Spis treści numeru 29-30
Posiedzenia Senatu UO

25 października 2001 r.

 • W związku z wyborem JM Rektora prof. Stanisława Sławomira Nicieji do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej najlepsze życzenia - w imieniu Senatu UO oraz całej społeczności uniwersyteckiej - złożyli prorektorzy Krystyna Borecka i Leszek Kuberski.

 • Następnie obrady poprowadził rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja.

 • Przewodniczący Senatu prof. Stanisław S. Nicieja wręczył mianowania ministra edukacji narodowej na stanowiska profesorów zwyczajnych. Otrzymali je: prof. dr hab. Józefa Brągiel (z Instytutu Nauk Pedagogicznych), prof. dr hab. Czesława Rosik-Dulewska (z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego), prof. dr hab. Piotr Kowalski (z Instytutu Filologii Polskiej), prof. dr hab. Leonid Pietrow (z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego). Prof. Stanisław S. Nicieja wręczył również dyplom Annie Tomanek (studentce V r. filologii polskiej) informujący o przyznaniu jej stypendium MEN na rok akademicki 2001/2002.

 • Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego prof. dr hab. Marek Masnyk zwrócił się z wnioskiem o zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie historii oświaty i wychowania. Dla rozstrzygnięcia konkursu Rada Wydziału Historyczno-Pedagogicznego powołała komisję konkursową w składzie: prof. dr hab. Józefa Brągiel; prof. dr hab. Stanisław Gawlik; prof. dr hab. Franciszek Marek; dr hab. Zenon Jasiński, prof. UO; dr hab. Jolanta Kwiatek, prof. UO. Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosił dr hab. Bogdan Cimała, od roku akademickiego 2000/2001 pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych, specjalizujący się w problematyce śląskoznawczej, zagadnieniach historii społeczno-gospodarczej, a w ostatnim czasie - problemach śląskich placówek edukacyjnych i wychowawczych. Kandydat stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1998 r. Jest autorem 217 pozycji wydawniczych (w tym: 3 prace autorskie, 8 współautorskich, 5 zwartych redagowanych, 222 hasła encyklopedyczne, 95 artykułów naukowych). Po ostatnim awansie naukowym opublikował 47 pozycji (m.in. 3 pozycje zwarte, 15 artykułów naukowych, 9 artykułów popularnonaukowych). Od lat aktywnie uczestniczy w konferencjach i sesjach naukowych. Jest promotorem trzech otwartych przewodów doktorskich. Ocenę dorobku naukowego, dydaktycznego i działalności organizacyjnej dra hab. Bogdana Cimały opracowali: prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Michał Lis z Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Maria Wanatowicz (z Uniwersytetu Śląskiego). W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o mianowanie dra hab. Bogdana Cimały na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Pedagogicznych wzięło udział 47 członków Senatu. Wniosek przyjęty został większością głosów (za wnioskiem opowiedziało się 46 senatorów, 1 osoba była przeciw).

 • Prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. dr hab. Leszek Kuberski poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko adiunkta w Międzywydziałowym Instytucie Prawa i Administracji. Na konkurs swoją kandydaturę zgłosił dr Andrzej Szymański, absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1999 r. Zajęcia dydaktyczne prowadzić będzie z zakresu prawa konkordatowego i wyznaniowego. W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o zatrudnienie dra Andrzeja Szymańskiego na stanowisku adiunkta za wnioskiem opowiedziało się 46 senatorów, przeciw - 1.

 • Prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. dr hab. Leszek Kuberski poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowiska asystentów w Międzywydziałowym Instytucie Prawa i Administracji. Na konkurs swoje kandydatury zgłosili: mgr Aleksander Dziadek, mgr Piotr Stanisławiszyn, mgr Anna Frankiewicz, mgr Dariusz Mucha, mgr Marta Rostropowicz-Miśko. Mgr Aleksander Dziadek jest absolwentem prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada roczną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Zajęcia dydaktyczne prowadzić będzie z zakresu prawa gospodarczego. W głosowaniu tajnym za wnioskiem o zatrudnienie mgra Aleksandra Dziadka opowiedziało się 44 senatorów, przeciw - 3). Mgr Piotr Stanisławiszyn jest absolwentem prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednocześnie w systemie zaocznym studiuje finanse i bankowość. Zajęcia dydaktyczne prowadzić będzie z zakresu prawa finansowego. Za wnioskiem głosowało 46 senatorów, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Mgr Anna Frankiewicz jest absolwentką prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z 1997 r. W czerwcu 2000 r. Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego wszczęła przewód doktorski mgr A. Frankiewicz (przewidywana obrona - pierwszy kwartał 2002 roku). Wniosek o zatrudnienie mgr Anny Frankiewicz na stanowisku asystenta zatwierdzony został jednomyślnie. Mgr Dariusz Mucha - absolwent historii Uniwersytetu Opolskiego (1998 r.) oraz prawa w Uniwersytecie Wrocławskim (2001 r.) - zajęcia dydaktyczne prowadzić będzie z zakresu prawa finansowego. Za wnioskiem głosowało 41 senatorów, przeciw - 5, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Mgr Marta Rostropowicz-Miśko jest absolwentką zarządzania na Politechnice Opolskiej (1997 r.). W grudniu 2000 r. został wszczęty przewód doktorski mgr Rostropowicz-Miśko na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Za wnioskiem głosowało 29 senatorów, przeciw - 14, 4 osoby wstrzymały się od głosu.

 • Prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. dr hab. Leszek Kuberski poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowiska wykładowców w Studium Języków Obcych. Na konkurs swoje kandydatury zgłosiły mgr Iwona Karpińska i mgr Joanna Nijakowska. Mgr Iwona Karpińska jest absolwentką pedagogiki oraz filologii angielskiej naszego Uniwersytetu. Posiada 20-letnią praktykę zawodową (m.in. w liceach ogólnokształcących w Opolu; w latach 1981-1987 była wykładowcą w Politechnice Stanu Plateau, Barakin-Ladi). W Uniwersytecie Opolskim zatrudniona jest od 1999 r. Za wnioskiem opowiedziało się 41 senatorów, przeciw - 6, nikt nie wstrzymał się od głosu. Mgr Joanna Nijakowska jest absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1994-1998 pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w liceach ogólnokształcących w Opolu. Z Uniwersytetem Opolskim związana jest zawodowo od 1998 r. W grudniu 2000 r. Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego wszczęła przewód doktorski mgr J. Nijakowskiej. Za wnioskiem opowiedziało się 35 senatorów, przeciw - 12, głosów wstrzymujących się nie było.

 • Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Józef Musielok zgłosił wniosek o konieczności wprowadzenia zmiany do Uchwały nr 13/1999-2002 w sprawie powołania Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji, podjętej 28 VI 2001 r. W uchwale został przeredagowany zapis paragrafu pierwszego i brzmi on następująco: § 1 Powołuje się Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji, zwany dalej "Instytutem". Instytut podporządkowany jest prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą w zakresie należącym do działania prorektora. Sprawy związane z realizacją kierunku studiów - administracja - prowadzi Wydział Ekonomiczny. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem nowego zapisu paragrafu 1. Uchwały nr 13/1999-2002 udział wzięło 47 członków Senatu (Senat UO liczy 51 osób). Wniosek przyjęty został większością głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się.

 • Na wniosek dziekana Wydziału Historyczno-Pedagogicznego prof. Marka Masnyka przewodniczący Senatu prof. Stanisław Sławomir Nicieja wyraził zgodę o odczytanie przez dziekana stanowiska Kolegium Dziekańskiego w sprawie zmian w infrastrukturze lokalowej UO, z zastrzeżeniem, że w dzisiejszym posiedzeniu Senatu nie dopuszcza się dyskusji na temat zmian lokalowych.

 • Zaproponowany plan pracy Senatu w roku akademickim 2001/2002 został przyjęty wraz z wnioskiem prof. dra hab. Wiesława Łukaszewskiego, aby jednym z punktów porządku obrad w najbliższym czasie było omówienie uregulowań prawnych, form i zasad prowadzenia przez poszczególne jednostki organizacyjne UO studiów podyplomowych.

 • Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Stanisław Kochman poprosił o podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Opolskiego prof. drowi hab. Antoniemu Semczukowi, dziekanowi Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z jubileuszem 70-lecia urodzin. Senat jednomyślnie przychylił się do wniosku.

 • W związku z obchodzonym w dniach 7 - 8 listopada br. jubileuszem 50-lecia Biblioteki Głównej dyrektor dr Wanda Watwiejczuk wystąpiła z wnioskiem o uhonorowanie Medalem UO wieloletnich pracowników Biblioteki: mgr Helenę Okoń, mgr Teresę Tomalską, mgr Teresę Wiercińską, mgr Janinę Niemczyk. Senat jednomyślnie przychylił się do wniosku.

 • Prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Leszek Kuberski przedstawił propozycje zmian w obowiązującym Regulaminie Samorządu Studenckiego. Proponowane zmiany uzyskały pozytywną opinię radcy prawnego UO. Senat w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjął zaproponowane zmiany. * Protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu zatwierdzony został bez zastrzeżeń.

  Protokołowała: Lucyna Kusyk
Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001