indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Posiedzenie Senatu UO

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich - w Opolu

Profesor Nicieja w Akademii Europejskiej

Profesorowie UO w PAN

Sławy polskiej kardiochirurgii w UO

Certyfikat dla UO

Kolegium Dyrektorów Administracyjnych


Posiedzenie Senatu UO
27 marca 2003 r.

Przewodniczący Senatu UO dr hab. Józef Musielok, prof. UO, wręczył prof. dr. hab. Dariuszowi Dolińskiemu mianowanie ministra edukacji narodowej i sportu na stanowisko profesora zwyczajnego.

Rektor UO dr hab. Józef Musielok przekazał informacje o bardzo ciepłych reakcjach środowisk naukowych w kraju po marcowej uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego profesorom: Michałowi Głowińskiemu i Kazimierzowi Polańskiemu.

Rektor poinformował również o posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które zaplanowane jest w dniach 23-24 maja br. w Opolu.

Prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski poinformował o pracach Państwowej Komisji Akredytacyjnej: do końca bieżącego roku ocenionych zostanie 7 kierunków (chemia, administracja, ochrona środowiska, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, psychologia, informatyka, matematyka); wśród 94 już zwizytowanych jednostek - 67 to uczelnie państwowe. Wyniki przeprowadzonych wizytacji: wśród uczelni państwowych 53 oceniono pozytywnie, 13 warunkowo, jedną negatywnie; wśród uczelni niepaństwowych - 23 pozytywnie, 2 warunkowo, 2 negatywnie, jedna szkoła została rozwiązana.

*Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą prof. Bogusław Wyderka poinformował o odbytym posiedzeniu komisji. Komisja zapoznała się rocznym sprawozdaniem z działalności naukowej, przyjęto plan wydawniczy.

Prorektor UO dr hab. Janusz Słodczyk zwrócił uwagę na brak precyzyjnych zapisów dotyczących określenia środków finansowych na cele wydawnicze.

*Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. Marek Masnyk poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie pedagogiki społecznej.

Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosiła dr hab. Sylwia Badora, aktualnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej WSP w Częstochowie. Dr hab. Sylwia Badora wyraziła chęć podjęcia pracy w UO na I pełnym etacie od 1 października 2003 r. Stopień doktora habilitowanego (zatwierdzony decyzją Wyższej Komisji Atestacyjnej Ukrainy) uzyskała w 2002 r. w Akademii Nauk Pedagogicznych w Kijowie. Dr hab. Sylwia Badora jest autorką: 2 monografii, 3 książek współautorskich, 5 książek edytorskich, około 60 artykułów naukowych. Recenzję dorobku naukowego kandydatki opracowała prof. dr hab. Barbara Czeredrecka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która w swojej ocenie zwróciła uwagę m.in. na to, że: (...) Publikacje zawierają trzy grupy tematyczne: zagadnienia badawcze, zagadnienia teoretyczno-metodologiczne oraz historyczne. Zakres tematyki dotyczy różnorodnych problemów współczesnej teorii i praktyki pedagogicznej (...). Prawie wszystkie publikacje dr hab. Sylwii Badory są dla nauki znaczące, często stają się bodźcem do naukowych dyskusji na łamach czasopism pedagogicznych, a wiele jej twierdzeń i poglądów jest wykorzystywanych i cytowanych w pracach naukowych.

 Senat w głosowaniu tajnym przychylił się do wniosku w sprawie zatrudnienia dr hab. Sylwii Badory na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. Marek Masnyk poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie filozofii w Instytucie Nauk Społecznych.

 Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosił dr hab. Volker Caysa. Kandydat od października 2002 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne w językach: niemieckim i angielskim z zakresu filozofii niemieckiej i filozofii Nietzschego, na kierunkach: filozofia i filologia germańska. Do chwili podjęcia pracy w Uniwersytecie Opolskim związany był z uniwersytetami w Bremie, Monachium i Lipsku. Przedmiotem zainteresowań kandydata jest filozofia kultury, filozofia sportu i życia. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2000 roku na Uniwersytecie Lipskim. Opublikował 4 monografie (1 po habilitacji), 9 książek redagowanych (2 po hab.) oraz około 120 artykułów. Jest redaktorem serii wydawniczej Myśl Europejska w Filozofii Niemieckiej. Dr hab. Volker Caysa aktywnie uczestniczy w społecznym życiu naukowym - jest przewodniczącym Towarzystwa Nietzscheańskiego (Halle), należy do Towarzystwa Heideggera, niemieckiego Stowarzyszenia Badań nad Sportem i wielu innych.

 Senat w głosowaniu tajnym jednomyślnie przychylił się do wniosku w sprawie zatrudnienia dra hab. Volkera Caysa na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

*Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola poprosił o zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej, etyki społecznej i duchowości chrześcijańskiej.

 Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosił ks. dr hab. Piotr Morciniec, zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Teologicznym. Kandydat stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Etyczne aspekty transplantacji i terapii chorób neurozwyrodnieniowych (wyróżniona indywidualną nagrodą MEN). Działalność naukowa ks. dra hab. Piotra Morcińca koncentruje się wokół: zagadnień bioetycznych (transplantologia i inżynieria genetyczna), antropologii moralnej, problematyki z pogranicza moralności i prawa, etyki małżeństwa i rodziny. Ks. dr hab. Piotr Morciniec jest autorem ponad 40 prac, w tym 6 publikacji zwartych. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym wydziału - w organizacji konferencji, redagowaniu bądź współredagowaniu materiałów pokonferencyjnych. Ks. Piotr Morciniec jest członkiem towarzystw naukowych, m.in.: Societas Ethica, Internationale Vereinigung deutschsprachiger Moraltheologen und Sozialethikern, Sekcji Teologów Moralistów oraz Interdyscyplinarnej Grupy Dyskusyjnej “Genetyka i Moralność”. Jest promotorem czterech otwartych przewodów doktorskich.

Senat w głosowaniu tajnym większością głosów przychylił się do wniosku w sprawie zatrudnienia ks. dra hab. Piotra Morcińca na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

* Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Stanisław Kochman przedstawił wniosek Rady Wydziału o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu prof. drowi hab. Piotrowi Kowalskiemu za książki pt.: Woda żywa. Opowieść o wodzie, zdrowiu, higienie i dietetyce (Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2002) oraz Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej (ATLA 2, Wrocław 2002).

Recenzje publikacji opracowali prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Roch Sulima z Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Jerzy Jastrzębski napisał m.in.: (...) Piotr Kowalski jest autorem kilkunastu książek z pogranicza antropologii, etnologii, etnografii, kulturoznawstwa, folklorystyki oraz innych trudnych do zdefiniowania i rozróżnienia dyscyplin (...). Wyostrzony w praktyce badawczej zmysł obserwacji czyni Kowalskiego wnikliwym i dociekliwym komentatorem współczesności, co w połączeniu z pracowitością i darem interesującego pisania owocuje książkami, które czyta się nie tylko z pożytkiem, ale i przyjemnością (...). Książki Kowalskiego uświadamiają nam nasze rozdarcie, wskazują na przyczyny dyskomfortu, pomagają rozpoznawać i nazywać lęki, i tęsknoty. Obok niewątpliwych wartości poznawczych posiadają więc także walory terapeutyczne. Są świadectwem poszukiwań naukowej prawdy i ludzkiej mądrości, zachętą do podróży po świecie myśli i znaków.

 Za wnioskiem o przyznanie prof. drowi hab. Piotrowi Kowalskiemu Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu opowiedziała się większość senatorów.

*Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Stanisław Kochman przedstawił wniosek Rady Wydziału o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dr. hab. prof. UO Bronisławowi Kodzisowi za monografię: Litieraturnyje centry russkogo zarubieżja 1918-1939. Pisatieli. Tworczieskije objedinienija. Pieriodika. Knigopieczatanije (Monachium 2002).

Recenzje książki prof. B. Kodzisa opracowali: prof. dr hab. Janina Sałajczyk z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Janina Mianowska z Akademii Bydgoskiej, prof. dr hab. Jan Orłowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz prof. dr hab. Antoni Semczuk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prof. Janina Sałajczyk podkreśliła m.in., że: Opiniowana monografia jest wynikiem długoletniej i niezmiernie skrupulatnie prowadzonej pracy badawczej, rezultatem poszukiwań i docierania do trudno dostępnych materiałów źródłowych, do gazet i czasopism lat międzywojnia wydawanych w różnych krajach (...). Jest też prawdziwą kopalnią cennych, często po raz pierwszy wprowadzonych do obiegu naukowego faktów i informacji o tym zjawisku kultury rosyjskiej, które - w okresie radzieckim było usunięte z pola badań historyczno-literackich. Emigracja i jej działalność była tematem zakazanym, można ją było tylko krytykować (...). Jest więc praca prof. Kodzisa dziełem prawdziwie pionierskim, cennym i bogatym źródłem wiedzy nie tylko dla szerokiej rzeszy badaczy literatury rosyjskiej, lecz również dla historyków kultury, myśli religijnej i społeczno-filozoficznej, teatru, muzyki, malarstwa, dziejów prasy itp. (...).

Prof. Jan Orłowski w swej recenzji zwrócił uwagę na fakt, iż wybitną pracę prof. Bronisława Kodzisa o głównych ośrodkach życia literackiego pierwszej fali emigracji rosyjskiej po roku 1917 rozpatrywać i oceniać należy na szerszym tle dorobku naukowego autora w jego badaniach nad rosyjską literaturą emigracyjną, której jest on doskonałym znawcą i interpretatorem, jednym z najbardziej autorytatywnych we współczesnym polskim literaturoznawstwie rusycystycznym.

Wniosek o przyznanie drowi hab. prof. UO Bronisławowi Kodzisowi nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu przyjęty został większością głosów.

 *Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Stanisław Kochman przedstawił wniosek Rady Wydziału o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu prof. dr. hab. Bogusławowi Wyderce za książkę: Przedziwny wszędzie. O stylu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego na tle tendencji stylistycznych poezji polskiego renesansu (Opole 2002).

Wydawnicze recenzje publikacji opracowali: prof. dr hab. Stanisław Dubisz z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. Teresa Skubalanka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prof. Stanisław Dubisz podkreślił m.in., że: (...) zamiar autorski prof. Wyderki należy uznać za potrzebny ze względu na luki występujące w egzegezie twórczości Sępa Szarzyńskiego, niejasności co do samego przedmiotu opisu, wreszcie - relacje do podstawy poetyckiej, tj. literatury renesansowej.

Wniosek o przyznanie prof. dr. hab. Bogusławowi Wyderce nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu przyjęty został większością głosów.

*Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. Marek Masnyk, prof. UO, przedstawił wniosek Rady Wydziału o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dr hab. Wiesławie Piątkowskiej-Stepaniak za rozprawę habilitacyjną, której podstawę stanowi książka: “Nowy Dziennik” w Nowym Świecie.

 Recenzje wydawnicze zostały opracowane przez prof. dra hab. Andrzeja Antoszewskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dra hab. Piotra Dobrowolskiego z Uniwersytetu Śląskiego. Publikacja dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak, będąca monografią największej gazety polskojęzycznej wydawanej za granicami Polski od 30 lat oraz stanowiąca bogate źródło informacji o życiu amerykańskiej Polonii, doczekała się kilku recenzji i omówień. W liście, skierowanym przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych RP do osób obecnych na promocji książki w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, prof. Władysław Bartoszewski napisał m.in.: (...) Z wielką satysfakcją odnotowuję fakt ukazania się pozycji książkowej o “Nowym Dzienniku”, która ma nie tylko ogromne walory poznawcze, ale także trafnie określa rolę, jaką odegrał “Nowy Dziennik” w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Na szczególną uwagę zasługuje bogata dokumentacja książki oraz prezentacja wielu wybitnych postaci, które w istotny sposób przyczyniły się do utrwalenia aktualnego wizerunku gazety.

 Wniosek o przyznanie dr hab. Wiesławie Piątkowskiej-Stepaniak nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu przyjęty został większością głosów.

  *Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. Marek Masnyk, prof. UO, przedstawił wniosek Rady Wydziału o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu prof. dr hab. Joannie Rostropowicz za książkę: Królowie i Charytki. Poeci na hellenistycznych dworach (Opole 2002 r.).

 Recenzję książki opracował prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski z Uniwersytetu Gdańskiego, który podkreślił m.in., że: Najnowsza książka w bogatym dorobku naukowym prof. Joanny Rostropowicz (...) stanowi syntezę wieloletnich badań Autorki nad literaturą i kulturą grecką epoki hellenistycznej i poświęcona jest zawsze aktualnej problematyce wzajemnych relacji (...) między światem polityki i kultury, a w tym wypadku między hellenistycznym władcą a kręgiem uczonych, artystów i literatów, przede wszystkim poetów, skupiających się na jego dworze w nowej rzeczywistości geopolitycznej hellenizmu. W nowatorski sposób prof. Rostropowicz ukazuje mechanizmy funkcjonowania kultury hellenistycznej (...). Pragnę podkreślić, że w znanej mi literaturze przedmiotu nie spotkałem się z takim rozwiązaniem problemu, jaki proponuje Autorka w swej pracy (...). Najnowsza książka prof. Rostropowicz (...) zadziwia skutecznością zastosowanej metody badawczej - reinterpretacji źródeł literackich, dzięki której Autorka rozwiązuje problemy, przed którymi stawali bezradni tacy luminarze nauki, jak np. Urlich von Wilamowicz-Moellendorf. (...) Osiągnięte w pracy wyniki badawcze stanowią znaczący przełom w badaniach nad kulturą grecką epoki hellenizmu

  Wniosek o przyznanie prof. dr hab. Joannie Rostropowicz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu przyjęto większością głosów.

*Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. Marek Masnyk, prof. UO, przedstawił wniosek Rady Wydziału o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dr. hab. prof. UO Romanowi Nowackiemu za książkę: Przemysław Dąbkowski (1877-1950). Profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza (Opole 2002).

 Recenzję książki dr. hab. Romana Nowackiego opracował prof. dr hab. Tadeusz Srogosz z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, który napisał: W historii nauki ciągle występuje niedostatek badań nad biografiami wybitnych uczonych. Tę lukę częściowo wypełnia książka Romana Nowackiego o Przemysławie Romanie Dąbkowskim, wybitnym historyku prawa polskiego, profesorze Uniwersytetu we Lwowie, zasłużonym organizatorze nauki, archiwiście, wydawcy i redaktorze czasopism naukowych (...). Prace Dąbkowskiego do dziś są cytowane w literaturze prawniczej i historycznej. Szczególnie cenne są jego badania w zakresie historii prawa prywatnego, natomiast mniej znane z dziedziny archiwistyki, historii społecznej i gospodarczej.

  Wniosek o przyznanie dr. hab. prof. UO Romanowi Nowackiemu nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nie uzyskał akceptacji Senatu.

*Prorektor ds. badań i współpracy dr hab. Janusz Słodczyk, prof. UO, przedstawił wniosek kierownictwa Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dr. hab. prof. UO Stanisławowi Hocowi za książkę: Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Opole 2002).

 Recenzje wydawnicze książki, będącej pierwszym opracowaniem problematyki przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzili: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Stefan Lelental z Uniwersytetu Łódzkiego.

  Wniosek o przyznanie dr hab. prof. UO Stanisławowi Hocowi nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu przyjęty został większością głosów.

*Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej przedstawiła dyrektor biblioteki dr Wanda Matwiejczuk. Prof. dr hab. Stanisław Kochman, przewodniczący Rady Bibliotecznej, uzupełnił tę wypowiedź o wnioski z posiedzenia Rady Bibliotecznej, które odbyło się 5 marca br. oraz o propozycje zasad gromadzenia książek.

Senat w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjął do wiadomości przedstawione sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i sieci bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego w roku 2002.

*Sprawy bieżące. Dziekan Wydz. Historyczno-Pedagogicznego dr hab. Marek Masnyk zaprotestował przeciwko zapraszaniu do Uniwersytetu Opolskiego polityków, których wystąpienia pozostawiają wiele do życzenia bądź cechują się wyraźnym nastawieniem szowinistycznym; przewodniczący Senatu prof. Józef Musielok zaprosił wszystkich obecnych na spotkanie poświęcone problematyce Unii Europejskiej, które odbędzie się 29 marca br. w auli Wydziału Teologicznego. W spotkaniu weźmie udział m.in. Danuta Hübner.


- - - - - - - - - - - -

24 kwietnia 2003 r.

 * Przewodniczący Senatu dr hab. Józef Musielok, prof. UO, poinformował zebranych o: posiedzeniu KRUP, które w dniach 23-25 maja br. odbędzie się na terenie Uniwersytetu Opolskiego (tematami omawianymi na posiedzeniu będą m.in.: akredytacja, informatyzacja, plagiaty w środowiskach akademickich, współpraca w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych z samorządami lokalnymi); wizycie delegacji UO - rektor UO dr hab. Józef Musielok, dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, dr hab. Teresa Smolińska z Instytutu Filologii Polskiej - w Uniwersytecie w Regensburgu, który jest koordynatorem współpracy uniwersytetów bawarskich z uczelniami wschodniej i południowej Europy (wizyta miała na celu określenie zasad współpracy naukowej w zakresie kulturoznawstwa, nauk teologicznych oraz m.in. ekonomii, historii, politologii); akcjach przedreferendalnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski w dniach 15-16 maja br.; planowanym przez wojewodę opolskiego spotkaniu z udziałem m.in. naukowców, którzy poprą list intencyjny w sprawie wejścia Polski do UE; przyznaniu ks. arcybiskupowi prof. dr hab. Alfonsowi Nossolowi Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Śląska.

Prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała poinformował o planowanej pielgrzymce środowisk naukowych na Jasną Górę. Prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO, poinformował o kolejnej edycji stypendiów i nagród Urzędu Marszałkowskiego dla studentów (termin zgłoszeń upływa 31 lipca br.).

Wobec napływających z poszczególnych jednostek wniosków o dofinansowanie publikacji, prorektor dr hab. Janusz Słodczyk, prof. UO, przypomniał, że dofinansowania są możliwe jedynie w kontekście planu wydawniczego danej jednostki organizacyjnej.

* Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Stanisław Kochman poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie językoznawstwa niemieckiego. Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosiła dr hab. Andrea Rudolph, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Germańskiej od 1999 roku. Pełni obowiązki kierownika Zakładu Literaturoznawstwa i Estetyki Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2001 r., na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: Wybór gatunku literackiego i treść symboli w twórczości Friedricha Hebbla. Kandydatka opublikowała łącznie 4 książki, 28 artykułów naukowych, jest redaktorem naukowym 5 publikacji zwartych.

Opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym dr hab. Andrei Rudolph opracował prof. dr hab. Norbert Honsza z Uniwersytetu Wrocławskiego. W swej recenzji prof. N. Honsza napisał m.in.: Dr hab. Andrea Rudolph jest germanistą odpowiedzialnym i dociekliwym, penetrującym kilka rozległych obszarów badawczych: gatunki literackie, przenikanie kultur, komparatystyka, teoria literatury i estetyka. W badaniach tych [...] podjęła ważkie wyzwania w zakresie zrozumienia różnych kultur jako polsko-niemieckiego wkładu do struktur komunikacyjnych zjednoczonej Europy. Prof. Norbert Honsza zwrócił ponadto uwagę na oryginalne i unikatowe badania dotyczące historii kultury, a związane z tematyką czarownic oraz legend wokół Liczyrzepy. Są to interesujące penetracje, wpisujące się w szerszy kontekst folklorystyczny.

 W głosowaniu tajnym nad wnioskiem o mianowanie dr hab. Andrei Rudolph na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Germańskiej udział wzięło 43 senatorów uprawnionych do głosowania. Za wnioskiem opowiedziało się 41 osób, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

* Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. Marek Masnyk, prof. UO, poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie rzeźby. Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosił dr hab. Marian Molenda, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuki od 1990 roku. II stopień kwalifikacyjny uzyskał w 2001 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W Pracowni Rzeźby Instytutu Sztuki, której jest kierownikiem, powstaje wiele ciekawych artystycznie prac rzeźbiarskich. Dr hab. Marian Molenda zrealizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych (22) i zbiorowych (67), w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: II nagrody na Ogólnopolskim Salonie Plastyki “Egeria 2002”, wyróżnień na ogólnopolskich konkursach rzeźby (Kraków, Łódź, Wrocław), nagrody Opolskiego Salonu Jesiennego. Jest członkiem ZPAP.  W 2002 r. powołany został do Komisji ds. Kultury i Mediów Synodu Diecezjalnego.

Za wnioskiem o mianowanie dr hab. Mariana Molendy na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Sztuki opowiedzieli się wszyscy senatorowie.

* Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. Marek Masnyk, prof. UO, poprosił o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie malarstwa.

Na ogłoszony konkurs swoją kandydaturę zgłosił dr hab. Edward Syty, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuki. II stopień kwalifikacyjny uzyskał w 2000 r. w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dr hab. Edward Syty, oprócz swoich obowiązków dydaktycznych, koordynuje prace Ogólnopolskich Warsztatów Integracyjnych, które zrzeszają: ASP w Gdańsku, UMCS w Lublinie, ASP w Krakowie i Uniwersytet Opolski.

Swoje prace malarskie dr hab. Edward Syty prezentował podczas wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem 14 nagród, w tym m.in. Grand Prix Salonu Opolskiego w 2001 r. (otrzymał również nagrodę publiczności).

 Wniosek o mianowanie dr. hab. Edwarda Sytego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Sztuki przyjęty został jednomyślnie.

* Propozycje limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2003/2004 przedstawił prorektor ds. kształcenia dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO. Limity przyjęć, zaproponowane na poszczególne kierunki studiów, dyskutowane były wcześniej przez kolegia dziekańskie oraz Senacką Komisję ds. Kształcenia i Studentów. Coraz mniejsze dotacje budżetowe nie pozwalają na zwiększenie limitów przyjęć na studia dzienne, te z kolei stanowią postawę przyjęć na studia zaoczne.

W dyskusji głos zabrali m.in.: dyrektor Instytutu Nauk Społecznych dr hab. Bartłomiej Kozera, którego zdaniem proponowane limity nie oddają obowiązujących wskaźników, przede wszystkim stosunku pracowników samodzielnych do liczby studentów. Kwestor UO mgr inż. Maria Najda zwróciła uwagę, że dotacja MENiS w roku 2003 kształtuje się na poziomie ubiegłorocznej; w roku akademickim 2002/2003 uniwersytet na kształcenie studentów studiów dziennych wydał ok. 6 mln zł ze środków pozabudżetowych; utrzymanie nadwyżki studentów studiów dziennych (ponad przyznane dotacje budżetowe) w kolejnym roku spowoduje stopnienie posiadanych oszczędności i początek poważnych kłopotów finansowych.

 Prorektor UO dr hab. Janusz Słodczyk zasugerował stosowanie dopłat do studiów dziennych (z uzyskanych środków ze studiów zaocznych) np. tylko w ramach danego kierunku. Prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała podkreślił konieczność dostosowania się do wymogów ekonomicznych: limity muszą być dopasowane do możliwości finansowych uczelni. Prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski podkreślił, że nie jest możliwe opracowanie jednego kryterium przydziału miejsc na pierwsze lata: rozpatrując pod tym kątem poszczególne kierunki bierze się pod uwagę m.in. posiadany certyfikat UKA, liczebność kadry profesorskiej, możliwości lokalowe, wpływy z czesnego na studiach zaocznych oraz limity przyjęć proponowane na rok akademicki 2003/2004.

Dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak zwróciła uwagę na wiele niejasności, które pojawiają się każdego roku podczas zatwierdzania limitów przyjęć na poszczególne kierunki: brak jasnych kryteriów przydzielania miejsc wywołuje co roku te same pytania, wątpliwości.

Przewodniczący Senatu UO dr hab. Józef Musielok, prof. UO, przypomniał, że propozycja limitów jest materiałem wcześniej dyskutowanym na komisjach, w instytutach, na radach wydziałów. Prorektor UO prof. dr hab. Adam Latała podkreślił, że główny ciężar odpowiedzialności za proponowane limity przyjęć spoczywa na poszczególnych radach wydziałów, przedłożony materiał jest propozycją dziekanów, a głosowanie Senatu stanowi wyraz poparcia dla prowadzonej przez wydziały polityki.

Senat w głosowaniu jawnym większością głosów opowiedział się za zatwierdzeniem proponowanych limitów przyjęć na studia w roku 2003/2004 (za przyjęciem głosowało 29 osób, przeciw - 1, wstrzymało się od głosu 13 osób).

* Przewodniczący Komisji Statutowej dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO przedstawił projekt Regulaminu nadawania tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Opolskiego oraz Regulaminu nadawania tytułu honorowego senatora Uniwersytetu Opolskiego. Senat, w głosowaniu jawnym, przyjął projekty pod warunkiem dopracowania ich pod kątem wniesionych w dyskusji uwag.

Lucyna Kusyk

 
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda