indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Gaudeamus w jesiennym słońcu

Instytut Historii ma 45 lat

Nominacje Profesorskie

I Opolski Festiwal Nauki

Rekrutacja

PERMEA 2003

Instytut Chemii UO w Europejskim Studium Doktoranckim

 


 


Nominacje profesorskie

Trzech pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego otrzymało z rąk prezydenta RP tytuł naukowy profesora.

2 czerwca 2003 r. - prof. dr hab. Bronisław Kodzis.
8 lipca 2003 r. - prof. dr hab. Józef Musielok, rektor UO.
10 października 2003 r. - prof. dr hab. Janusz Słodczyk, prorektor UO.


Prof. dr hab. Bronisław Kodzis

Ukończył studia rusycystyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy pt. Proza liryczna Olgi Bergholz (1968). Po ukończeniu studiów pracował w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1974 roku, na podstawie rozprawy pt. Powieści wojenne Grigorija Bakłanowa, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, a w 1984 r. - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii literatury rosyjskiej na podstawie rozprawy pt. Twórczość Jurija Bondariewa. W 1993 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1987 roku rozpoczął współpracę z Instytutem Filologii Rosyjskiej WSP w Opolu. W latach 1990-1992 był zatrudniony na stanowisku gast-profesora w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Kolonii. W 1994 roku przeszedł do Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego, w którym przystąpił do tworzenia Zakładu Białorutenistyki i Ukrainistyki, którym kieruje do dziś.
Prof. Kodzis wydał 125 pozycji naukowych, w tym m.in. trzy monografie i dwie antologie. Przetłumaczył także Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku Wolfganga Kasacka, rozbudowując polską edycję. Razem z prof. Kasackiem opublikował monografię Litieraturnyje cientry ruskogo zarubieża.
Od lat aktywnie uczestniczy w życiu naukowym w Polsce i za granicą. Tylko w latach 1994-2000 wygłosił około 30 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce, Rosji i Niemczech. M.in. w 1996 roku zorganizował międzynarodową konferencję naukową w Opolu pt. Literatury i języki Słowian Wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Szereg swoich artykułów opublikował w moskiewskich periodykach: „Woprosy Litieratury”, „Moskowskij Wiestnik”, „Litieratura”.
Pod kierunkiem prof. Kodzisa tytuł magistra uzyskało ponad 200 studentów, wypromował 2 doktorów, trzech kolejnych doktorantów przygotowuje pod jego kierunkiem rozprawy doktorskie. Za działalność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie wyróżniany Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i nagrodami rektorskimi. Odznaczony został także Złotym Krzyżem Zasługi (1984 r.) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 2 czerwca 2003 roku uzyskał tytuł profesora.

Prof. dr hab. Józef Musielok


Studiował fizykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (tytuł magistra fizyki – 1968 r.). W 1976 roku uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Habilitację w dziedzinie nauk fizycznych uzyskał w 1991 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W latach 1968 – 1976 był asystentem, następnie starszym asystentem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, a od 1976 r. do 1993 r. – adiunktem. Od 1993 r. do 1994 r. był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w opolskiej WSP, a później – w Uniwersytecie Opolskim, pełniąc w tym czasie następujące funkcje:
1990 – 1992 prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
1993 – 1996 dyrektor Instytutu Fizyki
1996 – 1999 prorektor ds. nauki i współpracy z zagranica (1. kadencja)
1999 – 2002 prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą (2. kadencja)
1999 – 2002 członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
2002 - rektor UO

Dorobek naukowy: jedna monografia, 60 artykułów naukowych, 60 publikacji konferencyjnych, pięć recenzji prac doktorskich. Wypromował dwóch doktorów, był też promotorem około 40 prac magisterskich, autorem ok. 20 sprawozdań naukowych, raportów itp.

Zagraniczne staże naukowo-badawcze:
National Bureau of Standards, National Institute of Standards and Technology, Maryland, USA; Fundacja im. M. Skłodowskiej-Curie – łącznie 2 lata; Ruhr-Universität Bochum, RFN; Stypendia: A. von Humboldta i DFG – łącznie 2 lata.

Odznaczenia i nagrody:
1978 - Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, indywidualna III stopnia - za pracę doktorską
1982 - Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, zespołowa II stopnia - za osiągnięcia w pracy naukowej
1986 - Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, zespołowa II stopnia - za osiągnięcia w pracy naukowej
1989 - Złoty Krzyż Zasługi
1990 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
1993 - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, indywidualna - za pracę habilitacyjną
2003 - srebrna statuetka Opolskich Nagród Alianz w kategorii: nauka

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Fizyczne od 1968
członek Zarządu Sekcji Optyki od 1996
Polskie Towarzystwo Chemiczne od 1972
Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk od 1976
Societas Humboldtiana Polonorum od 1989
Sekcja Fizyki Plazmy Komitetu Fizyki przy Polskiej Akademii Nauk od 1992
z-ca przewodniczącego od 1997
Sekcja Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optyki (FAMO)
Komitetu Fizyki przy Polskiej Akademii Nauk od 1992
Członek Rady Naukowej Krajowego
Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej od 2000.

Prof. dr hab. Janusz Słodczyk

Prof. Janusz Słodczyk ukończył studia na kierunku: geografia ze specjalnością geografia ekonomiczna na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym czasie pracował pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Golachowskiego, a następnie prof. dr. hab. Jana Łobody, nad zagadnieniami preferencji przestrzennych. Pracę doktorską na temat atrakcyjności regionów Polski pisał pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Tadeusza Zipsera w Katedrze Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
W roku 1978 podjął pracę w Instytucie Nauk Ekonomicznych WSP w Opolu, pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Kroszela. Współpracował w tym czasie z Instytutem Śląskim w Opolu, uczestnicząc w koordynowanych przez prof. Janusza Kroszela badaniach odrzańskich obejmujących swoim zasięgiem całą zachodnią część Polski. W swojej pracy badawczej prof. Janusz Słodczyk koncentrował się wtedy na wyjaśnianiu struktury przestrzennej potoków migracyjnych. Rezultaty tych badań zostały zawarte w książce pt. Przestrzenne powiązania migracyjne województw nadodrzańskich, za którą otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Na podstawie tej pracy w roku 1989 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki - planowania przestrzennego.
Prof. Janusz Słodczyk odegrał istotną rolę w rozwoju kierunków ekonomicznych w środowisku opolskim. W latach 1989-1992 powierzono mu funkcję wicedyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych w WSP (dyrektorem był wówczas prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz). Należał do grupy, która przygotowała warunki do utworzenia Wydziału Ekonomicznego.
W 1992 roku został dziekanem Wydziału Ekonomicznego. Rada wydziału trzykrotnie powierzała mu tę funkcję (1992, w 1993 i w 1996 roku). Wydział Ekonomiczny w Opolu powstał w momencie całkowitej przemiany modelu gospodarczego w Polsce, co oznaczało konieczność radykalnej przebudowy i modernizacji procesu kształcenia ekonomistów.
Prof. Słodczyk zaangażował się w rozwój współpracy z Francją, co zaowocowało wymianą studentów i kadry, szczególnie z Uniwersytetem w Tours. Prof. Janusz Słodczyk w okresie 1993-1995, był polskim koordynatorem pierwszego w środowisku opolskim międzynarodowego projektu w ramach programu Tempus (z Uniwersytetami w Tours i w Bochum oraz Uniwersytetem Wrocławskim) pt. Rola samorządów lokalnych w gospodarce rynkowej, ukierunkowanego na kształcenie nowych kadr dla samorządów terytorialnych. Od kilkunastu lat głównym nurtem zainteresowań naukowych prof. Janusza Słodczyka są przemiany struktury przestrzennej miast w jej różnych aspektach, a także związane z transformacją przeobrażenia struktury funkcjonalnej ośrodków miejskich.
Podsumowaniem ok. dziesięcioletniego okresu prac i doświadczeń, a także wieloletnich studiów literaturowych w tym zakresie stała się monografia pt. Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. W pracy wykorzystał swoje doświadczenia z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, geografii ekonomicznej i ekonomii, a także materiały zebrane czasie naukowych wyjazdów do Francji, USA i Niemiec.
Prof. Słodczyk podkreśla, że w swojej pracy naukowo-badawczej, wychodząc od geografii ekonomicznej, podejmował różne zagadnienia, które generalnie mieszczą się w obrębie interdyscyplinarnej problematyki: gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego.
Prof. Janusz Słodczyk kieruje zespołem młodszych pracowników nauki w ramach utworzonego przez siebie w roku 1992 Zakładu Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Wychodząc z przekonania, że rozwijanie gospodarki przestrzennej wymaga specjalistów reprezentujących różne dyscypliny wiedzy, konsekwentnie buduje interdyscyplinarny zespół naukowo-badawczy i dydaktyczny. Pod jego kierunkiem rozwijają się specjaliści z zakresu ekonomii, urbanistyki, geografii ekonomicznej. Wypromował dwóch doktorów i opiekuje się kolejnymi pracami doktorskimi przygotowywanymi przez pracowników zakładu. Obok zagadnień związanych z gospodarką miejską w zakładzie rozwijana jest także problematyka dotycząca ekologicznych aspektów rozwoju gospodarczego i warunków wdrażania rozwoju zrównoważonego.
Prof. J. Słodczyk jest bezpośrednim organizatorem specjalności gospodarka miejska i regionalna /1998/. Opracował jej program, zgromadził odpowiednich specjalistów i sprawuje merytoryczną opiekę nad realizacją programu.
Wspólnie z dr Marią Śmigielską był inicjatorem uruchomienia studium podyplomowego dla nauczycieli w zakresie geografii. Prof. Słodczyk jest także organizatorem cyklicznych konferencji naukowych pt. Miasto w okresie przemian. Odbyły się trzy konferencje w 1999 i 2001 i 2003 roku poświęcone temu tematowi. Ostatnia z nich zgromadziła ponad stu pięćdziesięciu przedstawicieli z większości ośrodków akademickich w Polsce, a także z ośrodków zagranicznych.
Od trzech lat prof. J. Słodczyk wspólnie z J. Platje organizują międzynarodowe anglojęzyczne konferencje dotyczące problemów i kryteriów rozwoju zrównoważonego. Konferencje stały się interesującym forum spotkań doświadczonych badaczy i przedstawicieli studenckich kół naukowych z wielu krajów Europy Zachodniej.
Prof. Janusz Słodczyk był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Geografów /ok. 250 uczestników/ i odbywającą się w ramach zjazdu konferencję naukową pt. Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej (sierpień 2003 r.).
Prof. Janusz Słodczyk jest autorem ponad 80 publikacji. Pod redakcją naukową J. Słodczyka ukazało się już pięć tomów poświęconych problematyce miejskiej, zawierających wyniki badań i przemyśleń naukowców z całej Polski.
Prof. Janusz Słodczyk jest także twórcą i przewodniczącym międzynarodowego kolegium redakcyjnego anglojęzycznej serii wydawniczej pt. Economic and Environmental Studies. Ukazały się już trzy prace z tej serii - redagowane lub współredagowane przez prof. J. Słodczyka.
W ramach współpracy ze Związkiem Gmin Śląska Opolskiego oraz Fundacją im. Friedricha Eberta na Śląsku prof. Słodczyk uczestniczył od 1995 roku w realizacji projektu polegającego na przygotowaniu strategii rozwoju zespołów gmin stanowiących przyszłe powiaty. Prof. Janusz Słodczyk był jednym z założycieli Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej i przez szereg lat wchodził w skład Prezydium Rady Programowej OCDL. W latach 1996-1999 był również przewodniczącym Rady Nadzorczej opolskiego oddziału ZUS.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne prof. Janusz Słodczyk był wielokrotnie honorowany Nagrodami Rektora Uniwersytetu Opolskiego. W roku 1944 roku otrzymał Medal Uniwersytetu Opolskiego. Osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prof. Janusza Słodczyka zostały uhonorowane przyznanym mu w 2000 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
We wrześniu został wybrany na stanowisko prorektora Uniwersytetu Opolskiego ds. badań i współpracy z zagranicą.

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda