Spis treści numeru 31-32
Posiedzenia Senatu UO

31 stycznia 2002 r.

 • Na zaproszenie rektora UO prof. Stanisława Sławomira Nicieji gośćmi Senatu byli: dyrektor Biura Regionalnego opolskiego oddziału Banku Zachodniego PBK Henryk Griner (BZ PBK podjął decyzję o przekazaniu Uniwersytetowi Opolskiemu kwoty 15 tys. zł na zakup mebli do zabytkowych wnętrz budynku przy pl. Kopernika) i członek zarządu Zakładów Cementowo-Wapienniczych "Górażdże" w Choruli Maciej Karliński (zarząd ZC-W "Górażdże" podjął decyzję o zakupie zabytkowego kredensu wartości 19 tysięcy zł do gabinetu rektora w budynku przy pl. Kopernika).
 • Przewodniczący Senatu prof. Stanisław Sławomir Nicieja serdecznie podziękował organizatorom uroczystości nadania tytułów dhc UO kardynałom Karlowi Lehmannowi i Miloslavowi Vlkowi - władzom Wydziału Teologicznego oraz prorektor Krystynie Boreckiej i dyrektorowi Andrzejowi Kimli - za prace włożone w przygotowanie uroczystości, która była szeroko komentowana w mediach Niemiec i Austrii. Rektor UO poinformował ponadto o wizycie (wspólnie z prof. Marią Katarzyną Lasatowicz) w Uniwersytecie w Würzburgu, której zasadniczym powodem było podpisanie umowy o współpracy. Przy tej okazji rektor Uniwersytetu w Würzburgu prof. Teodor Berchem obiecał przekazanie 10 tys. euro na zakup książek do biblioteki germanistycznej oraz transport komputerów na potrzeby dydaktyczne w UO.
 • Przewodniczący Senatu UO prof. Stanisław S. Nicieja przekazał też informacje dotyczące: decyzji ministra pracy i polityki społecznej umarzającej kwotę 91.476 zł (plus 507.400 zł odsetek), którą UO miałby przekazać na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; perspektyw zakończenia budowy akademika "Niechcic"; uzyskania I kategorii (w klasyfikacji KBN) przez Wydział Filologiczny i Wydział Teologiczny; działań zmierzających do przejęcia kolejnych budynków w kampusie przy ul. Drzymały. i
 • Prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Leszek Kuberski poprosił o zatwierdzenie wyników konkursów otwartych w Studium Języków Obcych na dwa stanowiska starszych wykładowców języka angielskiego, stanowisko wykładowcy języka niemieckiego oraz stanowisko wykładowcy języka włoskiego.
 • Na konkurs na stanowisko starszego wykładowcy języka angielskiego wpłynęła kandydatura mgr Katarzyny Piętos, absolwentki filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w Studium Języków Obcych naszej uczelni zatrudnionej od 1991 r. (do 1996 r. jako lektor, a następnie jako wykładowca języka angielskiego). W głosowaniu tajnym za wnioskiem opowiedziało się 39 senatorów, przeciw - 1.
 • Na konkurs na stanowisko starszego wykładowcy języka angielskiego wpłynęła też kandydatura mgr Doroty Trefoń-Bykowskiej. Kandydatka jest absolwentką filologii angielskiej naszej uczelni, w Studium Języków Obcych - od 1991 r. (do 1995 r. jako lektor, a następnie jako wykładowca języka angielskiego). Za wnioskiem opowiedziało się 38 senatorów, 1 - przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
 • Na konkurs na stanowisko wykładowcy języka niemieckiego wpłynęła kandydatura mgr Małgorzaty Hrebeniuk, absolwentki filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów przez 4 lata pracowała ona w LO w Myszkowie, w Studium Języków Obcych naszej uczelni - od 1994 r. Za wnioskiem opowiedziało się 37 senatorów, 1 - przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
 • Na konkurs na stanowisko wykładowcy języka włoskiego wpłynęła kandydatura mgr Ewy Koch, absolwentki filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz filologii romańskiej (o profilu włoskim) na Uniwersytecie Jagiellońskim (2001 r.). W latach 1985-1994 zatrudniona była w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu oraz w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej, w Studium Języków Obcych naszej uczelni od 1997 r. Za wnioskiem opowiedziało się 39 senatorów, przeciw była 1 osoba.
 • Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Józef Musielok przedstawił propozycję składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2002-2005 r. (UKW składa się z przedstawicieli sześciu wydziałów, jednostek międzywydziałowych oraz przedstawiciela pozostałej grupy pracowników uczelni): dr Grzegorz Balawajder (Wydz. Historyczno-Pedagogiczny), dr Dusˇan Bogdanow (Wydz. Ekonomiczny), dr Monika Ebiś (Wydz. Przyrodniczo-Techniczny), dr hab. (prof. UO) Stefan Marek Grochalski (Wydz. Historyczno-Pedagogiczny), dr hab. (prof. UO) Stanisław Grycner (Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji), dr Janusz Malak (Wydz. Filologiczny), dr Dariusz Man (Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii), mgr Mariusz Pająk (SWFiS + SJO), ks. dr hab. Kazimierz Wolsza (Wydział Teologiczny), mgr Bożena Pytel-Mielnik (reprezentująca pozostałą grupę pracowników UO). Senat w głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdził zaproponowany skład Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2002-2005 r. Prorektor UO prof. Józef Musielok zaproponował w imieniu władz rektorskich powołanie na przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej dra hab. (prof. UO) Stefana Marka Grochalskiego. Wniosek przyjęto jednomyślnie.
 • Zagadnienia związane z wykorzystaniem w uczelni aparatury do celów naukowych i badawczych omówili prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Józef Musielok oraz kierownik Sekcji ds. Aparatury mgr Kazimierz Zieliński. Zakupów aparatury naukowo-dydaktycznej dokonuje się ze środków amortyzacyjnych, środków Komitetu Badań Naukowych (inwestycyjnych oraz związanych z realizacją indywidualnych projektów badawczych) oraz ze środków KBN na badania statutowe i badania własne. W celu lepszego wykorzystania aparatury cennej i unikalnej Kolegium Rektorów Wrocławia i Opola opracowało w ubiegłym roku raport o posiadanej przez poszczególne uczelnie aparaturze (szczegółowe informacje o aparaturze unikalnej są dostępne na stronie internetowej UO). Większość aparatów posiada tzw. karty pracy (zapisywany jest czas pracy aparatu, osoba korzystająca itp.). Aparatura unikalna i szczególnie cenna wymaga bardzo specjalistycznego serwisowania, w związku z czym konieczne jest każdorazowe zabezpieczenie środków finansowych na ewentualne przeglądy i naprawy.
 • W roku 2001 r. zakupiono ok. 140 zestawów komputerowych (w tym dla instytutów: Matematyki i Informatyki, Psychologii, Studiów Edukacyjnych, Wydziału Ekonomicznego i biblioteki) oraz 15 nowych kserokopiarek. Ogółem jednostki UO mają około 600 zestawów komputerowych i 100 kopiarek.
 • W dyskusji głos zabrał m.in. prof. Wiesław Łukaszewski, który poinformował o posiadaniu przez Instytut Psychologii unikalnego w Polsce systemu testów o wartości około 300 tys. zł. Kwestor mgr inż. Maria Najda zwróciła uwagę na koszty utrzymania aparatury: jej amortyzacja kosztuje uczelnię każdego roku ok. 2 mln. zł; koszty amortyzacji ponoszone są w całości przez dydaktykę, a powinny przynajmniej w części obciążać badania naukowe; drastyczny wzrost kosztów amortyzacji nastąpił w 2001 r., tj. z chwilą eksploatacji miejskiej sieci komputerowej (MAN). Prof. A. Gawdzik stwierdził (na podstawie obserwacji poczynionych w ICSO), że zakupy aparatury często czynione są niepotrzebnie (np. większość zestawów komputerowych rzadko służy do celów badawczych). Prorektor prof. J. Musielok zwrócił uwagę na bardzo szybki proces starzenia się komputerów; zauważył też, że do ich zakupów obligują nas także procedury akredytacyjne. Dyrektor administracyjny UO mgr inż. A. Kimla przypomniał wszystkim użytkownikom sprzętu o konieczności jego odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia.
 • Prowadzone aktualnie w uczelni studia doktoranckie oraz podyplomowe omówił prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Leszek Kuberski. Studia doktoranckie prowadzone są na trzech wydziałach posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego - filologicznym, historyczno-pedagogicznym i teologicznym. Ogółem na studiach doktoranckich studiuje 366 osób (w systemie dziennym - 254; pięć osób pobiera stypendia). Niepokojące jest zjawisko dużej liczby doktorantów po IV roku, w większości bez otwartych przewodów doktorskich. Kierownik studium doktoranckiego na Wydz. Filologicznym UO prof. Władysław Hendzel poinformował, że doktoranci - obok naszych absolwentów - pochodzą z wielu ośrodków naukowych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski i kilka wyższych szkół pedagogicznych). Zbyt mała liczba zakończonych przewodów doktorskich ma swoje podłoże często w braku zatrudnienia (wśród osób mających pracę z kolei widać brak czasu na pracę naukową); ponadto można to tłumaczyć trudnym dostępem do bibliotek i materiałów naukowych, brakiem środków finansowych. Z kilkuletnich obserwacji widać, że jedynie studia stacjonarne (ze stypendium) dają szanse na uzyskanie stopnia doktora w ciągu 4 lat. Ks. prof. Stanisław Rabiej (kierownik studium doktoranckiego na Wydz. Teologicznym UO) zwrócił uwagę na specyfikę prowadzonego studium: słuchacze wywodzą się często z kościołów luterańskich czy prawosławnych. Wprowadzono wymóg egzaminu licencjackiego (po dwóch latach) mający charakter weryfikacyjny i kategorię studiów podyplomowych.
 • Studia podyplomowe prowadzone są na wszystkich wydziałach oraz przez jednostki międzywydziałowe (SWFiS i MCK i DP). Obserwuje się spadek zainteresowania studiami podplomowymi o ok. 1/3 (powody: ubożenie społeczeństwa, brak możliwości zatrudnienia, likwidacja częściowych dopłat przez kuratoria). Dla utrzymania wysokiego poziomu prowadzonych studiów ich kierownicy często zatrudniają praktyków oraz wysokiej klasy specjalistów z zewnątrz. Przygotowywane jest zarządzenie rektora regulujące zasady funkcjonowania studiów podyplomowych, które wejdzie w życie od roku akademickiego 2002/2003.
 • W dyskusji prof. Zenon Jasiński zgodził się z opinią prof. Władysława Hendzla, że obecnie zdobycie stopnia doktora rzadko przynosi korzyści; wśród kandydatów coraz częściej przeważają osoby bezrobotne, dla których studia doktoranckie nie są kontynuacją zainteresowań badawczych, a jedynie sposobem na "przeczekanie"; doktoranci cyklu zaocznego często mają utrudniony kontakt z promotorem; mało rozpropagowane i wykorzystywane są stypendia fundowane (np. oferowane przez MEN, MSZ, Fundację Batorego). Prof. Wiesław Łukaszewski poinformował, że spośród 42 kandydatów na studia doktoranckie o specjalności psychologicznej przyjętych zostało 14 osób; odpowiednia selekcja pozwala na wyłonienie spośród kandydatów osób proponujących najciekawsze tematy naukowe; szybkie otwieranie przewodów doktorskich pozwala na występowanie np. o granty promotorskie; pozyskiwanie promotorów prac doktorskich z zewnątrz wzbogaca ofertę tematyczną; prof. Łukaszewski zwrócił ponadto uwagę, że płatne są jedynie wykłady, konsultacje (często wielogodzinne) z doktorantami są gratisowe. Prof. Adam Suchoński postulował, aby przy doborze kandydatów na dzienne studia doktoranckie oceniać przede wszystkim "pomysł na doktorat", wstępne publikacje i artykuły; osobom niezdecydowanym proponować studia zaoczne. Prof. Anna Filipczak-Kocur poinformowała o spadającym zainteresowaniu studiami doktoranckimi (przy braku stypendiów wielu osób nie stać na opłacanie wyjazdów do archiwów, bibliotek itd.). Dziekan Wydz. Historyczno-Pedagogicznego prof. Marek Masnyk zwrócił uwagę na różnice w obowiązku uzyskania stopnia doktora: 8 lat dla asystentów i 4 lata w przypadku doktorantów (choć tu oprócz pracy istnieje konieczność dojazdów na uczelnię); zasugerował też kumulowanie części wpłat za studia zaoczne na poczet opłaty przewodu doktorskiego. Kwestor UO mgr inż. M. Najda opowiedziała się za opracowaniem regulaminu studiów doktoranckich (uwzględniając konieczne opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego) i podanie go do publicznej wiadomości. Prorektor UO prof. Józef Musielok poinformował o analizie studiów doktoranckich przeprowadzonej przez Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (szybkie otwieranie przewodów doktorskich jest jednym ze sposobów na zdobywanie m.in. grantów promotorskich). Prof. Michał Lis zauważył, że powierzanie w Uniwersytecie Wrocławskim doktorantom-stypendystom obowiązków asystenta stanowi tzw. ukryte zatrudnienie, nie zawsze korzystne dla doktoranta. Prof. Wiesław Łukaszewski nawiązując do wypowiedzi prof. Michała Lisa przypomniał, że w algorytmie przyznawania uczelni dotacji asystent (w odróżnieniu od doktoranta) nie jest w ogóle liczony. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja nawiązując do informacji w sprawie prowadzonych studiów podyplomowych zauważył, że tematyka studiów traktowana jest zbyt dogmatycznie: brakuje umiejętności współpracy między poszczególnymi specjalistami (np. pedagogów z fizykami, biologów z wuefistami); zbyt małe jest reagowanie na zapotrzebowanie społeczne, np. studia hotelarskie, turystyczne, fizykoterapeutyczne (z wypowiedzią powyższą nie zgodził się prof. Wiesław Łukaszewski, który jest zdania, że zachowanie poziomu uniwersyteckiego musi być ważniejsze od celów marketingowych).
 • Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski poinformował o przyjęciu przez komisję ds. podziału lokali jednego z trzech zaproponowanych wariantów. Wariant ten przewiduje przeniesienie do budynku przy pl. Kopernika dziekanatu Wydziału Filologicznego oraz trzech instytutów: filologii polskiej, angielskiej i wschodniosłowiańskiej, z jednoczesnym pozostawieniem w budynku głównym sali komputerowej nr 234 (do wyłącznej dyspozycji wydziału). Decyzja komisji została zaakceptowana przez rektora UO prof. dra hab. Stanisława Sławomira Nicieję. Kolejne decyzje dotyczące przydzielania pomieszczeń najbardziej potrzebującym instytutom będą podejmowane po przeprowadzkach, w tym przede wszystkim po wyremontowaniu tzw. czerwonego budynku i wyprowadzeniu z budynku głównego administracji.Dziekan Wydz. Filologicznego prof. Stanisław Kochman zaznaczył, że decyzja komisji (zaakceptowana przez rektora) pozbawia wydział pięciu sal, bez których nie będzie mógł być prowadzony tok dydaktyczny. O dodatkowe sale upomniała się również prof. Katarzyna Hałkowska, która zauważyła, że Instytut Matematyki i Informatyki od roku prowadzi drugi kierunek studiów, tymczasem baza lokalowa nie została powiększona. Prof. Teresa Smolińska zwróciła uwagę, że wysiłek poszczególnych instytutów i wydziałów (np. uzyskanie przez Wydział Filologiczny I kategorii) nie wiąże się z uzyskaniem w uczelni jakiegokolwiek priorytetu, w sprawie przydziału sal wydział traktowany jest jedynie jak grupa roszczeniowa. Prof. T. Smolińska poinformowała również o wejściu prof. Piotra Kowalskiego w skład Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 • Dziekan Wydz. Historyczno-Pedagogicznego UO prof. Marek Masnyk poinformował, że jego wydział zainteresowany jest przejęciem jednego segmentu w kompleksie "powojskowym", do którego przeprowadzony zostałby Instytut Sztuki. Prorektor prof. Krystyna Borecka wyjaśniła, że dysponentem opuszczonych budynków pokoszarowych jest Wojskowa Agencja Nieruchomości; właśnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia budynków przez skarb państwa - dopiero wtedy wojewoda opolski mógłby nimi dysponować.
 • Przewodniczący Senatu prof. Stanisław Sławomir Nicieja podkreślił, że Uniwersytet Opolski zainteresowany jest przede wszystkim przejęciem w przyszłości całego wzgórza (między ulicami Osmańczyka i Sempołowskiej). Pozwoliłoby to na skupienie zasadniczych budynków w centrum miasta. i Protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu zatwierdzony został bez zastrzeżeń.

Protokołowała: Lucyna Kusyk

Do góry


Design & DB Interface Witold Rugowski
(c) 2001