indeks.jpg navi.jpg

 Spis treści numeru 35-36
Posiedzenia Senatu UO z dnia 23 maja oraz 27 czerwca 2002r.

23 maja 2002 r.

Obradom przewodniczył prorektor UO ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Józef Musielok.

Prof. dr hab. Andrzej Gawdzik, przewodniczący komisji konkursowej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie mikrobiologii i biotechnologii.

Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosił prof. dr hab. Adam Latała.

Prof. dr hab. Adam Latała z opolską uczelnią (początkowo Wyższą Szkołą Pedagogiczną, a następnie Uniwersytetem Opolskim) związany jest od 1990 r. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1995 r. Jest autorem łącznie 42 publikacji, z czego od czasu ostatniego awansu naukowego wydał (jako autor lub współautor) m.in. 10 oryginalnych prac twórczych, dwie kolejne znajdują się w druku. Jest promotorem trzech zakończonych przewodów doktorskich.

Recenzję dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. A. Latały sporządził prof. dr hab. Jan J. P. Kluczek z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Prof. Kluczek napisał w niej m.in.: [...] ma nadzwyczajny dar syntezy, selekcji danych i podawania istoty rzeczy w klarowny sposób. W tej dziedzinie cechuje go pełne zdyscyplinowanie, wielka życzliwość i pracowitość, a także [...] społecznikowskie pojmowanie swoich obowiązków jako pracownika nauki.

W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o mianowanie prof. dra hab. Adama Latały na stanowisko profesora zwyczajnego wzięło udział 41 członków Senatu (Senat liczy ogółem 51 członków). Za wnioskiem głosowało 38 senatorów, przeciw - 3, głosów wstrzymujących się nie było.

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała, poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie: inżynieria procesowa, ogłoszonego na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym UO. Na konkurs swoją kandydaturę zgłosił dr hab. inż. Ryszard Janka, który zatwierdzenie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn - eksploatacji urządzeń oczyszczających gazy odlotowe uzyskał w 2001 roku.

Kandydat jest autorem m.in.: 1 publikacji zwartej, 43 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, 17 referatów z konferencji, autorem 15 patentów oraz wielu prac (ekspertyz) dla potrzeb przemysłu. Jest opiekunem dwóch prac doktorskich.

Wniosek o mianowanie dra hab. inż. Ryszarda Janki na stanowisko profesora nadzwyczajnego przyjęty został większością głosów (za - 36, przeciw 2, wstrzymały się od głosu 3 osoby).

 Prorektor ds. dydaktyki i studentów dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na dwa stanowiska wykładowcy języka angielskiego ogłoszonego w Studium Języków Obcych.

Na konkurs swoje kandydatury zgłosiły mgr Joanna Bischof oraz mgr Małgorzata Nicieja. Zaangażowanie obu kandydatek w pracę nauczyciela akademickiego jest wysoko oceniane zarówno przez przełożonych, jak i studentów.

Mgr Joanna Bischof po ukończeniu Uniwersytetu Opolskiego w 1996 r. podjęła pracę w II LO w Opolu, pracując jednocześnie w Studium Języków Obcych na godzinach zleconych. Od grudnia 1998 r. zatrudniona jest w UO na pełnym etacie.

 W głosowaniu tajnym Senat zatwierdził wniosek o zatrudnienie mgr Joanny Bischof na stanowisku wykładowcy języka angielskiego (za - 39, przeciw - 1, wstrzymała się od głosu 1 osoba).

Mgr Małgorzata Nicieja jest absolwentką filologii angielskiej UO, którą ukończyła w 1997 r. W tym samym roku została zatrudniona w Studium Języków Obcych jako lektor języka angielskiego. W głosowaniu tajnym Senat zatwierdził wniosek o zatrudnienie mgr Małgorzaty Nicieji na stanowisku wykładowcy (za - 35 osób, przeciw - 5, wstrzymała się od głosu 1 osoba).

Prorektor ds. dydaktyki i studentów dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na dwa stanowiska wykładowcy ogłoszonego w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Na konkurs swoje kandydatury zgłosili mgr Katarzyna Nawarecka oraz mgr Mariusz Pająk.

 Mgr Katarzyna Nawarecka jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którą ukończyła w 1993 r. Do czasu zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim w 1999 r. była zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu. Oprócz uprawnień nauczyciela akademickiego wychowania fizycznego posiada m.in. uprawnienia żeglarskie oraz tytuł instruktora w piłce koszykowej, piłce ręcznej, piłce siatkowej, narciarstwie alpejskim, lekkoatletyce, gimnastyce sportowej i artystycznej, pływaniu, aerobicu.

 W głosowaniu tajnym Senat zatwierdził jednomyślnie wniosek o zatrudnienie mgr Katarzyny Nawareckiej na stanowisku wykładowcy.

Mgr Mariusz Pająk jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Oprócz specjalności nauczycielskiej posiada uprawnienia trenera II klasy w piłce koszykowej. Po ukończeniu AWF podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 17 oraz II LO w Opolu. Od 1999 r. zatrudniony jest na stanowisku instruktora w SWFiS. Oprócz zajęć z piłki koszykowej specjalizuje się w ćwiczeniach siłowych i kulturystycznych. Jest częstym organizatorem imprez sportowych dla młodzieży akademickiej (turnieje streetballa, koszykarskie itp.)

 W głosowaniu tajnym Senat zatwierdził wniosek o zatrudnienie mgra Mariusza Pająka na stanowisku wykładowcy (za wnioskiem - 39 osób, przeciw - 1, wstrzymała się 1 osoba).

Przewodniczący Rady Bibliotecznej prof. dr hab. Stanisław Kochman poinformował, że Rada Biblioteczna na posiedzeniu 26 kwietnia br. przeprowadziła postępowanie w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej. Do Rady Bibliotecznej wpłynęło 9 zgłoszeń rekomendujących na to stanowisko dr Wandę Matwiejczuk. Rada Biblioteczna w głosowaniu tajnym jednomyślnie poparła tę kandydaturę.

Prof. dr hab. Stanisław Kochman zwrócił się z wnioskiem o zatwierdzenie kandydatury dr Wandy Matwiejczuk i mianowanie jej na stałe na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej.

 W głosowaniu tajnym Senat jednomyślnie pozytywnie zatwierdził wniosek o mianowanie dr Wandy Matwiejczuk na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej.

Kwestor Uniwersytetu Opolskiego mgr inż. Maria Najda przedstawiła sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Opolskiego za 2001 r.

W imieniu Rektorskiej Komisji Budżetowej sprawozdanie do zatwierdzenia zarekomendował wiceprzewodniczący Komisji dr hab. Zenon Jasiński. Poprosił członków Senatu o zatwierdzenie propozycji podziału zysku.

 

U c h w a ł a nr 19/1999-2002 Senatu Uniwersytetu Opolskiego podjęta na posiedzeniu w dniu 23 maja 2002 r.

 Senat Uniwersytetu Opolskiego na posiedzeniu w dniu 23 maja 2002 r. w głosowaniu jawnym podjął następujące decyzje:

1. Senat Uniwersytetu Opolskiego zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001, tj.:

  •  bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 105.491.038,24 zł.;
  • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.;
  • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2002 r.;
  • informację dodatkową. 

2. Senat Uniwersytetu Opolskiego uchwala, że zysk netto uczelni za rok obrotowy 2001 w kwocie 4.234.113,66 zł. zostaje przekazany na:

  • fundusz zasadniczy z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - 3.000.000
  • fundusz zasadniczy z przeznaczeniem na modernizacje i adaptacje bazy
  • lokalowej uczelni - 1.234.113,66 zł. 

Uchwała w sprawach: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2001 oraz podziału zysku została przyjęta - w głosowaniu jawnym - jednomyślnie.

Kwestor Maria Najda omówiła również projekt planu finansowego na rok 2002. Poinformowała o sugestiach Komisji Budżetowej w sprawach:

- przeprowadzenia analizy i podjęcia decyzji w sprawie kierunków, które nie są w stanie utrzymywać się jedynie z dotacji przyznawanych przez MEiS;

- zabezpieczenia mienia i zainstalowania monitoringu obiektów uczelni.

W dyskusji nad sprawami związanymi z finansami Uniwersytetu głos zabrali m.in.:

 - prof. Adam Suchoński, który zwrócił uwagę na fakt, że zmniejszenie się liczby studentów przy jednoczesnym zwiększeniu liczby godzin dydaktycznych jest wynikiem procesów akredytacyjnych, którym poddały się już niektóre kierunki;

 - prof. Adam Latała podkreślił, że podstawowymi zadaniami Uniwersytetu jest utrzymanie wysokiego poziomu naukowo-dydaktycznego (miejsca w rankingach), ale i utrzymanie wydolności finansowej z drugiej strony; w sprawie podziału zysku z 2001 r. prof. A. Latała zgodził się z propozycjami Komisji Budżetowej (szybkie wyremontowanie tzw. "czerwonego budynku" pozwoli na wiele lat rozwiązać problem służb administracyjnych; kwota pozostała (ok. 1.200.000) powinna zostać przeznaczona na adaptacje i modernizacje zwalnianych pomieszczeń - na kapitalne remonty, których wymaga większość budynków uniwersyteckich kwota ta nie wystarczy;

 - prof. Wiesław Łukaszewski przypomniał wieloletnie już dyskusje na temat wydziałów tzw. "dochodowych" i czterech, które mają wynik finansowy "minusowy"; za niepokojące zjawisko uznał coraz niższe kwoty przeznaczane na wyjazdy służbowe, które stanowią jedną z podstawowych form współpracy, zbierania materiałów do pracy naukowej itp.;

 - prof. Janusz Słodczyk zasugerował, aby jakość i koszty poszczególnych kierunków rozpatrywać w porównaniu z takimi samymi kierunkami w innych ośrodkach naukowych; ograniczanie naboru na studiach dziennych (drogich) i podnoszenie limitów na studiach zaocznych jest powodem spadku kosztów kształcenia na Wydziale - szczupłość kadry dydaktycznej nie pozwala jednak na zwiększenie limitu studiów zaocznych;

 - prof. Stanisław Kochman zauważył, że jakości kształcenia nie można równoważyć z jego kosztami - odpowiedni materiał do dyskusji nad tymi zagadnieniami powinny wspólnie przygotować Komisja Budżetowa i Komisja ds. Dydaktyki;

 - prof. Leszek Kuberski podkreślił, że koszty kształcenia są pochodną przede wszystkim dwóch podwyżek wynagrodzeń przeprowadzonych w ubiegłym roku; z kosztami wiąże się jakość kształcenia np. minima programowe na studiach magisterskich określają liczbę godzin na ok. 1380-1450, ale zalecane są siatki studiów sięgające 2600-3000 godzin; fundusz pomocy materialnej dla studentów jest niższy od ubiegłorocznego o ponad 600 tysięcy - zasadnicza jego część zostanie przeznaczona na stypendia socjalne;

 - na niskie notowania Uniwersytetu Opolskiego w rankingu tygodnika "Wprost" zwróciła uwagę prof. Teresa Smolińska - jakie są tego przyczyny, jak władze uczelni zamierzają reagować?

 - na temat przeprowadzanych rankingów wypowiedział się prorektor dr hab. Józef Musielok, prof. UO, który podkreślił, że klasyfikacje uczelni jako całości są "niemierzalne" (należałoby porównywać raczej poszczególne kierunki).

Senat w głosowaniu jawnym większością głosów opowiedział się za przyjęcie projektu planu finansowego na rok 2002 (przy 3 głosach wstrzymujących się).

* Sprawozdanie z działalności badawczej w roku 2001 zreferowała mgr Anna Kuczyńska, kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą.

Sprawozdanie - uwagami z posiedzenia Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - uzupełnił przewodniczący Komisji prof. Wojciech Chlebda:

ˇ cieszy stały (choć bardzo wolny) wzrost liczby uzyskiwanych grantów - obecnie w UO prowadzone są 33 programy badawcze, co na 6 wydziałów i ok. 800 nauczycieli akademickich jest liczbą niewielką;

ˇ niepokoi spadek liczby uzyskanych habilitacji - zaledwie 3 (w 2000 - 11);

ˇ z wyliczeń wynika, że statystycznie w ubiegłym roku jeden pracownik opublikował 1,5 publikacji;

ˇ w ocenie działalności badawczej brak porównania z ośrodkami z zewnątrz (pod kątem porównywania tych samych parametrów czy kryteriów).

W dyskusji głos zabrali m.in.:

- prorektor UO prof. Józef Musielok, który kolejny raz zaapelował o publikowanie w czasopismach o zasięgu światowym lub co najmniej krajowym; popularne w naszym środowisku Zeszyty Naukowe najczęściej nie opuszczają magazynu Wydawnictwa;

- prof. Janusz Słodczyk podkreślił, że uzyskiwane dotacje są pochodną pozycji w klasyfikacji KBN; poparł apel prorektora J. Musieloka o publikowanie w czasopismach posiadających odpowiednią rangę; priorytet w finansowaniu powinny mieć jednostki stale podnoszące swą rangę i prestiż (przy zdobywaniu uprawnień, stopni naukowych i tytułów konieczne jest ponoszenie kosztów);

- dr Ryszard Piasecki zaproponował, aby przy ocenie poszczególnych jednostek brać pod uwagę liczbę publikacji recenzowanych przypadających na jednego pracownika;

- prof. Adam Latała zauważył, że wartość publikacji na różnych wydziałach jest nieporównywalna - przy ocenach należy kierować się tylko liczbą punktów.

Senat w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjął do wiadomości przedłożone sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w roku 2001.

* Projekt organizacji roku akademickiego 2002/2003 przedstawił wiceprzewodniczący Senackiej Komisji ds. Studenckich i Kształcenia dr Jerzy Wiechuła. Organizacja roku akademickiego zatwierdzona została jednomyślnie.

* Prorektor UO prof. Józef Musielok poinformował, że 4 marca br. rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu prof. Zbigniew Horbowy zwrócił się z prośbą o poparcie wniosku Senatu ASP w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ASP prof. Stanisławowi Rodzińskiemu.

U c h w a ł a nr 20/1999-2002 Senatu Uniwersytetu Opolskiego podjęta na posiedzeniu w dniu 23 maja 2002 r.

 Senat Uniwersytetu Opolskiego zapoznał się z wnioskiem Rady Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa artyście malarzowi prof. Stanisławowi Rodzińskiemu.

 Opiniodawcą w prowadzonym postępowaniu jest prof. Nicole Naskov, pracownik Instytutu Sztuki UO, który w swej recenzji napisał m.in.: [...] Rodziński jest przede wszystkim malarzem i filozofem, człowiekiem próbującym nazwać piękno we wszystkich jego objawach. [...] jawi się jako wrażliwy, refleksyjny i analityczny myśliciel dostrzegający wszelkie nieprawidłowości i małostkową zawiść środowiskową, nie z potrzeby potępienia, ale zrozumienia jej źródeł. [...] Słabości, niedoskonałość, głupota to też cechy przypisane artyście. Można je zrozumieć. Ale oburza Go hipokryzja, małość, zawiść i intrygi nieudaczników niszczących ludzi prawych i utalentowanych. Dla tych zjawisk ma wyraźną pogardę, której nie potrafi ukryć nawet ironią i taktem światłego humanisty [...].

 Senat Uniwersytetu Opolskiego, po zapoznaniu się z dorobkiem artystycznym, literackim, dydaktycznym i organizacyjnym profesora Stanisława Rodzińskiego, w głosowaniu jawnym zdecydowaną większością głosów (przy 1 głosie wstrzymującym się) poparł inicjatywę Rady Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu w sprawie nadania profesorowi Stanisławowi Rodzińskiemu najwyższej godności akademickiej - tytułu doktora honoris causa.

* Prorektor UO prof. Józef Musielok przedstawił wniosek kierownictwa Studium Języków Obcych w sprawie przyznania mgr Reginie Kochman Medalu Uniwersytetu Opolskiego. Wniosek zatwierdzony został przez Senat jednomyślnie.

* Protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu został zatwierdzony bez zastrzeżeń.

27 czerwca 2002r.

Przewodniczący Senatu rektor UO prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja przywitał wszystkich zebranych na ostatnim posiedzeniu Senatu w kadencji 1999-2002, a szczególnie gościa honorowego tego posiedzenia Senatu - księdza arcybiskupa prof. Alfonsa Nossola, Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego.

* Prof. dr hab. Stanisław Nicieja poinformował o uhonorowaniu prof. dra hab. Wiesława Lesiuka tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Opavie; uroczystość odbyła się 20 czerwca br.; podczas tej samej uroczystości Złotym Medalem UŚl. w Opavie odznaczeni zostali rektor prof. Stanisław Sławomir Nicieja oraz rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach prof. Jan Wojtyła;

ˇ przypomniał o uroczystościach, które odbyły się w związku z 75. rocznicą urodzin, 45-leciem kapłaństwa i 25-leciem sakry biskupiej księdza arcybiskupa prof. Alfonsa Nossola;

1.jpg

ˇ wręczył prof. Horstowi Denklerowi Medal Uniwersytetu Opolskiego przyznany decyzją Senatu w dniu 25 kwietnia br. za wkład w rozwój opolskiej germanistyki;

ˇ złożył gratulacje prof. drowi hab. Krystianowi Ledwoniowi, który w ostatnich dniach otrzymał tytuł naukowy profesora (tytuł naukowy otrzymał również prof. dr hab. Jacek Zaleski);

ˇ pogratulował Monice Mielczarek wyboru na przewodniczącą samorządu studenckiego w roku akademickim 2002/2003.

* Dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO (w zastępstwie dziekana Wydziału Filologicznego) poprosiła o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej.

Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosiła dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz, związana z opolską uczelnią od 1989 r. Kandydatka stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2000 r. Jest autorką m.in. 4 pozycji zwartych, 64 artykułów (od czasu ostatniego awansu naukowego opublikowała 10 artykułów naukowych, 13 kolejnych zgłoszonych jest do druku). Sprawuje opiekę naukową nad jedną pracą doktorską.

Dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dziejami kultury polskiej na Śląsku w ujęciu antropologicznym, zwłaszcza prasoznawstwem i literaturoznawstwem. Ocenę dorobku kandydatki sporządziła prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, która napisała m.in.: [...] dorobek [...] dobrze świadczy o Jej rozwoju naukowym i możliwościach intelektualnych. Wyraźnie można w nim dostrzec pogłębianie i poszerzenie zakresów badawczych, podejmowanie nowych tematów, doskonalenie metodologii a także pewną wszechstronność zainteresowań, jak i imponującą erudycję. [...] Zawsze z dużym taktem, ale i rzetelnością weryfikuje wcześniejsze dokonania naukowe, sądy waży ostrożnie i precyzyjnie; nie przekreśla dokonań swych poprzedników, ale ocenia je we właściwym kontekście historycznym.

2.jpg

 W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o zatrudnienie dr hab. Krystyny Kossakowskiej-Jarosz na stanowisku profesora nadzwyczajnego wzięło udział 38 senatorów uprawnionych do głosowania. Wniosek przyjęty został jednomyślnie.

* Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. Marek Masnyk, prof. UO poprosił o zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie socjologii w Instytucie Nauk Społecznych.

 Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosiła dr hab. Maria Śmiełowska, zatrudniona w Uniwersytecie Opolskim od 1996 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2000 r. Jest autorką ogółem około 50 publikacji, z których większość związana jest z zagadnieniami socjologicznymi Śląska Opolskiego, m.in. kulturą śląską, społecznościami lokalnymi.

 Za wnioskiem o zatrudnienie dr hab. Marii Śmiełowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego głosowało 34 senatorów, przeciw - 1; wstrzymały się od głosu 3 osoby.

* Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała poprosił o zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie biologii w Katedrze Biologii Stosowanej i Eksperymentalnej.

 Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosił dr hab. Zygmunt Mackiewicz, zamieszkały w Wilnie i aktualnie starający się o repatriację do Polski.

Dr hab. Zygmunt Mackiewicz w 1976 r. uzyskał stopień naukowy doktora (nauk biologicznych - cytologii), natomiast w 1991 r. stopień naukowy doktora habilitowanego (nauki biologiczne - histologia) w Instytucie Morfologii Człowieka Akademii Nauk Medycznych w Moskwie. Biegle włada 6 językami. W latach 1983-2001 odbył 9 staży zagranicznych we Francji, Wielkiej Brytanii, Nowym Jorku, Finlandii, Danii, Belgii, Austrii. Jest autorem m.in. 65 oryginalnych publikacji naukowych (wydawnictwa recenzowane), promotorem 3 prac doktorskich. Jest również autorem jednego wynalazku oraz 14 wniosków racjonalizatorskich w dziedzinie medycyny. Aktywnie uczestniczy w pracach wielu towarzystw naukowych na Liwie oraz za granicą.

 Wniosek nad zatrudnieniem dra hab. Zygmunta Mackiewicza został przyjęty jednomyślnie.

* Sprawozdania z działalności senackich komisji w kadencji 1999-2002 przedstawili:

ˇ prof. dr hab. Wojciech Chlebda, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą;

ˇ prof. dr hab. Krystyna Borecka, wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego;

ˇ prof. dr hab. Zenon Jasiński, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia;

ˇ dr Jerzy Wiechuła, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Studentów.

Dzieląc się refleksjami nad upływającą kadencją ks. abp prof. Alfons Nossol podkreślił, że minionych sześć lat - czas rektora prof. Stanisława Nicieji - było okresem błogosławionym, kreatywnym, wypełnionym twórczą pracą, czasem krzepnięcia Uniwersytetu, były to dwie kadencje "z wiatrem w skrzydła wiatraka" (aluzja do obrazu podarowanego rektorowi przez prof. Krystiana Ledwonia, a przedstawiającego wiatrak).

Ksiądz arcybiskup zaapelował do członków Senatu o wspieranie działań władz rektorskich podczas nadchodzącej kadencji, tak, aby utrzymane zostało tempo dążenia do lepszości. Wymiar "szturmowania nieba" bierze na siebie Wydział Teologiczny.

Wraz z życzeniami dobrych wakacji Ksiądz Arcybiskup wyraził radość wdzięczności i wdzięczność radości.

 Przewodniczący Senatu - JM Rektor prof. Stanisław Sławomir Nicieja - podzielił się uczuciem ulgi wynikającym z pozbycia się odpowiedzialności za wielką społeczność. Doświadczenie nabyte podczas sześciu lat piastowania urzędu rektora pokazuje, jak bardzo jest to funkcja ryzykancka - decyzje podejmowane w czasach niestabilnych ekonomiczne, coraz bardziej odczuwanej tymczasowości prawie we wszystkich dziedzinach życia, przy braku autorytetów - były trudne. Rektor podziękował członkom Senatu za popieranie jego działań, za trwanie wspólnym frontem. Dzięki odczuwalnemu wsparciu Senatu udało się zrealizować prawie cały założony sześć lat temu program wyborczy.

Prof. Stanisław S. Nicieja podziękował wszystkim za współpracę i życzył udanego wypoczynku wakacyjnego.

* Protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu zatwierdzony został bez uwag.

 Lucyna Kusyk

up.pngDo góry

(c) 2001 Adrian Kajda