Spis treści numeru 29-30
Kronika Uniwersytecka


 • 5 października. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w konferencji międzynarodowej pt. "System samorządowy, oświata dorosłych, uniwersytety ludowe. Doświadczenia Polski i krajów skandynawskich". Konferencja, zorganizowana przez Radę Miejską i Zarząd Gminy Strzelce Opolskie, odbyła się w pałacu w Błotnicy Strzeleckiej.
 • 8 października. W Teatrze Polskim we Wrocławiu odbyło się przedstawienie w reżyserii Kazimierza Kutza pt. "Urodziny Poety", poświęcone Tadeuszowi Różewiczowi w 80. rocznicę urodzin. Zaproszenie na uroczystość otrzymali m.in. rektor UO prof. Stanisław Nicieja, ks. arcybiskup Alfons Nossol, senator prof. Dorota Simonides. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Opolu.
 • 11 października. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego gościli przedstawiciele Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Münster, z którymi spotkał się prorektor prof. Józef Musielok. Z przedstawicielami Unionsstiftung - Saarbrücken spotkali się prorektor UO prof. Leszek Kuberski i prorektor UO prof. Krystyna Borecka. Efektem tych rozmów jest wyjazd naszych studentów na stypendia do Niemiec. W ramach "Złotej Serii Wykładów Otwartych" w czytelni Biblioteki Głównej UO odbył się wykład prof. Tomasza Gobana-Klasa pt. Pokolenie SMS (rozmowa z prof. Gobanem-Klasem na str. 44). Na Wydziale Teologicznym UO rozpoczęła się ogólnopolska konferencja na temat: "Mniejszości narodowe w suwerennym państwie", w ramach której referenci z Wrocławia, Poznania i Katowic starali się przybliżyć śląską literaturę niemieckojęzyczną na Śląsku oraz sytuację Niemców w Polsce w XX wieku i współcześnie.Przed wykładem prof. Tomasza Gobana-Klasa pt. "Pokolenie SMS". Od lewej: prof. Bartłomiej Kozera (dyr. Instytutu Nauk Społecznych UO), prorektor UO prof. Krystyna Borecka, prof. Tomasz Goban-Klas, dr Wanda Matwiejczuk (dyr. Biblioteki Głównej UO), dr Lech Rubisz (wicedyr. Instytutu Nauk Społecznych UO).

 • 12 października. Na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się dwudniowe posiedzenie UKA, połączone z podsumowaniem projektu "Tempus" Unique, w którym wzięli udział prorektorzy UO - prof. Krystyna Borecka i prof. Leszek Kuberski.
 • 15 - 16 października. Odbyła się dwudniowa konferencja naukowa pt. "Plebiscyt na Górnym Śląsku w 1921 roku", którą otworzył rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja. Konferencja zorganizowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, Uniwersytet Opolski oraz Instytut Herdera w Marburgu.


Konferencja "Plebiscyt na Górnym Śląsku w 1921 r.

 • 17 października. W Studenckim Centrum Kultury odbyły się Targi Usług Bankowych, których celem było zapoznanie studentów z ofertą bankową w zakresie kredytów i pożyczek studenckich.
 • 17 - 18 października. Prorektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w posiedzeniu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
 • 18 października. Odbyła się X Środowiskowa Konferencja ECOpole '01, której organizatorami byli pracownicy Instytutu Chemii UO.
 • 20 października. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z marszałkiem seniorem Sejmu RP Aleksandrem Małachowskim. Tego samego dnia złożył ślubowanie jako senator RP.
 • 21 października. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w inauguracji roku akademickiego w KUL-u, połączonej z nadaniem tytułu doktora honoris causa arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, nuncjuszowi apostolskiemu.


  "Międzynarodowa konferencja "Różewicz i Niemcy". Na zdjęciu: Tadeusz Różewicz, prof. Marek Zybura i rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja.

 • 22 października. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z wojewodą opolskim Leszkiem Poganem.
 • 23 października. Prorektor UO prof. Józef Musielok przyjął prof. Heinza Kneipa z Uniwersytetu w Regensburgu. Rozmowy dotyczyły m.in. podpisania umowy o współpracy pomiędzy naszymi uniwersytetami. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja rozmawiał z prof. Andrzejem Chwalbą, prorektorem UJ. Tego samego dnia rektor spotkał się z Karlem Dedeciusem i b. premierem Mieczysławem F. Rakowskim.
 • 24 - 28 października. W Opolu, Kamieniu Śląskim i Brzegu odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi. Jej inicjatorem i głównym organizatorem był prof. Marek Zybura z Instytutu Filologii Germańskiej UO. Jednym z honorowych gości konferencji był Karl Dedecius (rozmowa z K. Dedeciusem - na str. 16).
 • 24 października. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z Andreasem Lawatym, wicedyr. Instytutu Polskiego w Darmstadt oraz doktorem h.c. UO Tadeuszem Różewiczem. Gościem miasta i UO był b. premier Mieczysław F. Rakowski. Spotkanie w Villi Academica prowadził prorektor UO prof. Leszek Kuberski, a popołudniowe spotkanie w Bibliotece Głównej UO - prof. Adam Suchoński (rozmowa z Mieczysławem F. Rakowskim na str. 37).
 • 25 października. Obradował Senat UO (sprawozdanie na str. 6-8).
 • 26 - 27 października. Na Wydziale Teologicznym odbyła się konferencja zorganizowana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej pn. "Życie i twórczość Andreasa Gryphiusa. Poezja i polityka na Śląsku XVII w.".
 • 30 października. Gościem rektora UO prof. S. Nicieji była pisarka Hanna Krall, która przyjechała do Opola na zaproszenie dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, promując swą nową książkę "To ty jesteś Daniel". Następnie rektor St. Nicieja omówił sprawę finalizowania remontu budynku poklasztornego z prezesem "Rekonsbudu" Marianem Habrajskim. Rektor prof. Stanisław Sławomir Nicieja wziął udział w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Gospodarzem spotkania był rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. Tadeusz Szulc. Prorektor UO prof. Józef Musielok spotkał się z wicemarszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Rybarczykiem w sprawie dalszego funkcjonowania Centrum Dokumentacji Europejskiej. Kierownictwo naszej uczelni spotkało się z zespołem oceniającym kierunek: chemia w ramach akredytacji.
 • 31 października. Prorektor UO prof. Józef Musielok spotkał się z władzami Politechniki Opolskiej - omawiano sprawy informatyzacji środowiska akademickiego Opola.
 • 4 - 7 listopada. W opolskim ratuszu odbyło się Colloquium Opole 2001 nt. "Lęki i obawy przed procesem jednoczenia się Europy". W konferencji wzięli udział naukowcy z Czech, Niemiec i Polski. Organizatorami sympozjum były: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Wyższa szkoła Administracji i Zarządzania w Opolu, Akademia Ewangelicka w Goerlitz i Akademia Ekumeniczna w Pradze. W otwarciu konferencji uczestniczył rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja, a prorektor UO prof. Leszek Kuberski wziął udział w dyskusji panelowej.
 • 5 listopada. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z wiceministrem kultury Aleksandrą Jakubowską.
 • 6 listopada. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja otrzymał zaproszenie JE Ambasadora RFN Franka Elbe na uroczystość z okazji wręczenia Krzyża Zasługi Pierwszej Klasy Orderu Zasługi RFN Adamowi Hanuszkiewiczowi, doktorowi honoris causa naszego Uniwersytetu.Hanna Krall była gościem Uniwersytetu Opolskiego.

 • 7 listopada. W auli Wydziału Teologicznego odbyły się uroczystości jubileuszu 50-lecia Biblioteki Głównej UO (szerzej na ten temat: str. 18-25).
 • 8 listopada. Prorektor UO prof. Józef Musielok spotkał się z Anną Chrzanowską, naczelnikiem Wydziału Badań i Wydawnictw MEN.
 • 9 - 10 listopada. Posiedzenie KRUP. Organizatorem był Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie posiedzenia omawiano m.in.: aktualne problemy szkolnictwa wyższego (ref. przez dr Krystynę Łybacką, ministra edukacji narodowej i sportu); Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (ref. prof. Stanisław Chwirot); Konsorcjum ds. Informatyzacji Uniwersytetów (ref. prof. Jan Madey); Uniwersyteckiej Komisji ds. Programów Międzynarodowych (ref. prof. Bronisław Marciniak). Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z ministrem edukacji narodowej Krystyną Łybacką i wiceministrem EN prof. Adamem Jamrozem.Wizyta komisji akredytacyjnej oceniającej Instytut Chemii. Od lewej: prorektor UO prof. Leszek Kuberski, prof. Krystyna Czaja (dyr. Instytutu Chemii UO), prof. dr hab. Jerzy Lis (Wydz. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie), prof. dr hab. Stanisław Kucharski (Wydz. Mat. Fiz. Chem. UŚ w Katowicach), prof. dr hab. Władysław Boczoń (Wydz. Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; przewodniczący zespołu oceniającego UKA), prof. dr hab. Józef Kusz (dziekan Wydz. Mat. Fiz. Chem. UO), prof. dr hab. Krzysztof Szczegot (zastępca dyr. Instytutu Chemii ds. dydaktyki UO), rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja. Na zdjęciu brak członka komisji oceniającej - prof. dra hab. Jana Rayssa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 • 12 listopada. Podczas uroczystego posiedzenia UKA w Poznaniu prof. Adam Suchoński, dyrektor Instytutu Historii UO otrzymał certyfikat akredytacyjny kierunku: historia. W posiedzeniu uczestniczył prorektor UO prof. Leszek Kuberski. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wygłosił wykład o Józefie Piłsudskim w Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.
 • 13 listopada. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z wojewodą Leszkiem Poganem.
 • 14 - 15 listopada. Z inicjatywy opolskiego Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego i Uniwersytetu Opolskiego odbyły się III Dni Łużyckie. W międzynarodowym sympozjum "Społeczności Europy wobec Łużyc" wzięli udział badacze z Łużyc, Finlandii, Czech i Polski. Organizatorem spotkania był prorektor UO prof. Leszek Kuberski.
 • 15 listopada. W ośrodku konferencyjnym Villa Academica odbyła się uroczystość wręczenia Wielkiego Krzyża Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec profesor Dorocie Simonides, której w imieniu władz UO najserdeczniejsze gratulacje złożyła prorektor prof. Krystyna Borecka. Rektor prof. Stanisław Sławomir Nicieja wziął udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu.
 • 16 listopada. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w posiedzeniu Klubu Parlamentarnego SLD.
 • 19 listopada. Wojewoda opolski Leszek Pogan spotkał się z kierownictwem naszej uczelni. W dwutygodniku "Profile" (ogólnopolskim piśmie budowlanym) ukazał się bogato ilustrowany tekst zatytułowany "Uniwersytet w średniowiecznym klasztorze", dotyczący przebudowy i modernizacji poklasztornego obiektu, w którym mieścić się będzie gmach główny naszej uczelni. Obiekt remontowany przez opolską firmę inż. Mariana Habrajskiego "Rekonsbud" jest kandydatem do prestiżowego miana "Budowa roku 2001". Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w jubileuszu opolskiego pisarza Kazimierza Kowalskiego.
 • 21 listopada. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja złożył wizytę rektorowi Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach prof. Tadeuszowi Wilczokowi. W Villi Academica odbyła się uroczystość wręczenia nagród Quality. Gościem Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Studentów był prof. Marek Frankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 22 - 24 listopada. Odbyła się sesja naukowa - zorganizowana przez Instytut Nauk Społecznych UO, Uniwersytet Śląski i Urząd Miasta i Gminy w Głubczycach - nt. "Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich. Wykorzystywanie wspólnych szans".
 • 23 listopada. Na zaproszenie Duszpasterstwa Nauczycieli Akademickich oraz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przebywała w Opolu Maja Komorowska, która złożyła też wizytę rektorowi UO prof. Stanisławowi Nicieji. W godzinach wieczornych w gmachu Muzeum Diecezjalnego odbyło się spotkanie z aktorką. W sołectwie Ostrożnica odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Specyfika tożsamości regionalnej pogranicza Śląska na przykładzie historii lokalnej", zorganizowana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, Instytut Historii UO, gminę Pawłowiczki oraz Fundację Nauki i Kultury na Śląsku.


Prof. Adam Suchoński, dyr. Instytutu Historii UO odbiera certyfikat akredytacyjny. Od prawej: prof. Stanisław Chwirot (przewodniczący UKA), prof. Stefan Jurga (rektor UAM, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich), prof. Adam Suchoński, prof. Idzi Panic (dyr. Instytutu Historii UŚ).

 • 27 listopada. Na zaproszenie marszałka województwa opolskiego oraz Domu Europejskiego przebywał w Opolu lord Paul Hanningfield, przewodniczący Zarządu Rady Hrabstwa Essex, przewodniczący grupy roboczej Komitetu Regionów ds. rozszerzenia Unii Europejskiej. Jednym z punktów programu wizyty gościa było wystąpienie z wykładem w ramach "Złotej Serii Wykładów Otwartych" pt. "Rola Komitetu Regionów w integrującej się Europie" oraz spotkanie z władzami naszej uczelni.
 • 30 listopada. W Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu i na Wydziale Teologicznym UO odbyła się uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki. Gościem specjalnym był ks. kardynał prof. Leon Scheffczyk z Monachium (wyniesiony do godności kardynalskiej przez papieża Jana Pawła II na ostatnim konsystorzu), który wygłosił wykład inauguracyjny. W trakcie uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów I roku, a także promocje doktorskie i wręczenie dyplomów ubiegłorocznym absolwentom.
 • 3 grudnia. Na zamku w Kamieniu Śląskim w 144. rocznicę urodzin Josepha Conrada-Korzeniowskiego odbyła się uroczystość otwarcia Ośrodka Studiów Conradystycznych przy Uniwersytecie Opolskim. Na temat przyszłości ośrodka wypowiedział się prezes Polskiego Towarzystwa Conradowskiego prof. Zdzisław Najder.
 • 4 grudnia. Gośćmi Senatu byli wojewoda opolski Leszek Pogan i wicewojewoda Elżbieta Rutkowska. Wojewoda wręczył akt notarialny przejęcia przez UO budynku dawnego szpitala dziecięcego.
 • 4 - 6 grudnia. Trwały II Dni Kultury Studenckiej zorganizowane przez Koło Naukowe Teatrologów i Samorząd Studencki UO. W programie były m.in. monodram Bogusława Schaeffera w wykonaniu Jana Peszka i sesja naukowa pt. "Teatr wielki, mniejszy i codzienny".  Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Warszawski Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu.

Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001