Spis treści numeru 33-34

Posiedzenia Senatu UO

28 lutego 2002 r.

Przewodniczący Senatu prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja powitał w gronie pracowników Uniwersytetu Opolskiego prof. dra hab. Janusza Bossa, który od 1 lutego br. jest zatrudniony na pierwszym pełnym etacie w Katedrze Inżynierii Procesowej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego oraz wręczył prof. J. Bossowi mianowanie Minister Edukacji Narodowej i Sportu na stanowisko profesora zwyczajnego.

Przewodniczący Senatu UO prof. Stanisław Nicieja poinformował o:

wstrzymaniu wielu inwestycji w resorcie MENiS, czego powodem jest bardzo trudna sytuacja finansowa; szczegółach uroczystości święta Uniwersytetu Opolskiego, która odbędzie się 11 marca br.; o wyborach czwartego w dziejach Uniwersytetu Opolskiego rektora, które odbędą się 21 marca br.

Uchwała nr 16/1999-2002
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2002 r.

Senat Uniwersytetu Opolskiego w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Zbigniewowi Relidze.

Wniosek w sprawie nadania tytułu doktora honorowego podjęła Rada Wydziału Historyczno-Pedagogicznego 6 stycznia 2000 r. Został on poparty przez senaty: Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Opiniodawcami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Tadeusz Wilczok (rektor Śląskiej Akademii Medycznej) oraz prof. dr hab. Marian Klinger (prorektor Akademii Medycznej we Wrocławiu).

Uchwała nr 17/1999-2002
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2002 r.

Senat Uniwersytetu Opolskiego w głosowaniu jawnym zdecydowaną większością głosów (przy 2 głosach wstrzymujących się) podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa mecenasowi Hendrikowi Fothowi.

Wniosek w sprawie nadania tytułu doktora honorowego podjęła Rada Wydziału Historyczno-Pedagogicznego 8 listopada 2001 r. Został on poparty przez senaty: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

Opiniodawcami w przewodzie doktorskim byli: ks. prof. dr hab. Helmut Juros (dyrektor Instytutu Politologii UKSW) oraz prof. dr hab. Ryszard Szwed (rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie).Uroczystość nadania tytułów honorowych odbędzie się 11 marca br. o godz. 11.00 w Wielkiej Auli Wydziału Teologicznego.

* Prodziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. prof. UO Krystyna Hanusik zwróciła się z wnioskiem o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie nauk ekonomicznych.
Na rozpisany konkurs swoją kandydaturę zgłosiła prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomicznego.

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 1990 r. w zakresie ekonomiki rolnictwa, po kolokwium habilitacyjnym zdanym przed Radą Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W tym też roku związała się zawodowo z naszą uczelnią. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymała w 1999 r. Prof. Stanisława Sokołowska koncentruje się na badaniach dotyczących organizacji i zarządzania w rolnictwie, przede wszystkim nad możliwościami produkcyjnymi rolnictwa indywidualnego oraz przekształceniami własnościowymi państwowych gospodarstw rolnych. Wypromowała trzech doktorów, w tym dwóch po uzyskaniu tytułu profesora.

Recenzję dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. Stanisławy Sokołowskiej sporządził prof. zw. dr hab. Kazimierz Zimniewicz z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, który napisał m.in.: Wszystkie prace prof. Sokołowskiej mają charakter studiów empirycznych (...). Są przykładem prac naukowych prowadzonych na wysokim poziomie. (...) odnoszą się w większości do rolnictwa, a więc problematyki, która stanowi obecnie ważny przedmiot analiz i dyskusji, w dobie starań o wejście do UE. .
Prof. Stanisława Sokołowska należy do licznych towarzystw, komisji i rad naukowych. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (dwie kadencje była sekretarzem opolskiego oddziału, pełniła funkcję jego wiceprezesa oraz prezesa), od 1997 r. jest członkiem Rady Naukowej PTE oraz - od ponad 20 lat - członkiem Komisji Nauk Rolniczych Katowickiego Oddziału PAN.
Komisja w składzie: dr hab. prof. UO Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. dr hab. Katarzyna Hałkowska, dr hab. prof. UO Janusz Słodczyk, dr hab. prof. UO Krystyna Hanusik, prof. dr hab. Piotr Blaik, prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz, w pełni poparła starania prof. dr hab. Stanisławy Sokołowskiej o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego.
W głosowaniu tajnym wniosek przyjęty został większością głosów.

* Prodziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. prof. UO Krystyna Hanusik zwróciła się z wnioskiem o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie nauk ekonomicznych.
Na konkurs swoją kandydaturę zgłosił prof. dr hab. Stanisław Dolata, kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Ekonomicznego.

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1992 r., po kolokwium habilitacyjnym zdanym przed Radą Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 2000 r. W pracy naukowo-badawczej prof. Stanisław Dolata koncentruje się na badaniach dotyczących organizacji i zarządzania ochroną środowiska, funkcjonowaniem przedsiębiorstw w zakresie ich gospodarki finansowej, finansowych aspektów funkcjonowania samorządów terytorialnych oraz zagadnieniami podatkowymi. Na dorobek naukowy prof. Dolaty składa się ok. 110 pozycji, w tym 8 oryginalnych prac twórczych oraz 7 podręczników i skryptów. Prof. Dolata wypromował czterech doktorów. Recenzję dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. Stanisława Dolaty sporządził prof. dr hab. Marian Noga z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Prof. Stanisław Dolata w latach 1996-1999 był prodziekanem ds. nauki Wydziału Ekonomicznego, jest przewodniczącym Rektorskiej Komisji Budżetowej oraz członkiem Komisji Akredytacyjnej oceniającej kierunek zarządzanie i marketing w wyższych szkół ekonomicznych w Polsce. Komisja w składzie: dr hab. prof. UO Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. dr hab. Katarzyna Hałkowska, dr hab. prof. UO Janusz Słodczyk, dr hab. prof. UO Krystyna Hanusik, prof. dr hab. Piotr Blaik, prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz, poparła starania prof. dra hab. Stanisława Dolaty o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego.
W głosowaniu tajnym wniosek został przyjęty większością głosów.

* Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. prof. UO Marek Masnyk zwrócił się z wnioskiem o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych w zakresie historii.

Na konkurs swoją kandydaturę zgłosił dr hab. Janusz Dorobisz, pracownik Katedry Historii Nowożytnej Instytutu Historii. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2000 r., po kolokwium habilitacyjnym zdanym przed Radą Wydziału Historyczno-Pedagogicznego naszego uniwersytetu. W pracy naukowo-badawczej dr hab. Janusz Dorobisz koncentruje się na badaniach dotyczących powojennej historiografii XVII wieku oraz dziejów parlamentaryzmu. W dorobku naukowym dra hab. J. Dorobisza na wyróżnienie zasługują monografie: Sejm nadzwyczajny z 1624 roku oraz Jakub Zadzik 1582-1642.

Recenzję dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra hab. Janusza Dorobisza sporządził prof. dr hab. Marceli Kosman z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Komisja w składzie: prof. dr hab. Adam Suchoński, prof. dr hab. Anna Filipczak-Kocur, prof. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski, prof. dr hab. Jan Rzońca, prof. dr hab. Jan Seredyka, poparła starania dra hab. Janusza Dorobisza o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W głosowaniu tajnym wniosek przyjęty został większością głosów.

* Dr Wanda Matwiejczuk, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego wygłosiła sprawozdanie z działalności biblioteki za rok 2001 oraz plan pracy biblioteki w roku 2002. Sprawozdanie - strona.....
Przewodniczący Senatu UO prof. Stanisław Nicieja złożył na ręce dyrektor Wandy Matwiejczuk podziękowanie za niezawodność i pełną zaangażowania pracę całego zespołu.

* Dr Janina Hajduk-Nijakowska, dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego przedstawiła sprawozdanie z działalności wydawnictwa za rok 2001. W dyskusji prorektor Józef Musielok zwrócił uwagę na niecelowość wydawania Zeszytów Naukowych – dyrekcje instytutów zabiegają o ich druk, po czym prawie nienaruszone nakłady zalegają w magazynie wydawnictwa. Przewodniczący UO prof. Stanisław Sławomir Nicieja zwrócił uwagę na coraz piękniejszą szatę graficzną naszych wydawnictw oraz rezonans niektórych publikacji za granicami kraju (ostatnie publikacje dr Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak).

* Prorektor ds. rozwoju i promocji Uniwersytetu Opolskiego dr hab. prof. UO Krystyna Borecka przedstawiła Senatowi informacje dotyczące istniejącej bazy lokalowej i jej wykorzystania. Prof. Wiesław Łukaszewski, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju UO dodał, że decyzje w sprawie przyznania zwolnionych pomieszczeń w budynku głównym zostaną ostatecznie podjęte po opuszczeniu ich przez dotychczasowych użytkowników. W skali całej uczelni preferencje w pozyskiwaniu nowych pomieszczeń dydaktycznych muszą dotyczyć przede wszystkim wydziałów: Ekonomicznego oraz Historyczno-Pedagogicznego. Na wniosek dziekana Wydziału Filologicznego prof. Stanisława Kochmana skład podkomisji lokalowej został poszerzony o przedstawiciela Wydziału Filologicznego. Zabierając głos w dyskusji dziekan prof. Adam Latała poprosił o uszczegółowienie przedstawionych przez prorektor Borecką informacji dotyczących posiadanej przez poszczególne wydziały kubatury.

Przewodniczący Senatu UO prof. Stanisław Sławomir Nicieja podkreślił również konieczność równomiernego prowadzenia dydaktyki w ciągu całego tygodnia (obecnie większość zajęć odbywa się w ciągu trzech dni).

* Przewodniczący Samorządu Studenckiego UO Jarosław Greber przedstawił informacje o działalności samorządu w 2001 r.

Prorektor ds. studenckich prof. Leszek Kuberski poinformował, że: w ostatnim roku zarejestrowanych zostało 5 nowych kół naukowych; studentka filologii polskiej (sp. bohemistyka) Alicja Dzierżęga została laureatką (jedną z dziesięciu w skali kraju) konkursu “Primus inter pares”; o 18 procent wzrosła liczba studentów uprawnionych do pobierania stypendium socjalnego – ogółem do pobierania stypendium uprawnionych jest 48 procent studentów; o 26 procent wzrosła liczba przyznanych zapomóg; aktualnie opracowywany jest nowy system rozdziału pomocy socjalnej; utrzymanie domów studenta wraz z koniecznymi remontami i modernizacjami kosztowały uczelnię 3 miliony zł.

Przewodniczący Senatu UO prof. Stanisław Sławomir Nicieja podziękował przedstawicielom samorządu za ich dotychczasową pracę. Podkreślił, że działalność kulturalna staje się coraz bardziej widoczna na zewnątrz Uniwersytetu.

* Członkowie Senatu zostali poinformowani o uzyskaniu kolejnych akredytacji przez kierunki: filologię rosyjską oraz chemię.


21 marca 2002 r.

Wybory rektora Uniwersytetu Opolskiego na kadencję 2002-2005.

* Przewodniczący Senatu UO prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja złożył gratulacje profesorom: Wiesławowi Lesiukowi oraz Aleksandrowi Sofronkowowi, którzy zostali przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu mianowani na stanowiska profesorów zwyczajnych UO.

* Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. prof. UO Marek Masnyk przedstawił wniosek Rady Wydziału o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu drowi hab. Januszowi Dorobiszowi - za monografię Janusz Zadzik (1582-1642), stanowiącą podstawę przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego. Monografia stanowi znakomicie napisaną biografię Jakuba Zadzika, duchownego i polityka Rzeczypospolitej doby pierwszych Wazów. Układ monografii został oparty na układzie chronologiczno-problemowym, uwzględniającym poszczególne szczeble kariery biskupa chełmińskiego, a następnie krakowskiego. Publikacja wykorzystuje bogate źródła zarówno rękopiśmienne, jak i drukowane wielu archiwów krajowych i zagranicznych.
Opiniodawcą we wniosku o przyznanie drowi hab. Januszowi Dorobiszowi nagrody MENiS jest prof. dr hab. Marceli Kosmala z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który napisał m.in.: Jest to dzieło potrzebne, wypełniające istotną lukę w znajomości epoki. Autor ukazał życie i dokonania tego dostojnika przede wszystkim w aspekcie wielkiej polityki, wiele uwagi poświęcił też jego działalności na niwie kościelnej. Na trzecim miejscu wymienimy zasługi dla kultury (kwestia mecenatu). Oczekiwać należy, że dociekania związane zwłaszcza z tą dziedziną będą kontynuowane.

W głosowaniu tajnym wzięli udział wszyscy członkowie Senatu (51 senatorów). Wniosek poparty został większością głosów.

* Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii dr hab. prof. UO Józef Kusz przedstawił wniosek Rady Wydziału o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu prof. drowi hab. Januszowi Czelakowskiemu - za książkę pt. Protoalgebraic Logics (wydaną przez Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001).
Recenzję tej pionierskiej w skali światowej monografii abstrakcyjnej logiki algebraicznej sporządził prof. Andrzej Wroński z Zakładu Logiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor A. Wroński zauważa w niej m.in.: Jestem przekonany, że monografia Prof. Czelakowskiego “Protoalgebraic Logics” jest dziełem o dużej wartości, które zostanie docenione przez międzynarodówkę logików. Istnieją jednak ważne powody, dla których w Polsce dzieło to powinno być docenione w sposób szczególny. Monografia wyjątkowo dobrze służy promocji osiągnięć polskiego środowiska logicznego. Wniosek poparty został zdecydowaną większością głosów.

* Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii dr hab. prof. UO Józef Kusz przedstawił wniosek Rady Wydziału o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu drowi inż. Piotrowi Wieczorkowi za monografię pt. Membrany ciekłe w wydzielaniu i zatężaniu aminokwasów i ich pochodnych (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego’2001). Wytypowana do nagrody MENiS monografia uzupełniona jest sześcioma artykułami naukowymi dotyczącymi wydzielania i zatężania aminokwasów, ich pochodnych i pestycydów za pomocą membran ciekłych.

Recenzje monografii dra Piotra Wieczorka sporządzili: prof. dr hab. inż. Witold A. Charewicz z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń z Politechniki Gdańskiej. Prof. W. Charewicz w swej opinii zwrócił uwagę, że głównym celem dra Wieczorka jest poszukiwanie związku pomiędzy strukturą molekularną składników układu membranowego, a ich zachowaniem się w procesie transportu przez ciekłe membrany. Poszukiwanie tego związku, próby zaproponowania szczegółowego mechanizmu transportu i wykorzystania ciekłych membran do selektywnego zatężania aminokwasów to, moim zdaniem, najwartościowsze elementy ocenianej pracy.
Wniosek poparty został większością głosów.

* Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała przedstawił wniosek Rady Wydziału o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dr Monice Ebiś za książkę pt. Struktura biomasy sosny zwyczajnej (wydaną przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Wrocław 2001), stanowiącą podstawę przewodu doktorskiego. Przewód doktorski przeprowadzony został w Uniwersytecie Wrocławskim, a Komisja ds. przewodów doktorskich Instytutu Botaniki UWr. podjęła jednomyślną uchwałę o wyróżnieniu rozprawy Moniki Ebiś.

Recenzję monografii dr Moniki Ebiś opracował dr hab. Kazimierz Sporek, profesor Politechniki Opolskiej, który w podsumowaniu napisał m.in.: niezwykle staranne i konsekwentne uporządkowanie informacji merytorycznych na zasadzie związków genetycznych, chronologicznych, formalnych i przyczynowo skutkowych, precyzja opisywania i wyjaśniania zjawisk, wystrzeganie się zbędnych teoretyzowań, koncentrowanie się na najważniejszych zagadnieniach dotyczących prawidłowości biologicznych, procesów biologicznych, procesów badanych zjawisk, czynią “Strukturę biomasy sosny zwyczajnej” dr Moniki Ebiś monografię wyjątkowym w naszym piśmiennictwie naukowym”.

Wniosek poparty został większością głosów (za wnioskiem – 41, przeciw – 8, wstrzymały się od głosu 2 osoby).

* Wybory rektora Uniwersytetu Opolskiego na kadencję 2002-2005 przeprowadzone zostały przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, której przewodniczy dr hab. Stefan Marek Grochalski. Dr hab. Marek Grochalski przedstawił kandydatów: dr hab. Krystynę Borecką, prof. dr hab. Stanisława Dolatę, dr hab. Józefa Musieloka. W głosowaniu tajnym na stanowisko rektora Uniwersytetu Opolskiego wybrano dra hab. Józefa Musieloka.


4 kwietnia 2002 r.

Podczas posiedzenia Senatu UO wybrano prorektorów Uniwersytetu Opolskiego

* Przewodniczący Senatu – rektor UO prof. Stanisław Nicieja poinformował, że 8 kwietnia br. rozpocznie się wyprowadzka rektoratu do pomieszczeń przy pl. Kopernika 11.

* Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Józef Musielok, prof. UO poinformował o podjętych przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich ustaleniach w sprawie powołania Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego (UCI). Uchwała w powyższej sprawie została przyjęta przez KRUP w dniu 10 XI 2002 r.

“Regulamin Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji” stanowiący załącznik do uchwały został omówiony na posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą.

Stanowisko
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
w sprawie przystąpienia
do Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji


Senat Uniwersytetu Opolskiego na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2002 r. jednomyślnie opowiedział się za przystąpieniem do Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji.

Senat UO wyraża zgodę, aby pierwszą siedzibą Centrum był Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

*Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO oraz rektor-elekt dr hab. Józef Musielok, prof. UO. przedstawili kandydatów na funkcje prorektorów Uniwersytetu Opolskiego: dra hab. prof. UO Leszka Kuberskiego na urząd prorektora ds. kształcenia i studentów; dra hab. prof. UO Janusza Słodczyka na urząd prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą; prof. dra hab. Adama Latałę na urząd prorektora ds. organizacji i zarządzania.

Wybory prorektorów UO w kadencji na lata 2002-2005 przeprowadzone zostały przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. W posiedzeniu w dniu 4 IV br. udział wzięło 48 członków Senatu


25 kwietnia 2002 r.

 

* Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Stanisław Kochman poprosił o zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie literaturoznawstwa romańskiego. Na rozpisany konkurs swoją kandydaturę zgłosiła dr hab. Krystyna Modrzejewska, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UO, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z dramatem i teatrem francuskim oraz nauczaniem języka francuskiego jako języka obcego.

Dr hab. Krystyna Modrzejewska stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2000 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po ostatnim awansie naukowym opublikowała siedem artykułów, a kolejnych sześć złożonych jest do druku. Jest wielokrotną stypendystką Rządu Francuskiego. Pod jej opieką naukową otwarte zostały dwa przewody doktorskie. Od 1992 r. kieruje zorganizowanym przez siebie opolskim ośrodkiem Alliance Française. Oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Krystyny Modrzejewskiej dokonał prof. dr hab. Józef Heistein, który napisał m.in.: jest jedną z najbardziej aktywnych i pracowitych romanistek w Polsce w dziedzinie literatury francuskiej, a także w nauczaniu języka francuskiego.
Senat w głosowaniu tajnym przychylił się do wniosku w sprawie mianowania dr hab. Krystyny Modrzejewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej UO.

* Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Stanisław Kochman poprosił o zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie językoznawstwa rosyjskiego. Na rozpisany konkurs swoją kandydaturę zgłosił dr hab. Czesław Lachur, adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UO, który stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1999 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Po ostatnim awansie naukowym opublikował sześć artykułów, jeden informator bibliograficzny, a kolejnych dziewięć artykułów złożonych jest do druku. Badania naukowe dra hab. Czesława Lachura koncentrują się wokół problematyki językowego wyrażania kategorii czasu i przestrzeni, zjawisk semantyki składniowej oraz zagadnień dotyczących językowego obrazu świata. W jego dorobku naukowego znajduje się podręcznik do gramatyki opisowej języka rosyjskiego pt. Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), polecany w wielu ośrodkach akademickich w kraju jako podręcznik wiodący. Pod opieką naukową dra hab. Lachura otwarty został w ostatnim czasie przewód doktorski na Wydziale Filologicznym UO. Oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra hab. Czesława Lachura dokonali: prof. dr hab. Larysa Pisarek oraz prof. dr hab. Wojciech Chlebda, który o kandydacie napisał m.in.: jest autorem szeregu prac naukowych o istotnym ciężarze gatunkowym, prac czytanych i komentowanych, znaczących dla polskiego językoznawstwa slawistycznego zarówno w swym wymiarze teoretycznym, jak i metodologicznym.

Senat w głosowaniu tajnym przychylił się do wniosku w sprawie mianowania dra hab. Czesława Lachura na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UO.

* Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko poprosił o zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie religiologii i ekumenizmu, na który swoją kandydaturę zgłosił ks dr hab. Józef Urban, adiunkt w Katedrze Dialogu Międzyreligijnego Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją.

Ks. dr hab. Józef Urban stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1999 r. w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła. Jest autorem m.in. czterech prac zwartych. Praca naukowo-badawcza ks. dra hab. J. Urbana dotyczy problematyki teologii afrykańskiej (w tym przede wszystkim: inkulturacji), nowych ruchów religijnych, sekt religijnych oraz problemów dialogu międzyreligijnego.

Pod opieką naukową ks. dra hab. Józefa Urbana przygotowywane są cztery rozprawy doktorskie (jeden przewód powinien zostać zakończony w roku akademickim 2002/2003). Ks. dr hab. Józef Urban jest założycielem i opiekunem Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach działającym przy Katolickiej Poradni Rodzinnej.

Senat w głosowaniu tajnym jednomyślnie przychylił się do wniosku w sprawie mianowania ks. dra hab. Józefa Urbana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym UO.

* Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko poprosił o zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie filozofii chrześcijańskiej. Na rozpisany konkurs swoją kandydaturę zgłosił ks. dr hab. Kazimierz Wolsza, adiunkt w Katedrze Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii Wydziału Teologicznego UO, który stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2000 r. na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Rola doświadczenia transcendentalnego w poznaniu filozoficznym. Jest autorem m.in. stu czternastu prac opublikowanych. Praca naukowo-badawcza ks. dra hab. K. Wolszy dotyczy m.in. filozofii Boga i filozofii religii, przemian dokonujących się pod wpływem filozofii postmodernistycznej w metafizyce, filozofii Boga, teorii poznania, filozofii przyrody, relacji nauki i religii, zagadnień z zakresu metodologii filozofii teoretycznej, myśli filozoficznej polskich kapłanów.

Ks. dr hab. Kazimierz Wolsza należy m.in. do Międzynarodowej Szkoły Filozoficznej w Leusden (Holandia), Polskiego Oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Jest członkiem Zarządu Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, a także Towarzystwa Naukowego KUL.
Senat w głosowaniu tajnym jednomyślnie przychylił się do wniosku w sprawie mianowania ks. dra hab. Kazimierza Wolszy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym UO.
* Mgr Anna Kuczyńska, kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą przedstawiła sprawozdanie ze współpracy Uniwersytetu Opolskiego z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
Podczas dyskusji prorektor UO dr hab. prof. UO Józef Musielok zwrócił uwagę, że zbyt mało publikacji powstaje we współpracy z partnerami zagranicznymi. Prof. Wiesław Łukaszewski zauważył, że wiele faktów dotyczących bieżącej współpracy z zagranicą trudno jest w sprawozdaniu udokumentować – chodzi m.in. o wspólne referaty, o kontakty z recenzentami.

Senat w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjął do wiadomości przedstawione sprawozdanie ze współpracy z zagranicą w roku 2001.

* Prorektor ds. dydaktyki i studentów dr hab. prof. UO Leszek Kuberski przypomniał, że decyzją Trybunału Konstytucyjnego limity na studia zaoczne nie mogą być wyższe od limitów na studia dzienne. Uczelnię obowiązują m.in. zalecenia Najwyższej Izby Kontroli (dotyczące m.in. bazy lokalowej, warunków nauczania, kadry samodzielnych pracowników). Wysokości limitów przyjęć zostały opracowane na podstawie propozycji złożonych przez dziekanów wydziałów. Na studiach dziennych może studiować 1730 osób; na zaocznych – 1725 osób.
Senat, w głosowaniu jawnym opowiedział się za przyjęciem zaproponowanych limitów na studia w roku akademickim 2002/2003.

* Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Stanisław Kochman przedstawił wniosek dyrekcji Instytutu Filologii Germańskiej o przyznanie Medalu Uniwersytetu Opolskiego profesorowi Horstowi Denklerowi z Freie Universität w Berlinie. Prof. Horst Denkler od 2001 r. zatrudniony jest w Instytucie Filologii Germańskiej.
W głosowaniu jawnym Senat jednomyślnie opowiedział się za przyznaniem Medalu UO prof. Horstowi Denklerowi.

Do góry
Centrum Informatyczne / Adrian Kajda
(c) 2003