indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Nowy statut UO

Nominacje profesorskie

Wywiad - Wojciech Dindorf

Meble w Collegiu Maius

Platynowy laur dla prof. Stanisława S. Nicieji

Collegium Minus w neogotyku

W drodze jesteśmy od zawsze i na zawsze

Historiografia polska, litewska i białoruska po 1989 roku

Posiedzenie Senatu UO

19 grudnia 2002 r.

* Przewodniczący Senatu UO dr hab. Józef Musielok poinformował zebranych o przyznaniu przez prezydenta RP dwóch kolejnych tytułów naukowych. Otrzymali je: dr hab. Krystyna Czaja (dyrektor Instytutu Chemii) oraz dr hab. Marek Zybura (pracownik Instytutu Filologii Germańskiej). Obecnej na posiedzeniu Senatu prof. Krystynie Czai rektor złożył najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. W imieniu nieobecnego prof. Marka Zybury gratulacje odebrał dziekan Wydziału Filologicznego prof. Stanisław Kochman.

Przewodniczący Senatu dr hab. Józef Musielok poinformował o udziale w konferencji polsko-niemieckiej, która odbyła się w pierwszych dniach grudnia w Kolonii, a poświęcona była przyszłości szkolnictwa wyższego w Europie; zakończeniu przez członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej wizytacji kierunku: chemia; pracach w Kancelarii Prezydenta nad ustawą o szkolnictwie wyższym; wizycie w Konsulacie Generalnym RFN we Wrocławiu – strona niemiecka deklaruje daleko idącą pomoc w przygotowaniu kandydatów do pracy w Unii Europejskiej.

Komunikaty rektora Józefa Musieloka zostały uzupełnione przez prorektorów. Prof. Adam Latała poinformował o działaniach władz rektorskich na rzecz pozyskania od miasta kolejnych obiektów - 18 grudnia 2002 roku podpisano porozumienie z prezydentem Opola Ryszardem Zembaczyńskim w sprawie przejęcia przez uniwersytet jednego budynku w kompleksie dawnych koszar wojskowych w Opolu - Szczepanowicach z przeznaczeniem na magazyn książek dla Biblioteki Głównej oraz na archiwum UO; Uniwersytet Opolski jest już również właścicielem budynku usytuowanego między Collegium Maius a przyszłą siedzibą administracji uczelni.

Dr hab. Janusz Słodczyk, prof. UO poinformował o wizycie rektora Uniwersytetu w Ostrawie, której celem było odnowienie umowy o współpracy; w najbliższym czasie przewiduje się odnowienie takiej umowy m.in. z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy; o składanych wnioskach, dotyczących przeniesienia niewykorzystanych środków na badania własne i statutowe na przyszły rok kalendarzowy – akceptację uzyskają jedynie prośby mające merytoryczne uzasadnienie.

* W związku z pobytem dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii dra hab. Józefa Kusza w szpitalu, wynik konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego we zakresie chemii zreferowała prof. dr hab. Krystyna Czaja.

Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosił dr hab. inż. Piotr Wieczorek, pracownik Instytutu Chemii. Stopień naukowy dra hab. uzyskał w 2001 r., a za swoją pracę habilitacyjną otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Badania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z chemią bioorganiczną, w ścisłym związku z chemicznymi badaniami środowiska przyrodniczego. Dr hab. Piotr Wieczorek jest autorem m.in.: 1 książki, 2 monografii, 46 artykułów drukowanych w czasopismach zagranicznych, współautorem 5 skryptów. Od czasu ostatniego awansu naukowego opublikował jedną monografię oraz osiem artykułów (w tym pięć w czasopismach zagranicznych). Dzięki odbytym stażom naukowym za granicą oraz uczestnictwu w wielu konferencjach naukowych, dr hab. Piotr Wieczorek nawiązał współpracę – i aktywnie ją prowadzi – z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Są to m.in.: zespoły badawcze uniwersytetów w Lund, Pawii, Wiedniu, Moskwie, Kazaniu i Brnie oraz instytutów naukowych w Barcelonie i Mediolanie.

Współpraca z uniwersytetem w Lund zaowocowała wspólnym grantem naukowym, finansowanym ze środków Unii Europejskiej. W okresie ostatnich 10 lat uczestniczył w realizacji czterech grantów finansowanych przez KBN i dwóch grantów zagranicznych (w trzech przypadkach pełnił funkcję kierownika projektu badawczego). Dr hab. inż. Piotr Wieczorek przez 6 lat był opiekunem Koła Naukowego Chemików (za tę działalność dydaktyczną otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej); aktualnie sprawuje opiekę nad 4 studentami w ramach ITS, z jego inicjatywy 9 studentów chemii odbyło staże w Uniwersytecie w Lund, a 5 w Uniwersytecie w Wiedniu. Aktywnie działa na rzecz pomocy uzdolnionej młodzieży polskiego pochodzenia z terenów byłego ZSRR. Aktualnie pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Chemii oraz kierownika Zakładu Chemii Ekologicznej. Za wnioskiem o zatrudnienie dra hab. inż. Piotra Wieczorka na stanowisku profesora nadzwyczajnego głosowało 46 senatorów, wstrzymała się 1 osoba, głosów przeciwnych nie było. Prorektor UO dr hab. Janusz Słodczyk, prof. UO poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie prawa. Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosił dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji. Stopień naukowy dra hab. uzyskał w 2001 r. po kolokwium habilitacyjnym, odbytym przed Radą Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Badania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z filozoficzno-prawnym pojmowaniem ładu aksjologicznego w personalistycznym nurcie filozofii prawno-politycznej; regulacjami prawnymi statusu jednostki w zbiorowości państwowej; świadomością prawną różnych podmiotów życia społecznego. Dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko jest autorem kilku publikacji zwartych, m.in.: Zarys pedagogiki prawa, Prawa dziecka przed organami wymiaru sprawiedliwości, Urzeczywistnienie prawa w zatrudnianiu młodocianych w okresie transformacji oraz współautorem vademecum Konwencja o prawach dziecka, redaktorem naukowym prac: Z myślą o dziecku i rodzinie, Człowiek a sekty. Nadużycia wobec praw i wolności człowieka. Wiele publikacji dra hab. Stanisława L. Stadniczeńki związanych jest ściśle z jego działalnością społeczną: w latach 1985-1995 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zespołu doradczego w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, aktualnie jest członkiem Komisji Nauk Prawnych Oddziału PAN w Katowicach, Krajowego Komitetu Olimpiady Praw Człowieka, Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej oraz Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Dr hab. Stanislaw L. Stadniczeńko jest organizatorem bądź współorganizatorem konferencji naukowych, m.in.: Rzecznictwo praw dziecka formą urzeczywistniania prawa dziecka (2001), Polska w Unii Europejskiej (2002) oraz Porządek i bezpieczeństwo w zjednoczonej Europie (2002). Opinie o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata opracowali: prof. dr hab. Zbigniew Pulka (UWr.) oraz prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk (UO). Za wnioskiem o zatrudnienie dra hab. Stanisława Leszka Stadniczeńki na stanowisku profesora nadzwyczajnego głosowało 43 senatorów, przeciw – 3, wstrzymała się 1 osoba.

* Przebieg prac nad opracowaniem nowego statutu Uniwersytetu Opolskiego zreferował, zwracając szczególną uwagę na wprowadzone zmiany w stosunku do statutu obowiązującego, przewodniczący Komisji Statutowej dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO.

Uchwała nr 3/2002-2005
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Uniwersytetu Opolskiego.
Senat Uniwersytetu Opolskiego, na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2002 r., w głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdził nowo opracowany statut UO. Związki zawodowe działające w Uniwersytecie Opolskim (KU ZNP oraz KZ NSZZ “Solidarność) nie wniosły zastrzeżeń do treści statutu. Statut obowiązuje z dniem zatwierdzenia. W głosowaniu nad zatwierdzeniem statutu wzięło udział 47 członków Senatu (Senat UO liczy ogółem 51 osób). Przewodniczący Senatu dr hab. Józef Musielok podziękował przewodniczącemu Komisji Statutowej drowi hab. S. M. Grochalskiemu oraz całemu zespołowi za prace nad opracowaniem statutu. * Dr hab. Józef Musielok odczytał pismo przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. Mariana Harasimiuka dotyczące rektora Uniwersytetu w Rzeszowie prof. Włodzimierza Bonusiaka.

* Protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu zatwierdzony został bez uwag.

mgr Lucyna Kusyk  

 

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda