. dr hab. Stanisław Kochman (przewodniczący), prof. dr hab. Stanisław Gajda, dr hab. Zenon Jasiński, prof. dr hab. Zdzisław Piasecki, prof. dr hab. Jerzy Pośpiech. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi w pełni poparła wniosek o wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie mianowania prof. dra hab. Piotra Kowalskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

   Prof. dr hab. Piotr Kowalski tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1999 r. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej. Jest autorem 9 książek oraz około 200 artykułów, z czego po uzyskaniu tytułu naukowego opublikował 3 książki: Zwierzoczłekoupiory, wampiry i inne bestie, Theatrum świata całego, Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków. Ocenę dorobku naukowego prof. Piotra Kowalskiego sporządził prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

   W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o mianowanie prof. dra hab. Piotra Kowalskiego przez Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego udział wzięło 37 członków Senatu. Wniosek poparty został jednomyślnie.

  • Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie ochrony środowiska w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi.

   Na konkurs swoją kandydaturę zgłosiła prof. dr hab. Czesława ROSIK-DULEWSKA. Rada Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dla rozstrzygnięcia konkursu powołała komisję w składzie: prof. dr hab. Andrzej Gawdzik (przewodniczący), prof. dr hab. Adam Latała, dr hab. Zenon Jasiński prof. UO, prof. dr hab. Jerzy Lis. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi w pełni poparła wniosek o wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie mianowania prof. dr hab. Czesławy Rosik-Dulewskiej na stanowisko profesora zwyczajnego.

   Prof. dr hab. Czesława Rosik-Dulewska tytuł profesora nauk rolniczych uzyskała w 1999 r. Aktualnie zatrudniona jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. Jest autorką 110 publikacji (w tym 50 oryginalnych prac badawczych, 6 podręczników i skryptów), z czego po uzyskaniu tytułu naukowego opublikowała 23.Ostatnie badania koncentrują się na pracach z zakresu charakterystyki odpadów energetycznych, ich rekultywacji, problematyce związanej z odzyskiwaniem energii cieplnej wód zrzutowych z energetyki dla potrzeb produkcji roślinnej. Prof. Rosik-Dulewska jest promotorem trzech sfinalizowanych przewodów doktorskich.

   W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o mianowanie prof. dr hab. Czesławy Rosik-Dulewskiej przez Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego udział wzięło 36 członków Senatu. Wniosek poparty został zdecydowaną większością głosów (34 głosy - za, 1 - przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu).

  • Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego nauk technicznych w Katedrze Inżynierii Procesowej.

   Na konkurs swoją kandydaturę zgłosił prof. dr hab. inż. Leonid PETROW. Rada Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dla rozstrzygnięcia konkursu powołała komisję w składzie: prof. dr hab. Andrzej Gawdzik (przewodniczący), prof. dr hab. Adam Latała, dr hab. Zenon Jasiński (prof. UO), prof. dr hab. Jerzy Lis, prof. dr hab. Czesława Rosik-Dulewska. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi w pełni poparła wniosek o wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie mianowania prof. dra hab. Leonida Petrowa na stanowisko profesora zwyczajnego.

   Prof. dr hab. Leonid Petrow tytuł profesora uzyskał w 1980 r. decyzją Wyższej Komisji Kwalifikacyjnej przy Radzie Ministrów ZSRR. Od roku 1986 zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Procesowej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. Kandydat jest specjalistą w zakresie korozji metali i korozji naprężeniowej w inżynierii procesowej (autor 27 patentów, dwóch monografii i ponad 100 artykułów). Ocenę dorobku naukowego kandydata sporządzili prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik oraz prof. dr hab. inż. Józef Szarawara z Politechniki Śląskiej.

   W głosowaniu tajnym nad wnioskiem udział wzięło 37 członków Senatu. Wniosek poparty został jednomyślnie.

  • Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. Marek Masnyk (prof. UO) poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego nauk humanistycznych w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

   Na konkurs swoją kandydaturę zgłosiła prof. dr hab. Józefa BRĄGIEL. Rada Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dla rozstrzygnięcia konkursu powołała komisję w składzie: dr hab. Marek Masnyk, prof. UO (przewodniczący), dr hab. Zenon Jasiński (prof. UO), prof. dr hab. Franciszek Marek, prof. dr hab. Stanisław Gawlik, prof. dr hab. Ryszard Kantor. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi w pełni poparła wniosek o wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie mianowania prof. dr hab. Józefy Brągiel na stanowisko profesora zwyczajnego.

   Prof. dr hab. Józefa Brągiel tytuł profesora uzyskała w 1998 r. Z opolską uczelnią związana jest od roku 1974, ostatnio zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Pedagogicznych na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym. Kandydatka swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z problematyką rodziny (zjawisko przemocy w rodzinie i szkole, sytuacja dzieci w rodzinach rozwiedzionych, pedagogika opiekuńcza). Prof. dr hab. Józefa Brągiel jest autorką ponad 100 publikacji, w tym 10 książek autorskich lub redagowanych. Jest promotorem 4 zakończonych przewodów doktorskich. Trzy kolejne przewody znajdują się w toku.

   W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o mianowanie prof. dr hab. Józefy Brągiel przez Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego udział wzięło 36 członków Senatu. Wniosek poparty został większością głosów (33 głosy - za, 3 osoby wstrzymały się od głosu).

  • Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. Marek Masnyk (prof. UO) poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych w zakresie psychologii języka (psychologii komunikacji, psycholingwistyki, psychologii dyskursywnej).

   Na konkurs swoją kandydaturę zgłosił dr hab. Dariusz GALASIŃSKI. Rada Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dla rozstrzygnięcia konkursu powołała komisję w składzie: dr hab. Marek Masnyk, prof. UO (przewodniczący), prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski, prof. dr hab. Dariusz Doliński, prof. dr hab. Maciej Dymkowski. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi w pełni poparła wniosek o wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie mianowania dra hab. Dariusza Galasińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

   Dr hab. Dariusz Galasiński stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2000 r. decyzją Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie. Kandydat w swoich badaniach naukowych zajmuje się problemami leżącymi w centrum zainteresowań współczesnej psychologii: problemami komunikowania strategicznego. Wyniki badań publikował w międzynarodowych czasopismach, m.in. w "Journal of Language and Social Psychology", "Discourse and Society", "TEXT", "Research on Language and Social Interaction". Od 1992 r. Dariusz Galasiński zatrudniony jest na University of Wolverhampton, przystąpienie do konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Psychologii jest ofertą podjęcia pracy w UO na pierwszym pełnym etacie.

   W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o mianowanie dra hab. Dariusza Galasińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego udział wzięło 37 członków Senatu. Wniosek poparty został większością głosów (26 głosów - za, przeciw - 5, 6 osób wstrzymało się od głosu).

  • Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego nauk teologicznych w Katedrze Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu. Na konkurs swoją kandydaturę zgłosił ks. dr hab. Zdzisław MAŁECKI. Rada Wydziału Teologicznego dla rozstrzygnięcia konkursu powołała komisję w składzie: ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko (przewodniczący), o. prof. dr hab. Sebastian Jasiński, ks. prof. dr hab. Janusz Czerski, ks. dr hab. Tadeusz Dola, prof. UO. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi w pełni poparła wniosek o mianowanie ks. dra hab. Zdzisława Małeckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Ks. dr hab. Zdzisław Małecki stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1998 r. na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od czasu ostatniego awansu naukowego opublikował 17 artykułów naukowych i recenzji, czynnie uczestniczył w 10 konferencjach naukowych. Kandydat w swoich badaniach naukowych zajmuje się problemem monoteizmu u Deuteroizajasza (literaturą okresu niewoli babilońskiej, literaturą dotyczącą działalności proroków: Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela). W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o mianowanie ks. dra hab. Zdzisława Małeckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego udział wzięło 37 członków Senatu (Senat UO liczy 51 osób). Wniosek poparto większością głosów (36 głosów - za, 1 - przeciw).
  • Prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Leszek Kuberski przedstawił projekt uchwały Senatu w sprawie zasad naboru na studia w roku 2002/2003. Przyjęcie uchwały jest konsekwencją podpisania tzw. Porozumień Krakowskich (dotyczących matur 2002). W głosowaniu jawnym członkowie Senatu jednomyślnie przyjęli zaproponowany tekst uchwały (nr 10/1999-2002) dotyczący zasad naboru na studia w roku akademickim 2002/2003 (tekst uchwały stanowi załącznik do protokołu).
  • Przewodniczący Komisji Budżetowej prof. Stanisław Dolata poinformował o zapoznaniu się Komisji ze sprawozdaniem finansowym Uniwersytetu Opolskiego za rok 2000. Komisja zgłosiła do zatwierdzenia przedstawione Senatowi sprawozdanie finansowe, proponowany podział zysku oraz plan finansowy na rok 2001. Członkowie Komisji Budżetowej po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2000 wnieśli o: zobowiązanie prorektora ds. dydaktyki i studentów do przeprowadzenia analizy kosztów kształcenia studentów oraz o podjęcie działań racjonalizujących proces kształcenia z punktu widzenia ponoszonych kosztów; zobowiązanie prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą do przeprowadzenia analizy kosztów działania Centrum Informatycznego (w tym: kosztu utrzymania Miejskiej Sieci Komputerowej); zwalnianie z opłat za studia zaoczne jedynie w wyjątkowych sytuacjach losowych (przy czym zwolnienia te nie powinny dotyczyć studentów lat pierwszych).
  • Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Uniwersytetu Opolskiego za rok 2000, przedstawionym przez kwestor UO mgr inż. Marię Najdę, Senat podjął następującą uchwałę: Uchwała Nr 11/1999-2002 Senatu Uniwersytetu Opolskiego podjęta w dniu 31 maja 2001 r. Senat Uniwersytetu Opolskiego na posiedzeniu w dniu 31 maja 2001 r. w głosowaniu jawnym podjął następujące uchwały: 1. Senat Uniwersytetu Opolskiego zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2000, tj.: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., - rachunek zysków i strat za rok 2000, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2000 r., - informację dodatkową za 2000 r. 2. Senat Uniwersytetu Opolskiego uchwala, że zysk netto uczelni za rok obrotowy 2000 w kwocie 3.365.473,98 zł zostaje przekazany na: - własny fundusz stypendialny z przeznaczeniem na cele określone w ustawie, ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów dla pracowników ubiegających się o tytuł naukowy profesora - kwota w wysokości 350.000,- zł, - fundusz zasadniczy z przeznaczeniem na inwestycje - kwota w wysokości 3.015.473,98 zł. Senat Uniwersytetu Opolskiego liczy 51 członków. W głosowaniu jawnym wzięło udział 37 członków Senatu uprawnionych do głosowania. Uchwała przyjęta została jednomyślnie.
  • Kwestor UO mgr inż. Maria Najda przedstawiła najważniejsze założenia do planu przychodów i kosztów działalności dydaktycznej, badawczej i funduszu pomocy materialnej dla studentów na rok 2001. Plan przychodów obejmuje: dotację budżetową na rok 2001 oraz przychody z tytułu odpłatności za studia (w oparciu o zatwierdzone limity przyjęć i przyjęte stawki czesnego), a także inne przychody na poziomie roku 2000 (skorygowane wskaźnikiem inflacji). Plan kosztów obejmuje: - koszty wynagrodzeń osobowych (zwiększone o wskaźnik regulacji 7,6%), - wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, - wypłatę honorariów i wynagrodzeń bezosobowych, - pochodne od wynagrodzeń, - zużycie materiałów, - zakup usług, - wypłatę stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, - koszty amortyzacji, - inne koszty (wg wykonania w r. 2000 z korektą inflacyjną).
  • Prof. dr hab. Stanisław Dolata przedstawił wnioski Komisji Budżetowej odnośnie zagospodarowania nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości 546.000 zł. Zaproponował rozdysponować ją następująco: - uzupełnienie środków dla Biblioteki Gł. na zakup książek 37.000, - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (pracownia Inst. Chemii) 40.000, - remont sali gimnastycznej 50.000, - remont instalacji wentylacyjnej na Wydziale Ekonomicznym 20.000, - dofinansowanie działalności Duszpasterstwa Akademickiego 7.500. Pozostała kwota nadwyżki przychodów nad kosztami nie została rozdysponowana. Komisja Budżetowa postanowiła przeznaczyć ją na potrzeby pojawiające w trakcie roku. Senat przychylił się do wniosku Komisji Budżetowej, która postanowiła nie zapisywać w planie finansowym kosztów konkursu na projekt architektoniczny nowego gmachu biblioteki. Należy kontynuować prace przygotowawcze w tym zakresie (finansowanie - z bieżących środków UO, bez ich zabezpieczenia w planie finansowym). W głosowaniu jawnym Senat przyjął większością głosów (dwie osoby wstrzymały się od głosu) plan finansowy uczelni na rok 2001.
  • Prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Leszek Kuberski przedstawił propozycję organizacji roku akademickiego 2001/2002. Dzień adaptacyjny dla studentów I roku wyznaczony został na 28 IX (piątek). Uroczysta inauguracja odbędzie się 3 X (środa). Podobnie jak w roku bieżącym semestr letni został wydłużony do 16 tygodni (w związku z przerwą w zajęciach dydaktycznych w okresie 29.04-2.05). Organizacja roku akademickiego 2001/2002 została zatwierdzona przez Senat jednomyślnie.
  • Prorektor prof. Józef Musielok przedstawił prośbę dyrekcji Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej o uhonorowanie - z okazji przypadającego 50-lecia opolskiej rusycystyki - Medalem Uniwersytetu Opolskiego szczególnie zasłużonych twórców tego kierunku studiów: prof. dr hab. Janinę Sałajczyk, mgr Eugenię Kucharską, prof. dra hab. Leona Komincza, mgra Eugeniusza Brudkiewicza - prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Senat w głosowaniu jawnym przychylił się do wniosku dyrekcji Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.
  • W związku z trwającymi staraniami władz uczelni o przejęcie nie zagospodarowanego budynku po byłym szpitalu dziecięcym przy pl. Kopernika Senat Uniwersytetu Opolskiego podjął następującą uchwałę: Uchwała nr 12/1999-2002 Senatu Uniwersytetu Opolskiego podjęta na posiedzeniu w dniu 31 maja 2001 r. Senat Uniwersytetu Opolskiego działając zgodnie z § 20. pkt 9 Statutu wyraża zgodę na przejęcie budynku, który po dokonaniu niezbędnego remontu stanowić będzie siedzibę najważniejszych agend administracyjnych Uniwersytetu. Senat upoważnia rektora i władze Uniwersytetu do prowadzenia rozmów, których celem będzie uszczegółowienie warunków związanych z przejęciem budynku. Uchwała Senatu przyjęta została w głosowaniu jawnym jednomyślnie.
  • Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Stanisław Kochman przekazał członkom Senatu stanowisko kolegium dziekańskiego w sprawie przeniesienia instytutów Wydziału do budynku przy pl. Kopernika. Kolegium dziekańskie propozycję przeniesienia traktuje jako wyróżnienie, jednak w związku z niemożnością zapewnienia wszystkim instytutom odpowiednich warunków lokalowych kolegium wnosi o pozostawienie w budynku przy ul. Oleskiej 48 dziesięciu jednostek Instytutu Filologii Polskiej (katedr, zakładów i pracowni: sale nr 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 220, 221, 222, 233, 235, 304). W związku z brakiem wypracowanego przez Komisję ds. Lokalowych planu zagospodarowania pomieszczeń przejmowanych przy pl. Kopernika i opuszczanych przy ul. Oleskiej prorektor prof. J. Musielok zdecydował o odłożeniu w czasie decyzji Senatu w tej kwestii.
  • Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. Helmut Sobeczko złożył wyjaśnienia odnośnie sprawy związanej z osobą ks. dra Joachima Gaidy, która pojawiła się w mediach.
  • Protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu przyjęty został bez zastrzeżeń. Obradom przewodniczył prof. Józef Musielok. Protokołowała: Lucyna Kusyk
 • 28 czerwca 2001 r.
  • Gościem Senatu był Andrzej Jedynakiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, który przedstawił propozycję zakupu przez Uniwersytet budynku dawnego żłobka znajdującego się na osiedlu ZWM. Budynek zbudowany w latach 80. położony jest na działce 0,5 ha, posiada ok. 1200 m2 powierzchni użytkowej. W dyskusji nad możliwością przejęcia proponowanego budynku głos zabrała m.in. kwestor UO mgr inż. Maria Najda, która zapoznała członków Senatu z bardzo złą sytuacją finansową Ministerstwa. Dyrektor administracyjny mgr inż. Andrzej Kimla zauważył, że należałoby przeprowadzić kapitalny remont, aby dostosować proponowany budynek do potrzeb dydaktyki. Prorektor prof. Leszek Kuberski podkreślił fakt, że na płatne studia zaoczne zgłasza się coraz mniej kandydatów, wpływy z czesnego mogą być niższe niż zapisane w planie finansowym uczelni. Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. Adam Latała zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia remontów w obiektach już przez uczelnię posiadanych. Również prof. Zbigniew Mikołajewicz opowiedział się przeciw przejęciu budynku, który nie może stanowić docelowej siedziby żadnego z instytutów, nieatrakcyjne jest również jego usytuowanie w centrum dzielnicy mieszkaniowej. Prof. Zenon Jasiński podkreślił konieczność koncentracji obiektów uniwersyteckich, lokalizacja w kolejnym punkcie miasta jest nieekonomiczna. Ks. dziekan prof. Helmut Sobeczko przypomniał, że budynek przy ul. Plebiscytowej od początku przeznaczony był dla przyszłego Wydziału Prawa, należy więc podjąć kolejne rozmowy z władzami miasta w sprawie wyprowadzenia obecnych użytkowników. Prof. Michał Lis zauważył, że uczelnia nie otrzymała od władz wojewódzkich żadnej pomocy. Dr Stanisław L. Stadniczenko zgodził się z argumentem, że oferowany budynek nie mógłby stanowić docelowej siedziby Instytutu Prawa i Administracji, najkorzystniejsze byłoby przejęcie dwóch pięter zajmowanych przez Studium AKiB. Rektor prof. Stanisław Nicieja podkreślił brak jakiejkolwiek pomocy ze strony władz wojewódzkich; niezrozumiałe jest wręcz działanie na szkodę Uniwersytetu: pozytywna decyzja Urzędu Miasta w sprawie przekazania nam budynku po szpitalu dziecięcym została zablokowana na szczeblu Urzędu Wojewódzkiego. Senat w głosowaniu jawnym opowiedział się zdecydowaną większością głosów (przy 3 głosach wstrzymujących się) przeciwko przejęciu budynku po byłym żłobku.
  • Przewodniczący Senatu prof. Stanisław Sławomir Nicieja poinformował członków Senatu o inicjatywach powoływania w ostatnim czasie uniwersytetów nie spełniających wymogów ustawy z dnia 12.09.1990 r., bez zasięgania opinii środowisk akademickich oraz wbrew zdecydowanie negatywnym opiniom Rady Głównej. Uchwała Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28.06.2001 r. w sprawie trybu powoływania uczelni akademickich Senat Uniwersytetu Opolskiego, popierając potrzebę tworzenia nowych uniwersytetów w Polsce, dołącza się do protestów środowisk akademickich przeciwko odchodzeniu od przestrzeganego przez dziesięciolecia trybu prac parlamentarnych przy rozpatrywaniu wniosków o utworzenie uczelni akademickich. W dotychczasowej praktyce takie inicjatywy były zawsze rozpatrywane z uwzględnieniem zarówno opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, jak i środowiska akademickiego. Zapoczątkowana obecnie praktyka pomijania względnie nieliczenia się z tymi opiniami godzi w prestiż uniwersytetów oraz innych instytucji akademickich.
  • Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie biologii. Na konkurs swoje kandydatury zgłosili: dr hab. Olga Żuk, dr hab. Władimir Zinkowski. Rada Wydziału powołała komisję konkursową w składzie: prof. Andrzej Gawdzik, prof. Adam Latała, dr hab. Zenon Jasiński, prof. Jerzy Lis, prof. Czesława Rosik-Dulewska. Komisja po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym dr hab. Olgi Żuk oraz dra hab. Władimira Zinkowskiego postanowiła rekomendować obie osoby do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zatrudnienie specjalistów z zakresu biologii pozwoli w najbliższym czasie utworzyć studia magisterskie na kierunku biologii. Dr hab. Olga Żuk (ur. 1952) zajmuje się zagadnieniami z zakresu fizjologii zwierząt i człowieka oraz ekologii. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w 1996 r. w Uniwersytecie Odeskim. W okresie po ostatnim awansie naukowym opublikowała 15 prac. W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o zatrudnienie dr hab. Olgi Żuk na stanowisku profesora nadzwyczajnego wzięło udział 39 senatorów. Wniosek przyjęty został większością głosów (36 - za, 2 - przeciw, wstrzymała się 1 osoba). Dr hab. Władimir Zinkowski (ur. 1951) zajmuje się zagadnieniami z zakresu toksykologii i biologii komórki. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w 1995 r. w Uniwersytecie Odeskim. W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o zatrudnienie dra hab. Władimira Zinkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego wzięło udział 38 senatorów. Wniosek przyjęty został większością głosów (34 - za, 2 - przeciw, wstrzymały się 2 osoby).
  • Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego prof. Marek Masnyk poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego rozpisanego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie nauk filozoficznych o specjalności kulturologia. Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosił dr hab. Andrzej Kracher, pracownik Zakładu Dziennikarstwa Instytutu Nauk Społecznych. Rada Wydziału powołała komisję konkursową w składzie: prof. UO Marek Masnyk, prof. Joachim Glensk, prof. UO Zenon Jasiński i prof. UO Bartłomiej Kozera. Komisja po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym dra hab. Andrzeja Krachera poparła jego starania o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zatwierdzenie stopnia doktora habilitowanego kandydat uzyskał w 1999 r. Po uzyskaniu ostatniego awansu naukowego opublikował dwie prace zwarte oraz cztery artykuły. Wziął także czynny udział w czterech konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym. W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Krachera na stanowisku profesora nadzwyczajnego udział wzięło 37 osób. Wniosek został przez Senat odrzucony (wynik głosowania: 14 - za, 17 - przeciw, wstrzymało się od głosu - 6 osób).
  • Prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Leszek Kuberski poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na dwa stanowiska starszego wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Na konkurs swoje kandydatury zgłosili: mgr Jacek Cieśliński i mgr Jacek Walkowiak. Komisja konkursowa (mgr Zbigniew Zagórowski, dr Barbara Piskadło, mgr Lech Bogdański) po zapoznaniu się z dorobkiem dydaktycznym mgra Jacka Cieślińskiego oraz mgra Jacka Walkowiaka postanowiła rekomendować obie osoby do zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy. Mgr Jacek Cieśliński jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Z naszą uczelnią związany jest od 1989 r. Specjalizuje się w zakresie piłki nożnej (kwalifikacje trenera II klasy) i kulturystyce. Trenowany przez J. Cieślińskiego zespół w 1996 r. zajął II miejsce w Mistrzostwach Polski Uniwersytetów w Piłce Nożnej Halowej. W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o zatrudnienie mgra Jacka Cieślińskiego na stanowisku starszego wykładowcy wzięło udział 36 senatorów. Wniosek przyjęty został większością głosów (za - 34, wstrzymały się 2 osoby). Mgr Jacek Walkowiak jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Z naszą uczelnią związany jest od 1989 r. Specjalizuje się w zakresie piłki koszykowej. Aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych Studium. W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o zatrudnienie mgra Jacka Walkowiaka na stanowisku starszego wykładowcy wzięło udział 36 senatorów. Wniosek przyjęty został większością głosów (za - 34, wstrzymały się 2 osoby).
  • Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. Urszula Łangowska-Szczęśniak przedstawiła wniosek Rady Naukowej Instytutu Prawa i Administracji w sprawie wyłączenia Instytutu z Wydziału i przekształcenia go w Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji, który stanowiłby w przyszłości podstawę Wydziału Prawa i Administracji. Wicedyrektor Instytutu dr Stanisław L. Stadniczenko podkreślił, że wydzielenie Instytutu ze struktur Wydziału pozwoli na koncentrację działań zmierzających do powołania Wydziału Prawa. W ostatnich miesiącach odbyło się kolokwium habilitacyjne jednego z pracowników oraz dwie obrony doktorskie.
   Prorektor prof. Józef Musielok poinformował o kilkumiesięcznych dyskusjach i pracach nad przedstawionym przez dziekan Łangowską wnioskiem, który stanowi kompromis pomiędzy życzeniami Instytutu a możliwościami, jakie stwarza statut Uniwersytetu. W projekcie uchwały Senatu proponowana jest dwustopniowa struktura organizacyjna Instytutu obowiązująca od 1 września br. (oparta na aktualnym stanie kadrowym) oraz docelowa - w miarę rozwoju kadrowego.

   Uchwała nr 13/1999-2002 Senatu Uniwersytetu Opolskiego dnia 28 VI 2001 r.


   Na podstawie § 8 Statutu Uniwersytetu Opolskiego:

   § 1

   1. Powołuje się Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji, zwany dalej "Instytutem".
   2. Instytut podporządkowany jest prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą i prorektorowi ds. dydaktyki i studentów w zakresie należącym do działania każdego z prorektorów.

   § 2
   W skład struktury organizacyjnej Instytutu wchodzą z dniem 1 września 2001 r. następujące jednostki:
   1. Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
   2. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
   3. Katedra Teorii i Filozofii Prawa
   4. Zakład Porównawczego Prawa Administracyjnego i Ochrony Środowiska
   5. Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego
   6. Zakład Prawa Karnego Materialnego
   7. Zakład Prawa Pracy
   8. Zakład Praw Człowieka
   9. Zakładi Polityki Społecznej i Prawa Socjalnego

   § 3
   Docelowo, w miarę rozwoju kadrowego, planowane jest osiągnięcie następującej struktury organizacyjnej Instytutu:
   1. Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
    • Zakład Prawa Administracji Publicznej
    • Zakład Postępowania Administracyjnego
    • Zakład Prawa Finansowego
   2. Katedra Porównawczego Prawa Administracyjnego i Ochrony Środowiska
   3. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
   4. Katedra Teorii i Filozofii Prawa
    • Zakład Doktryn Politycznych
    • Zakład Prawoznawstwa
    • Zakład Filozofii Prawa
    • Zakład Prawa Konstytucyjnego
   5. Katedra Historii Prawa i Państwa Polskiego
    • Zakład Historii Administracji
    • Zakład Historii Prawa
    • Zakład Prawa Rzymskiego
   6. Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego
    • Zakład Prawa Cywilnego
    • Zakład Postępowania Cywilnego
    • Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego
   7. Katedra Prawa i Postępowania Karnego
    • Zakład Prawa Karnego Materialnego
    • Zakład Postępowania Karnego
    • Zakład Kryminologii i Wiktymologii
   8. Zakład Prawa Pracy
   9. Zakład Praw Człowieka
   10. Zakład Polityki Społecznej i Prawa Socjalnego
   11. Zakład Logiki

   § 4 Zadania Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji określają przepisy Statutu Uniwersytetu Opolskiego. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.
  • Przewodniczący Senatu prof. Stanisław Sławomir Nicieja podziękował władzom Wydziału Ekonomicznego za zrozumienie interesów Instytutu Prawa i Administracji oraz za przedstawienie wniosku zmierzającego do jego usamodzielnienia się. Projekt uchwały - z zastrzeżeniem, aby sprawdzić zapisy ustawy odnośnie prowadzenia przez Instytut kierunku studiów - został przyjęty przez Senat jednomyślnie.
  • Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Stanisław Kochman poruszył problem zapewnienia zakwaterowania lektorom języków: czeskiego, serbskiego, chorwackiego, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne na specjalnościach słowiańskich filologii polskiej. Zaapelował o wydzielenie dla tych osób w nowo powstającym akademiku "Niechcic" rotacyjnych mieszkań służbowych.
  • Prorektor prof. Józef Musielok zreferował projekt umowy o współpracy z Uniwersytetem w Pensylwanii. Umowa został omówiona z dziekanami wszystkich wydziałów. Senat opowiedział się jednomyślnie za podpisaniem przedstawionej umowy.
  • Prorektor prof. Krystyna Borecka poinformowała o przesunięciu decyzji odnośnie podziału pomieszczeń w budynku poklasztornym na okres powakacyjny.
  • Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. Adam Latała zasugerował zakup drugiego mikrofonu bezprzewodowego, co z pewnością ułatwi i usprawni dyskusje podczas obrad Senatu. Protokołowała: Lucyna Kusyk  W trakcie wizyty w UO delegacji z Indiana University (Pensylwania) zatwierdzono wstępny projekt umowy o współpracy między naszymi uczelniami.

Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001