indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Obsługa Informatyczna Uczelni

Kobieta z tablicą

Drugi strażnik tytułu

IX Targi we Wrocławiu zakończone

Rektor i Nike


Posiedzenie Senatu UO
30 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Senatu UO dr hab. Józef Musielok, rektor UO, poinformował zebranych o:
- uchwale Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie propozycji zasad przyznawania w roku 2003 środków finansowych szkołom wyższym, nadzorowanym przez MEN i S;

- rozmowach przeprowadzonych z prezydentem miasta, wojewodą i marszałkiem województwa opolskiego, które miały na celu zapoznanie władz z problemami naszej uczelni;
- projekcie wypowiedzenia konwencji praskiej w sprawie uznawalności dyplomów uczelni byłego bloku wschodniego.

Prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski poinformował o możliwości uzyskania przez jednego ze studentów pierwszego roku czteroletniego stypendium w celu podjęcia przez niego studiów w Uniwersytecie w stanie Minnesota (UO ma prawo zgłosić 5 kandydatów). Prorektor Leszek Kuberski zaapelował ponadto o włączenie się w proces tworzenia nowych siatek studiów.
Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. Marek Masnyk zwrócił się z wnioskiem o zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie filologii klasycznej i kultury antycznej.

Rada Wydziału powołała komisję konkursową w następującym składzie: dr hab. Marek Masnyk, prof. dr hab. Adam Suchoński, prof. dr hab. Marian M. Drozdowski, prof. dr hab. Jan Rzońca, prof. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski.

Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosiła prof. dr hab. Joanna Rostropowicz, kierownik Katedry Cywilizacji Śródziemnomorskiej Instytutu Historii. Kandydatka jest autorką około 200 publikacji (w tym czterech książek), po ostatnim awansie naukowym opublikowała 1 pracę zwartą, 24 artykułów naukowych, była redaktorem naukowym dwóch książek. W okresie po 1999 r. dokonała kilkunastu przekładów poezji z języka łacińskiego i niemieckiego oraz opublikowała około 20 artykułów popularnonaukowych. Prof. Joanna Rostropowicz jest promotorem jednego zakończonego przewodu doktorskiego, w 2002 r. zostały otwarte dwa kolejne przewody doktorskie pod jej opieką naukową.

Od 1999 r. kandydatka organizuje cykliczne międzynarodowe konferencje “Silesia Latina” oraz coroczne “Dni Kultury Antycznej”. Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika popularnonaukowego “Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa” oraz członkinią rad redakcyjnych czasopism “Pallas Silesia” i “Zaranie Śląskie”.

Opinię o dorobku naukowym i organizacyjnym prof. dr hab. J. Rostropowicz opracował prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski z Uniwersytetu Gdańskiego - szczególną uwagę zwrócił na interpretację materiałów źródłowych dokonanych przez prof. J. Rostropowicz. Napisał m.in.: “Najnowsza książka [Królowie i Charytki. Poeci na hellenistycznych dworach] Joanny Rostropowicz zadziwia skutecznością zastosowanej metody badawczej - reinterpretacji źródeł literackiej, dzięki której rozwiązuje problemy, przed którymi stawali bezradni tacy luminarze nauki, jak np. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf. Książka zawiera też niezwykle cenne uwagi natury ogólnej dotyczące samej istoty kultury hellenistycznej. Przedstawione w pracy wyniki badań stanowią znaczący przełom w badaniach nad kulturą grecką epoki hellenizmu”.

W głosowaniu nad wnioskiem o zatrudnienie prof. dr hab. Joanny Rostropowicz na stanowisku profesora zwyczajnego wzięło udział 39 członków Senatu (Senat UO liczy ogółem 51 osób). Wynik głosowania: za przyjęciem wniosku - 35, przeciw - 1, wstrzymały się od głosu 3 osoby.
Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. Marek Masnyk zwrócił się z wnioskiem o zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie malarstwa.

Rada Wydziału powołała komisję konkursową w następującym składzie: dr hab. prof. UO Marek Masnyk, prof. dr hab. Aleksander Dymitrowicz, prof. dr hab. Janusz Grzonkowski, dr hab. Zenon Jasiński, prof. UO, dr hab. Monika Kamińska, prof. UO.

Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosiła dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, dyrektor Instytutu Sztuki UO, która II stopień kwalifikacyjny w zakresie malarstwa uzyskała w 2001 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Kandydatka jest autorką wielu indywidualnych wystaw malarskich, swoje prace wystawiała również na wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Prace malarskie dr hab. Łucji Piwowar-Bagińskiej wystawiane były na ponad 40 biennale, w tym m.in. we Francji (1982 r.), Holandii(1993 r.), Włoszech (1994 r, 2001 r) na Litwie (1995 r., 1996 r., 1997 r., 1999r.), w Austrii 1995.

Dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska od 1999 r. jest członkiem Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Rady Edukacji Artystycznej przy MENiS oraz wiceprezesem Zarządu Okręgowego Opolskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

W głosowaniu nad wnioskiem o zatrudnienie dr hab. Łucji Piwowar-Bagińskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego wzięło udział 39 członków Senatu (Senat UO liczy ogółem 51 osób). Wynik głosowania: za przyjęciem wniosku - 37, przeciw - 0, wstrzymały się od głosu 2 osoby.
Prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski przedstawił projekt uchwały Senatu w sprawie zasad ustalania pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisku, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

Przyjęcie uchwały Senatu UO w sprawie opieki naukowej nad kolegiami nauczycielskimi i kolegiami języków obcych zostało przeniesione na następne posiedzenie Senatu UO.
Prorektor UO prof.dr hab. Adam Latała przedstawił propozycję składu Senackiej Komisji Statutowej.
Skład Komisji został zatwierdzony jednomyślnie przez członków Senatu.

W skład Senackiej Komisji Statutowej w kadencji 2002-2005 wchodzą:

dr Adam Czerwiński (Wydz. Ekonomiczny)
ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (Wydz. Teologiczny)
dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO (Wydz. Hist.-Pedagogiczny)
dr hab. Stanisław Koziarski, prof. UO (Wydz. Przyrodniczo-Techniczny).
dr hab. Józef Kusz, prof. UO (Wydz. Mat-Fiz-Chem)
dr hab. Ewa Malinowska (Wydz. Filologiczny)
Monika Mielczarek (Samorząd Studencki)
dr hab. Wanda Laszczak, prof. UO (Wydz. Filologiczny)
mgr Bożena Pytel-Mielnik (administracja uczelni)
dr hab. Stanisław Stadniczeńko, prof. UO (Międzywydziałowy Instytut PiA)
dr Jerzy Wiechuła (Wydz. Mat-Fiz-Chem.)

Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Stanisław Kochman poinformował o zakończeniu postępowania w sprawie nadania profesorom: Michałowi Głowińskiemu i Kazimierzowi Polańskiemu tytułów doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.

Uchwała nr 5/2002-2005
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2003 r.

Senat w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego profesorowi Michałowi Głowińskiemu, historykowi literatury, pisarzowi, krytykowi.
Laudatorem w postępowaniu o tytuł dhc UO jest prof. dr hab. Zdzisław Piasecki, natomiast opiniodawcami dorobku naukowego prof. Michała Głowińskiego w postępowaniu byli: prof. Miroslav Červenka z Uniwersytetu Karola w Pradze, prof. Zofia Mitosek z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Jacek Petelenz-Łukasiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uchwała nr 6/2002-2005
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2003 r.

Senat w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu, językoznawcy (językoznawstwo słowiańskie, neofilologiczne, ogólne).
Laudatorem w postępowaniu o tytuł dhc UO jest prof. dr hab. Stanisław Gajda, natomiast opiniodawcami dorobku naukowego prof. Kazimierza Polańskiego w postępowaniu byli: prof. Roman Laskowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Tadeusz Zgółka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Postanowiono, że uroczystość wręczenia dyplomów doktorów honoris causa odbędzie się w dniu Święta Uniwersytetu 10 marca 2003 r.

Senat w głosowaniu jawnym większością głosów przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Uchwała nr 7/2002-2005
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej


Senat Uniwersytetu Opolskiego wyraża zadowolenie z zakończenia negocjacji mających na celu przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Włączenie Polski do struktur europejskich będzie ukoronowaniem wysiłków wszystkich naszych rządów i parlamentów ostatnich kilkunastu lat.

Senat UO jest przekonany, że Polska wnosząc do Unii Europejskiej swój bogaty dorobek naukowy i kulturalny będzie w dalszym ciągu współtworzyć wspólnotę europejską, w której szanowane będą odrębność i tożsamość poszczególnych narodów i regionów.
Senat Uniwersytetu Opolskiego apeluje do mieszkańców Opolszczyzny o wyrażenie poparcia dla integracji Polski z Unią Europejską.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu przyjęty został bez uwag, przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Lucyna Kusyk
 
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda