indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Nowy statut UO

Nominacje profesorskie

Wywiad - Wojciech Dindorf

Meble w Collegiu Maius

Platynowy laur dla prof. Stanisława S. Nicieji

Collegium Minus w neogotyku

W drodze jesteśmy od zawsze i na zawsze

Historiografia polska, litewska i białoruska po 1989 roku


Z prof. dr hab. Stefanem Grochalskim, przewodniczącym rektorskiej komisji statutowej rozmawia Beata Zaremba

- Jakie były przesłanki do zmiany statutu Uniwersytetu Opolskiego?  

- Romaite. Najważniejsza z nich to ta, że rozrośliśmy się jako uniwersytet, staliśmy się uczelnią autonomiczną. Uniwersytet Opolski z roku na rok stawał się coraz bardziej rozbudowaną strukturą. Powstały nowe wydziały, nowe katedry, uruchomiono nowe kierunki, rozbudowała się Biblioteka Główna UO, przybyło samodzielnych pracowników naukowych. Pojawiła się więc potrzeba i możliwość ustanowienia dla siebie statutu. Władze poprzedniej kadencji UO wpadły na pomysł wprowadzenia zmian do statutu uczelni. Okazało się, że tych zmian trzeba wprowadzić tak wiele, że trudno mówić o nowelizacji statutu. Okazało się, że trzeba uchwalić nowy. Rektor Musielok, który wówczas pełnił jeszcze funkcje prorektora był tym, który - w imieniu władz rektorskich - podjął idee uchwalenia statutu.

- Duże zmiany zaszły w zasadach wyboru rektora uczelni.  

- Tak. Do tej pory do wyborów musiało być wystawionych co najmniej dwóch kandydatów. W tej chwili, na mocy nowego statutu, ma być tylko jeden kandydat. Jeżeli ten kandydat w dwóch głosowaniach nie uzyska wymaganej większości głosów, to przestaje być tym kandydatem.

- Nie obawia się pan, że jeśli kandydat nie uzyska większości głosów, to procedura wyborcza może się znacznie przedłużyć?

- Może rzeczywiście tak być, ale jeżeli mamy dwóch czy trzech kandydatów, to ta procedura również trwa. W sensie czasowym może wyjść na to samo. W nowym statucie spełniony został natomiast postulat, by nie szukać na siłę dodatkowych kandydatów.

- Co się dzieje, jeżeli z jakichś powodów rektor rezygnuje z pełnienia swojej funkcji?

- To zostało również dokładnie w statucie określone - gdy rektor rezygnuje z pełnienia swojej funkcji, gdy umrze, kiedy zwolni się z uczelni lub gdy przeciwko rektorowi zapadł wyrok skazujący, wówczas skróceniu może ulec kadencja rektora. Jeżeli tego rodzaju sytuacja zaistnieje w tzw. roku kalendarzowym - wyborczym, to zastępuje go do momentu wyborów prorektor wyznaczony przez senat. Natomiast w roku przedwyborczym uczelniana komisja wyborcza ma obowiązek przeprowadzić wybory zgodnie z obowiązującą procedurą wyborczą.

- Czy może pan wymienić inne ważniejsze zmiany, jakie wprowadzone zostały do statutu?

- Tych zmian jest bardzo dużo: np. usprawniona została  praca rad wydziałów. Trzeba było odnieść się do faktu, że posiadamy na Uniwersytecie Opolskim takie wydziały, które, w sensie ilości pracowników samodzielnych, są bardzo liczne. Ta liczebność nie wpływała pozytywnie na sprawność posiedzeń rady wydziału. Stąd pojawił się wniosek, by wydziały, które mają więcej, niż pięćdziesiąt samodzielnych pracowników, składały się z reprezentantów samodzielnych pracowników. Takie rozwiązanie umożliwi sprawniejszą pracę wydziałów.

- Czy zmieniły się również kompetencje Senatu Uniwersytetu Opolskiego?

 - Tak, np. każdy senator ma tzw. inicjatywę uchwałodawczą - może wstać, zgłosić uchwałę i rektor czy prorektor nie może powiedzieć, że oto ta uchwała jemu się nie podoba, wobec tego nie będzie głosowana. Zgodnie z nowym statutem istnieje obowiązek poddać ją pod głosowanie.

- Tak przecież bywało.

- Bywało, jednak działo się to bardziej zwyczajowo, niż w oparciu o prawo.

- Do tej pory nie istniały ustalenia dotyczące tzw. nadzwyczajnych posiedzeń senatu, w nowym statucie takie ustalenia są.

- Na wniosek jednej trzeciej członków senatu, rektor ma obowiązek w ciągu tygodnia zwołać takie posiedzenie. Takie nadzwyczajne posiedzenie może np. dotyczyć odwołania rektora. Wtedy wniosek o odwołanie rektora, musi być również skierowany do uczelnianej komisji wyborczej. Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej prowadzi to posiedzenie senatu, a jedynym punktem obrad jest punk poświęcony odwołaniu rektora. Wniosek o odwołanie rektora musi poprzeć dwie trzecie senatorów.

- W nowym statucie znalazł się nowy rozdział o nagrodach. Będzie więcej narzędzi nagradzania? 

- Do tej pory jedynym tytułem, jakim można było wyróżnić kogoś spoza uniwersytetu opolskiego, był tytuł doktora honoris causa. Obecnie możemy nadawać również tytuł profesora honorowego i honorowego senatora. O przyznanie tych wyróżnień wnioskuje do senatu rada wydziału.

 - W nowym statucie mowa jest także o internecie, przypisana mu została ważna funkcja informacyjna. Na czym dokładnie polega awans internetu?

-Na tym, że - zgodnie że statutem - istnieje obowiązek prawny - publikowania za pomocą internetu pewnych informacji, np. w internecie powinny znaleźć się dane na temat kryteriów przyjmowania na studia. Internet traktowany jest przez nowy statut jako jeden z obowiązujących publikatorów.

- W starym statucie nie było żadnych uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych. W nowym natomiast uwzględniono konieczność zatrudnienia inspektora ochrony danych osobowych. Jakie sytuacje może rozstrzygać taki inspektor?

 - To pytanie trzeba by zadać inspektorowi ochrony danych osobowych, którego zamierzamy zatrudnić, bo on się na tym najlepiej zna. Osobiście, nie wiem czy np. możemy obok stopnia z egzaminu wstępnego podać nazwisko studenta, nie wiem czy mamy prawo udzielenia informacji w każdy możliwy sposób o każdym. Chciałbym dodać, że w nowym statucie, mowa jest także o konieczności powołania audytora wewnętrznego, który na bieżąco będzie nadzorował operacje finansowe prowadzone przez uczelnię. Zewnętrzna kontrola z NIK-u ze względu na swoją sporadyczność jest niewystarczająca.  Warto również podkreślić, że poza wspomnianymi zmianami, statut precyzyjnie określa, co jest jednostką pozawydziałową, międzywydziałową i wydziałową. W starym statucie w sposób dowolny stosowano te określenia w odniesieniu do poszczególnych jednostek. W ten oto sposób wiemy do jakiej kategorii zaliczyć studium języków obcych, do jakiej centrum oświatowe, a do jakiej Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji, który - choć w nazwie ma słowo międzywydziałowy - jest jednostką pozawydziałową.

 - Czy nowy statut UO powstał w oparciu o statuty obowiązujące na innych uniwersytetach?

- Nie. Można rzec, że stworzyliśmy dzieło autorskie, odpowiadające na nasze potrzeby, dobrze osadzone w prawie. Dzieło, którego bazę stanowił stary statut, kiedyś ułożony w oparciu o rozwiązania stosowane na polskich uczelniach. W razie potrzeby statut ten będzie można korygować, a nad wprowadzaniem zmian czuwać, będzie specjalna komisja.
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda