indeks.jpg navi.jpg


Kronika
Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich - w Opolu

Profesor Nicieja w Akademii Europejskiej

Profesorowie UO w PAN

Sławy polskiej kardiochirurgii w UO

Certyfikat dla UO

Kolegium Dyrektorów Administracyjnych

Na przełomie marca i kwietnia pracownice Instytutu Sztuki UO: dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof UO, i mgr Aleksandra Janik przebywały w College of Fine Art Indiana University of Pennsylvania. Celem wizyty było szczegółowe omówienie wymiany studentów i pracowników oraz realizacja wspólnych projektów.

7 kwietnia. Prorektor UO prof. Adam Latała uczestniczył w posiedzeniu - w Urzędzie Marszałkowskim - społecznego komitetu na rzecz ufundowania sztandaru dla Wojewódzkiej Komendy Policji.

Studenci Uniwersytetu Opolskiego wzięli udział w zorganizowanym przez samorząd studencki prareferendum, dotyczącym wejścia Polski do Unii Europejskiej (więcej - str.).

 7-9 kwietnia. Dr hab. Janusz Słodczyk, prof. UO, dr Joost Platje oraz Civic Education Projekt byli organizatorami III Międzynarodowej Konferencji pt. Rolnictwo ekologiczne i rozwój terenów wiejskich państw Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej, która odbyła się w Uniwersytecie Opolskim (więcej - str.).

8 kwietnia. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski wziął udział w posiedzeniu prorektorów uczelni Wrocławia i Opola, które odbyło się w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a dotyczyło praktyk studenckich.

 9 kwietnia. Jak upamiętniać żołnierzy poległych w czasie wojen? - sympozjum na ten temat odbyło się w Instytucie Historii UO. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz samorządowych, studenci oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Opola. W sympozjum wziął też udział prorektor UO prof. Leszek Kuberski.

11 kwietnia. Prorektor UO prof. Adam Latała uczestniczył w uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Urszuli Kozioł oraz Winfriedowi Irgangowi.

14 kwietnia. Gośćmi rektora UO prof. Józefa Musieloka byli przedstawiciele czeskiej ambasady w Polsce: Bedřich Kopecký (ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Czeskiej w RP), Josef Byrtus (konsul generalny RCz) oraz Milan Peprnik (konsul RCz).

15 kwietnia. Rektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (gospodarzem spotkania była Akademia Muzyczna we Wrocławiu).

Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wziął udział w konferencji, zorganizowanej przez prezydenta Opola, Uniwersytet Opolski oraz dyrektora programu „Spotkania Europejskie”, pt. Wpływ prawa europejskiego na procesy rozwojowe krajów członkowskich i kandydackich. Doświadczenia francuskie. W konferencji wzięli udział i wygłosili referaty: Philipe Chauvin - doradca przedakcesyjny przy Kancelarii Sejmu RP, Morvan de Berre z Środkowoeuropejskiej Kancelarii Prawnej w Brukseli, prof. Artur Nowak-Far - ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ks. prof. Stanisław Rabiej - z Wydziału Teologicznego UO.

24 kwietnia. Obradował Senat UO.

Na Zamku Ostrogskich w Warszawie ks. abp prof. Alfons Nossol został uhonorowany doroczną Nagrodą Towarzystwa Przyjaciół Śląska. Ks. abp Damian Zimoń, metropolita górnośląski, powiedział m.in.: Biskup Nossol to ekumenista. W całym swoim kapłaństwie, biskupim i naukowym życiu nieustannie scala, tworzy więzy. Jednoczy Polaków i Niemców, lwowiaków wypędzonych zza Buga, z terenów dzisiejszej Ukrainy na Opolszczyznę i śląskich autochtonów, katolików i protestantów, uczonych i prostaczków... (więcej -str.).

25 kwietnia. Prorektor prof. Adam Latała uczestniczył w uroczystym rozdaniu dyplomów absolwentom Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji.

 25-26 kwietnia. Błędy w polityce - taki tytuł nosiła Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Politologii, która odbyła się w Uniwersytecie Opolskim. Konferencję otworzył prorektor UO prof. Leszek Kuberski, a wzięli w niej udział przedstawiciele największych ośrodków akademickich w kraju.

26 kwietnia. Na zaproszenie Chóru Akademickiego Politechniki Śląskiej w Gliwicach Akademicki Chór Dramma per musica Uniwersytetu Opolskiego wystąpił z koncertem w auli Politechniki Śląskiej - w ramach XXIII Gliwickich Spotkań Chóralnych.

27 kwietnia. Prorektor UO prof. Adam Latała wziął udział w otwarciu nowej siedziby Opolskiego Ośrodka Regionalnego TVP SA w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich.

 30 kwietnia. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski spotkał się z Alicją Skubacz, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Rozmawiano o zasadach współpracy między naszą uczelnią a MODN.

6 maja. Rektor  UO prof. Józef Musielok, wspólnie z prorektorem UO prof. Adamem Latałą, uczestniczyli w spotkaniu z Normanem Daviesem, które odbyło się w sali „Kinoplexu”.

7 maja. Prorektor UO prof. Adam Latała uczestniczył w posiedzeniu Rady Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego.

8 maja. Prorektor UO prof. Adam Latała uczestniczył w konferencji dotyczącej funduszy strukturalnych, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski.

9-10 maja. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu Rady Naukowej FAMO w Toruniu.

9 maja. Dyscyplina w szkole i na katechezie - tak brzmiał tytuł sympozjum, którego organizatorami byli: Katedra Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału Teologicznego UO wraz z Kołem Naukowym Teologów i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu.

10 maja. W Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu otwarto wystawę rzeźby prof. Mariana Molendy,  zorganizowaną z okazji XX-lecia pracy twórczej rzeźbiarza, pracownika Instytutu Sztuki UO.

12 maja. Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w Święcie Akademii Pedagogicznej w Krakowie, w czasie którego tytułem doktora honoris causa tej uczelni uhonorowano prof. Franciszka Ziejkę, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rozpoczęły się „Piastonalia” (więcej - str.). Ukazał się piętnasty, jubileuszowy numer studenckiego pisma „Galopada”.

13 maja. Na zaproszenie Banku Handlowego w Warszawie SA Oddział w Opolu, Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, prezydenta Opola, Urzędu Marszałkowskiego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wziął udział w multimedialnej prezentacji pt. Problematyka społeczna a strategie promocyjne firm. Prezentacja odbyła się w sali konferencyjnej opolskiego hotelu Mercure.

Prorektor UO prof. Leszek Kuberski uczestniczył w posiedzeniu prorektorów uczelni Wrocławia i Opola, poświęconym zjawisku plagiatu, które odbyło się w Uniwersytecie Wrocławskim. 

Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit - w ramach święta Dni Paschalne 2003 - zorganizowało w auli Wydziału Teologicznego imprezy dla studentów, m.in.: musical Teatru A z Gliwic pt. Pieśń nad pieśniami, koncert Ryszarda Rynkowskiego oraz show Marcina Dańca.

W Uniwersytecie Opolskim odbyła się debata na temat roli kobiet w religiach (referat wygłosiła m.in. Karolina Szykierska z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu), a także warsztaty tańca żydowskiego. Wieczorem wystąpił jeden z najlepszych polskich zespołów grających żydowską muzykę ludową - Di Galitzyaner Klezmorim.

W Klubie Akademickim otwarto wystawę pt. Wnętrza sakralne w projektach i realizacjach Teresy Dróżdż-Muszyńskiej. W otwarciu wystawy uczestniczyli: rektor UO prof. Józef Musielok oraz prorektor UO prof. Adam Latała.

14 maja. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk, na zaproszenie przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego, wziął udział w spotkaniu poświęconym współpracy środowiska naukowego Śląska Opolskiego z samorządem województwa w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Spotkanie odbyło się w Złotej Sali Urzędu Wojewódzkiego.

W katedrze opolskiej odbyła się konsekracja nowego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej ks. Pawła Stobrawy. W uroczystości wzięły udział władze Uniwersytetu Opolskiego.

15 maja. W Auli Błękitnej Collegium Maius odbyła się konferencja - zorganizowana przez Uniwersytet Opolski i Urząd Marszałkowski w Opolu - deputowanych Parlamentu Europejskiego pt. Udział młodego pokolenia w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym - doświadczenia krajów Unii Europejskiej. Konferencję poprowadził prorektor UO prof. Janusz Słodczyk, wziął w niej udział także prorektor prof. Leszek Kuberski. Uczestnikami konferencji byli m.in.: Janos Ivan, wiceprezydent regionu ds. Unii Europejskiej - Komitet Feler (Węgry); Zbytek Sorm, radny ds. finansów i kultury - Kraj Środkowoczeski (Czechy); Filip Ters, dyrektor Departamentu Stosunków Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą - Kraj Środkowoczeski (Czechy). Wykład wygłosił Dirk Swillens, przedstawiciel Komisji Europejskiej z Belgii.

W auli Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej, w wiosennym koncercie, wystąpił Akademicki Chór UO Dramma per musica (w programie znalazły się utwory dawne i współczesne).

15-16 maja. W Uniwersytecie Opolskim odbyła się konferencja pt. Ikony niewidzialnego, zorganizowana przez Katedrę Teatru, Filmu i Nowych Mediów Instytutu Filologii Polskiej, wspólnie z Katedrą Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał rektor UO prof. Józef Musielok (więcej - str.).

16 maja. Rektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w Europejskich Spotkaniach Samorządów Terytorialnych, zorganizowanych przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Rektor UO prof. Józef Musielok przyjął członków zespołu Państwowej Komisji Akredytacyjnej, wizytującego Instytut Sztuki.

W Sali Senatu Collegium Maius odbył się wykład prof. Władysława Arżanuchina z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Sankt Petersburgu, w którym prelegent próbował odpowiedzieć na pytanie: w co wierzy Rosja? Prof. Arżanuchin gościnnie wykładał  m.in. w USA, Czechach, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji. Do Opola przybył na zaproszenie dr. hab. Jana Krasickiego z Instytutu Nauk Społecznych UO.

18 maja. Akademicki Chór UO Dramma per musica wziął udział w uroczystym koncercie z okazji pięćdziesięciolecia pracy prof. Lucjana Laprusa, kompozytora, pracownika Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

19-20 maja. W Jarnołtówku odbyła się III konferencja naukowa pt. Miasta w okresie przemian, zorganizowana przez Zakład Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Kierownikiem naukowym konferencji był prof. dr hab. Janusz Słodczyk, prorektor do spraw badań i współpracy z zagranicą.

20 maja. W Auli Błękitnej Collegium Maius odbyła się sesja naukowa, zorganizowana przez Uniwersytet Opolski i Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, pt. Kardiochirurgia polska dziś: co osiągnęliśmy, dokąd zmierzamy, połączona z oficjalnym otwarciem Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opol.

21 maja. Prorektor UO prof. Leszek Kuberski otworzył konferencję pt. Kultura a tożsamość narodowa, zorganizowaną przez Instytut Nauk Społecznych w Auli Błękitnej Collegium Maius.

Prorektor UO prof. Adam Latała uczestniczył w posiedzeniu zespołu ds. opracowania strategii rozwoju miasta.

22 maja. W opolskiej galerii „Na I Piętrze” otwarto wystawę Wita Pichurskiego, pracownika Instytutu Sztuki UO, zatytułowaną „Mikroświaty”, na której twórca zaprezentował małe formy rzeźbiarskie (brąz, stal).

Instytut Historii UO zorganizował spotkanie z Joanną Olczak-Ronikier, laureatką Nagrody Nike 2002 za książkę pt. W ogrodzie pamięci.

23 maja. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wziął udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej Philippe Busquin - wybitnemu politykowi, mężowi stanu, komisarzowi Unii Europejskiej do spraw nauki.

Prorektor UO prof. Leszek Kuberski uczestniczył - w Instytucie Historii UO - w obchodach Dnia Historyka.

23-24 maja. W Kamieniu Śląskim i Opolu odbyła się Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich z udziałem przedstawicieli wszystkich polskich uniwersytetów (więcej - str.).

28 maja. Rektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w spotkaniu z prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim oraz ministrami spraw zagranicznych RP i RFN - Włodzimierzem Cimoszewiczem i Joschką Fischerem. Spotkanie odbyło się w Kędzierzynie-Koźlu.

Wrogowie czy pobratymcy - Polacy i Ukraińcy w XX wieku. Konferencję naukową pod takim tytułem zorganizowano w Instytucie Historii UO, a otworzyli ją: prorektor UO prof. Leszek Kuberski oraz wiceprezydent Opola Arkadiusz Karbowiak. Referaty wygłosili: dr Mariusz Patelski z UO (Wojna polsko-ukraińska o Lwów i Galicję Wschodnią i jej wpływ na stosunki polsko-ukraińskie (1918-1921); dr Grzegorz Motyka z IPN w Lublinie (Antypolska akcja UPA na Wołyniu i Galicji Wschodniej w świetle najnowszej historiografii); prof. Adam Suchoński z UO (Stosunki polsko-ukraińskie w okresie II wojny światowej w podręcznikach historii obu krajów); dr Grzegorz Hryciuk z UWr (Stosunek władz sowieckich do konfliktu ukraińsko-polskiego w latach 1939-1946); prof. Krzysztof Tarka z UO (Rząd RP na uchodźstwie wobec Ukraińców w latach 1945-1989); mgr Marek Białokur z UO (Wpływ zbrodni na Wołyniu na stosunki polsko-ukraińskie w świetle wspomnień Stanisława Czekanowskiego); mgr Anna Antał-Jabłońska z UO (U źródeł konfliktu polsko-ukraińskiego na Wołyniu 1939-1943).

Diecezjalna Fundacja Obrony Życia w Opolu, Wydział Teologiczny UO i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu były organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej pt. Wychowanie do szacunku dla ludzkiego życia. W trakcie konferencji, połączonej z obchodami dziesięciolecia Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu, przedstawiono działalność Fundacji, wygłoszono następujące referaty: Antropologiczne podstawy afirmacji życia ludzkiego (ks. prof. Piotr Morciniec, WT UO), Wychowanie do wartości (prof. Krystyna Ostrowska, UKSW Warszawa), Przywracania człowieczeństwa zranionym śmiercią (terapeuta mgr Andrzej Winkler), Przyczyny upadku rodziny w Europie (Elżbieta Drucka-Lubecka de Séjournet), Od suwerenności rodziny do demokratycznego społeczeństwa (ks. dr Kazimierz Kurek WSSEiZ).

29 maja. Obradował Senat UO.

Staraniem dyrekcji Instytutu Chemii i Zarządu Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbyło się seminarium instytutowe, w trakcie którego prof. Friedrich Hammerschmidt z Uniwersytetu w Wiedniu przedstawił referat pt.: Biosynthesis and Biodegradation of Fosfomycin.

W Bibliotece Głównej UO odbyły się uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza, w których udział wzięła Elżbieta Kampa, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Zarządu Okręgowego w Opolu. Gratulacje - w imieniu władz UO - złożył prorektor UO prof. Leszek Kuberski.

30 maja. W Uniwersytecie Opolskim gościł prof. Aleksander Wilkoń z Uniwersytetu w Neapolu, który w ramach „Złotej Serii Wykładów Otwartych” wygłosił wykład na temat miejsca kultury polskiej w kulturze europejskiej. Prof. Aleksander Wilkoń przybył do Opola na zaproszenie Instytutu Filologii Polskiej. Spotkanie prowadzili: prof. Stanisław Gajda i rektor UO prof. Józef Musielok.

31 maja. Rektor UO prof. Józef Musielok gościł w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Łambinowicach. Decyzją dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów Uniwersytetowi Opolskiemu nadano tytuł „Przyjaciela Szkoły”.

2 czerwca. W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się Opolskie Forum TAK dla Europy, w którym udział wzięli: rektor UO prof. Józef Musielok oraz prorektorzy UO - prof. Janusz Słodczyk i prof. Leszek Kuberski.

3 czerwca. W Sali Plafonowej Collegium Maius UO gościli członkowie Kolegium Dyrektorów Administracyjnych Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola. Uniwersytet Opolski reprezentował dyr. Andrzej Kimla. Gości przywitał prorektor UO prof. Adam Latała (więcej - str.).

3-6 czerwca. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk, wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta, wziął udział w obchodach 30-lecia partnerstwa Opola i Poczdamu, jakie odbyły się w Poczdamie. Prof. Janusz Słodczyk spotkał się m.in. z nadburmistrzem Poczdamu oraz  uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Zgromadzenia Rady Miasta, gdzie podpisano kontynuację traktatu o partnerstwie łączącym Poczdam i Opole. Uroczystości towarzyszyły imprezy kulturalne - m.in. wystawa fotograficzna „Opole dziś” oraz koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Opola i Poczdamu.

5 czerwca. W auli UO przy ul. Oleskiej odbyły się promocje doktorskie.

5-7 czerwca. Rektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w zjeździe Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Lublinie.

7 czerwca. Prorektorzy UO: prof. Leszek Kuberski i prof. Adam Latała wzięli udział w uroczystości święceń kapłańskich absolwentów Seminarium Duchownego Wydziału Teologicznego UO, która odbyła się w opolskiej katedrze.

9 czerwca. Rektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w sesji pt. Debata w polskiej demokracji, czyli na układy nie ma rady, zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki w Opolu.

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda