indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Rektor wśród noblistów

Prof. K. Czaja członkiem Komitetu Chemii PAN

Honor dla uczelni

Kondolencje

Prof. Wiesław Lesiuk (1943-2003)

Profesor Najder na emeryturze

Jubileusz prof. Zdzisława Piaseckiego

Nominacje profesorskie

 

 


 


Kronika UO [2003 rok]

8 października. W Pradze odbyła się uroczystość wręczenia Złotego Medalu im. Franciszka Palackiego prof. Janowi Seredyce (więcej na str.).
Prorektorzy prof. Adam Latała i prof. Janusz Słodczyk uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu zespołu opracowującego strategię rozwoju woj. opolskiego, przed przekazaniem go do konsultacji społecznych. Przedmiotem obrad były też formy konsultacji.

9 października. Odbyło się uroczyste otwarcie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Teologicznego w Gliwicach.

10 października Rektor prof. Józef Musielok uczestniczył w uroczystościach związanych z 90. rocznicą urodzin Zbyszka Bednorza.

14 października. Prorektor prof. Leszek Kuberski wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanych przez opolskie kuratorium oświaty.

14-19 października. Rektor prof. Józef Musielok wziął udział w sympozjum fizyki atomowej w NIST w Gaithersburgu, w Maryland (USA),na którym - obok Williama Phillips’a, noblisty z 1997 roku - wygłosił wykład pt. Pomiar prawdopodobieństw przejść z użyciem stabilizowanych luków.

15 października. Prorektor prof. Adam Latała uczestniczył w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, w ramach którego uczestniczył w spotkaniu nt. funkcjonowania uczelni wyższych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej (organizatorem był wojewoda dolnośląski Stanisław Łopatowski).

Prorektorzy UO wzięli udział w promocji książki prof. Adama Suchońskiego pt. Papież Jan Paweł II w polskich i zagranicznych podręcznikach do nauczania historii, która odbyła się w przeddzień 25. rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego. Promocję prowadził ks. bp Jan Kopiec.

16 października. Prorektor prof. Adam Latała uczestniczył w uroczystościach w sanktuarium w Trzebnicy, zorganizowanych przez Archidiecezję Wrocławską w 25-lecie pontyfikatu Ojca Świętego.
Na Wydziale Teologicznym odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszych lat oraz wręczenie dyplomów absolwentom.

Prorektor prof. Leszek Kuberski uczestniczył w obchodach Regionalnego Święta Edukacji, podczas których trzech studentów UO otrzymało stypendia marszałka województwa opolskiego.

17 października. Prorektorzy Adam Latała i Leszek Kuberski uczestniczyli w uroczystościach związanych z otwarciem i pierwszą inauguracją roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Opolu.

W imieniu władz UO prorektor prof. Leszek Kuberski wręczył statuetkę i nagrodę rektora UO laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego “O gałązkę oliwną”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Młodych Poetów.

18-19 października. Prorektor prof. Adam Latała reprezentował opolskie środowisko akademickie na inauguracji roku akademickiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

20-21 października. W Kamieniu Śląskim trwała konferencja naukowa pt. Język, prawo, społeczeństwo, zorganizowana przez Komisję Stylistyczną Komitetu Językoznawstwa PAN i Komisję Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN, a także Instytut Filologii Polskiej UO. Było to pierwsze spotkanie językoznawców i prawników interesujących się zagadnieniami języka.

21 października. Rektor prof. Józef Musielok otworzył sesję naukową pt. 230-lecie KEN, zorganizowaną przez Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich, którego rektor jest absolwentem.

Prorektor prof. Adam Latała uczestniczył w Gali Jubileuszowej, która odbyła się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego z okazji 200-lecia ubezpieczeń w Polsce. W auli UO odbyły się otrzęsiny dla studentów pierwszego roku studiów.

22 października. Prorektor prof. Janusz Słodczyk, na zaproszenie przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego, wziął udział w spotkaniu poświęconym współpracy z uczelniami regionów Burgundii (Dijon), Nadrenii-Palatynatu (Maisz, Koblentz, Kaiserslauten, Trier) i Kraju Środkowo-Czeskiego (Praga, Mlada Boleslav), z którymi władze województwa opolskiego podpisały umowę o współpracy. Celem spotkania było ustalenie kierunków współpracy oraz identyfikacja istniejących umów i powiązań z uczelniami współpracujących regionów, a także omówienie możliwości objęcia współpracą kolejnych uczelni z tych regionów. W spotkaniu wzięli udział rektorzy wszystkich opolskich uczelni oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.
Prof. Janusz Słodczyk spotkał się z prof. Thomasem Bonartem z Fachhochschule w Trier. Tematem spotkania było podsumowanie tegorocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców, który oceniony został bardzo wysoko. Rozmawiano także o zasadach współpracy w organizacji i finansowaniu takich kursów w latach następnych oraz formach rozszerzenia tego rodzaju współpracy.

23 października. W Kamieniu Śląskim prorektor Janusz Słodczyk otworzył konferencję zorganizowaną przez prof. dr hab. Józefę Brągiel z Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Nauk Pedagogicznych pt. Praca socjalna wobec wyzwań teraźniejszości i przyszłości.

24 października. Prorektor Leszek Kuberski wziął udział w posiedzeniu UKA w Poznaniu, poświęconym zasadom nauczania języka angielskiego.

27 października. Prorektor prof. Adam Latała wziął udział w obradach Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich w Katowicach. Gospodarzem konferencji była Śląska Akademia Medyczna, a jej prezydentem - prof. Tadeusz Wilczok.

27-29 października. W Instytucie Psychologii UO przebywali członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

28 października. Gościem władz rektorskich była radna prowincjonalna Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame Teresa Orzeł.

Religie narodów - Krym. Tak brzmiał tytuł wykładu otwartego prof. Jurija Babinowa z Uniwersytetu w Sewastopolu, wygłoszonego dla studentów naszego uniwersytetu.

29 października. Wykład otwarty wygłosił prof. Ludger Kühnhardt z Centrum Integracji Europejskiej Uniwersytetu w Bonn.

30 października. Obradował Senat.

3-7 listopada. W Instytucie Nauk Społecznych UO gościli pracownicy naukowi z Fundacji Richarda Montaga.

5 listopada. W Ośrodku Villa Academica, w ramach Opolskiego Salonu Literackiego, odbyło się spotkanie z pisarzem Henrykiem Wańkiem, w którym uczestniczył rektor prof. Józef Musielok

7 listopada. Władze Uniwersytetu Opolskiego, pracownicy i studenci uczestniczyli w pogrzebie śp. prof. Wiesława Lesiuka.

13-14 listopada. Państwowa Komisja Akredytacyjna wizytowała kierunek informatyka.

13-15 listopada. W posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Gdańsku naszą uczelnię reprezentował prorektor Leszek Kuberski. Omawiano m.in. sprawę algorytmu funkcjonowania studiów doktoranckich.

13-16 listopada. W Pradze odbyło się pierwsze spotkanie z trzyetapowego międzynarodowego programu warsztatów organizowanych przez Civic Education Projekt Central Europe. Głównym tematem spotkania było kontynuowanie rozwoju w metodyce procesu dydaktycznego oraz propagowanie idei, celów i wytycznych Konwencji Bolońskiej. W warsztatach brali udział przedstawiciele pięciu polskich uniwersytetów, w tym cztery osoby z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego: dr Agnieszka Krawczyk, mgr Bartosz Fortuński, mgr Renata Klimek, mgr Joost Platje.

14 listopada. Instytut Historii był organizatorem konferencji naukowej Edukacja historyczna a współczesność. Konferencja połączona była z jubileuszem 40-lecia pracy naukowej i 70. rocznicy urodzin prof. Adama Suchońskiego.

14-15 listopada. Rektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w uroczystościach związanych ze Świętem Nauki Wrocławskiej.

17 listopada. Współczesne problemy ekonomii - tak brzmiał tytuł wykładu dr. Roberta Gwiazdowskiego, eksperta Centrum Adama Smitha, który odbył się na Wydziale Ekonomicznym UO w ramach cyklu wykładów otwartych, a dotyczył założeń reformy finansów publicznych, ujętych w projekcie ustawy o likwidacji bezrobocia i reformie finansów publicznych, przygotowanym przez ekspertów Centrum Adama Smitha.

Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku a znaczenie parlamentu i regionów w procesie integracji z Unią Europejską w ujęciu prawa i etyki - to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w Uniwersytecie Opolskim (organizatorzy: Zakład Prawa Ustrojowego i Praw Człowieka, Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz Katedra Teologii Moralnej i Etyki Społecznej UO).

17 listopada. Prorektor Janusz Słodczyk otworzył konferencję pt. Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, zorganizowaną przez Zakład Prawa Ustrojowego i Praw Człowieka Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji, Centrum Dokumentacji Europejskiej MIPiA UO oraz Katedrę Teologii Moralnej i Etyki Społecznej Wydziału Teologicznego UO. Konferencja zgromadziła czołowych przedstawicieli nauk prawnych różnych ośrodków, etyków i teologów. W sesji plenarnej referaty wygłosili m.in. prof. Leszek Leszczyński (UMCS), prof. Barbara Chyrowicz (KUL), prof. Artur Nowak-Far i prof. Jan Barcz (AGH) oraz ks. prof. Helmut Juros (UKSW). Prelegentem był też prof. Lech Gardocki, I prezes Sądu Najwyższego.

17-18 listopada. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wziął udział w otwarciu tradycyjnego Colloquium Opole 2003. Przystąpienie do Unii Europejskiej. Szanse dla regionów, którego współorganizatorem był Uniwersytet Opolski. Obok badaczy i samorządowców z Opola w konferencji udział wzięli przedstawiciele uczelni z Görlitz, Opawy, Pragi, Berlina i Duisburga. Jak co roku, uczestnicy konferencji złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym spaloną przez nazistów synagogę i ofiary “nocy kryształowej”.

18 listopada. Prorektor Janusz Słodczyk wziął udział w otwartych konsultacjach dotyczących strategii rozwoju Opola, w trakcie których - jako jeden z reprezentantów zespołu, który przygotowywał strategię - odpowiadał na pytania dotyczące obszaru nauki.

19 listopada. Społeczeństwa w obliczu klęsk żywiołowych, katastrof technologicznych i ataków terrorystycznych: zjednoczeni czy podzieleni? - tak brzmiał tytuł wykładu otwartego prof. Krzysztofa Kaniastego z Uniwersytetu w Pennsylvanii, zorganizowanego przez Instytut Psychologii UO.

19-20 listopada. Katedra Liturgii i Hagiografii oraz Zakłady Muzyki Kościelnej i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego UO, a także Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Wydziału Filologicznego UO - to organizatorzy międzywydziałowego sympozjum pt. Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze na Śląsku, zorganizowanego z okazji 40. rocznicy konstytucji liturgicznej II Soboru Watykańskiego. Sympozjum otworzył rektor prof. Józef Musielok.

20 listopada. Prorektor prof. Józef Musielok wspólnie z prorektorem prof. Leszkiem Kuberskim uczestniczyli w Konferencji Uniwersytetów Śląskich, która odbyła się w Uniwersytecie Śląskim w Opawie. Podczas spotkania rektorzy Uniwersytetu Ostrawskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach podpisali deklarację o współpracy.

Prorektor Janusz Słodczyk i mgr Anna Kuczyńska - kierownik działu ds. badań i współpracy z zagranicą wzięli udział w krajowej konferencji poświęconej procesowi bolońskiemu, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W programie konferencji głos zabrali: Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Podsekretarze Stanu w MENiS Ewa Freyberg i Tadeusz Szulc, przewodniczący KRASP prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej prof. Andrzej Jamiołkowski oraz przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Błażejowski. Przedmiotem dyskusji był udział polskich uczelni w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa.

20-21 listopada. Państwowa Komisja Akredytacyjna wizytowała kierunek matematyka.

21 listopada. Prorektor prof. Adam Latała uczestniczył w uroczystościach dziesięciolecia działalności klubu na rzecz ochrony środowiska Opolszczyzny.

22 listopada. Rektor prof. Józef Musielok uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej Krajowego Laboratorium FAMO.

23 listopada. 217 studentów politologii odebrało dyplomy magistrów - uroczystość odbyła się w Auli Błękitnej Collegium Maius, władze rektorskie reprezentował prorektor prof. Leszek Kuberski. Przy tej okazji wręczono nagrodę im. Józefa Kokota za najlepszą pracę magisterską o tematyce śląskiej i niemcoznawczej - otrzymał ją Łukasz Śmierciak, za pracę dotyczącą tendencji populistycznych w polityce polskiej.

24 listopada. Na zaproszenie Instytutu Filologii Angielskiej, w Uniwersytecie Opolskim gościł konsul generalny USA w Krakowie Keneth Fairfax oraz pracownicy konsulatu, którzy złożyli również wizytę rektorowi.

Gośćmi studentów Instytutu Historii UO byli młodzi Żydzi ze Stowarzyszenia “Izrael w Sercu”.
Prorektor prof. Adam Latała uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. Tworzenie lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia w powiatach województwa opolskiego.

24-27 listopada. Trwała Opolska Jesień Kulturalna. W Miejskiej Bibliotece Publicznej prelekcję o Stanisławie Wasylewskim i jego pisarstwie wygłosił dr Adam Wierciński, dr hab. Jacek Gutorow prowadził spotkanie z poetą Tomaszem Różyckim, w MOK-u swoje wiersze prezentowali też członkowie Stowarzyszenia Młodych Poetów.

25 listopada. Na Uniwersytecie Opolskim odbyła się Konferencja Rektorów Wrocławia i Opola. Spotkanie dotyczyło inicjatywy władz wrocławskich uczelni, aby na początku maja przyszłego roku zorganizować konferencję doktorów honorowych środowiska wrocławskiego i opolskiego. Uzgodniono, że w organizacji tak dużego i drogiego przedsięwzięcia (jego koszt oszacowano na 750 tys. zł) będą brały także władze rządowe i samorządowe, które sfinansują konferencję. Udział w spotkaniu ma wziąć ponad 300 doktorów honorowych.

Kolegium zdecydowało również o przyznaniu Ojcu Świętemu Złotego Lauru Akademickiego, m.in. w związku z przypadającą w tym roku 50. rocznicą jego habilitacji.

Studenckie Koło Naukowe Slawistów było organizatorem Tygodnia z filmem słowiańskim, w trakcie którego odbyły się projekcje filmów, m.in. serbskiego, czeskiego i macedońskiego.

26 listopada. Prorektor prof. Adam Latała uczestniczył w konferencji samorządowej.


Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wziął udział w zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski i Politechnikę Wrocławską konferencji pt. Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i integracji europejskiej. W trakcie konferencji badacze z różnych ośrodków w Polsce oraz działacze samorządowi rozważali problemy związane z konkurencyjną pozycją regionu opolskiego i możliwościami jej poprawy.


27 listopada. Rozliczne “dziwności” czeszczyzny - tak brzmiał tytuł odczytu prof. dra hab. Jirego Damborskiego, który odbył się w Collegium Maius UO z inicjatywy Instytutu Filologii Polskiej.


Obradował Senat.


Dr Stanisława Włoch uczestniczyła w pracach Rady Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego.


W Villi Academica odbyła się uroczystość jubileuszowa prof. dra hab. Zdzisława Piaseckiego w 40-lecie pracy naukowej, w której wzięli rektor i prorektorzy.


31 listopada. Podczas posiedzenia UKA w Poznaniu, w którym uczestniczył prorektor Leszek Kuberski dokonano m.in. akredytacji kierunku historia.

1 grudnia. Rektor prof. Józef Musielok uczestniczył w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu Günterowi Verheugenowi.

1-2 grudnia. Instytut Studiów Edukacyjnych UO był organizatorem międzynarodowej konferencji pt. Edukacja przedszkolna dziś i jutro, poświęconej m.in. wychowaniu przedszkolnemu w Polsce i na świecie, kompetencjom nauczyciela przedszkola, wspieraniu rozwoju dziecka przedszkolnego oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami. Konferencję otworzył prorektor Leszek Kuberski.

Prorektor prof. Adam Latała przebywał w Uniwersytecie Gdańskim na spotkaniu prorektorów odpowiedzialnych za sprawy finansowe i organizacyjne uczelni.

1-4 grudnia. Prorektor prof. Janusz Słodczyk wraz z dziekanem Wydziału Ekonomicznego prof. Urszulą Łangowską-Szczęśniak i dr Sabiną Kauf przebywali na Uniwersytecie w Poczdamie. Efektem wizyty było podpisanie ramowego planu współpracy Wydziału Ekonomicznego UO z Wydziałem Gospodarki i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poczdamie na lata 2004 - 2007 oraz podpisanie planu wzajemnych kontaktów na rok 2004. W roku 2004 przewidziano m.in. studenckie seminarium polsko-niemieckie w Poczdamie na tematy polityki regionalnej i rozwoju regionów przygranicznych w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i semestralne studia dla studentów Wydziału Ekonomicznego, wizyty wykładowców oraz udział w konferencjach organizowanych przez obie strony. Delegacja polska odbyła szereg spotkań, m.in. z prof. Gerardem Strohe odpowiedzialnym za współpracę z zagranicą, z prorektorem Uniwersytetu w Poczdamie prof. Dieterem Wagnerem, z dziekanem Wydziału Gospodarki i Nauk Społecznych prof. Detlefem Mummelem oraz z prof. Klausem Schölerem, który koordynuje współpracę z UO. Jednym z tematów omawianych w czasie kolejnych spotkań było uczestnictwo studentów z Poczdamu w semestralnym kształceniu dla studentów zagranicznych, które chce uruchomić Wydział Ekonomiczny UO.

Trwały IV Dni Kultury Studenckiej, których organizatorem był Samorząd Studencki UO.

4 grudnia. W Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku odbyło się spotkanie pt. Media a emigracja, zorganizowane przez konsulat i redakcję “Nowego Dziennika” z okazji wydania książki pod redakcją dr Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak Autoportret zbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1945-2002.

5-8 grudnia. Prorektor Janusz Słodczyk był gościem Fachhochschule w Trier. Rozmowy z prof. Thomasem Bonartem dotyczyły przede wszystkim szczegółów organizacji letniej szkoły dla studentów niemieckich w Opolu oraz oceny dotychczasowego funkcjonowania i kontynuacji współpracy polegającej na możliwości uzyskania dyplomu dwóch uczelni partnerskich w wyniku uznania przedmiotów zaliczanych w uczelni macierzystej i rocznych studiów w uczelni partnerskiej.

5 grudnia. Kierownicy jednostek organizacyjnych UO uczestniczyli z szkoleniu prowadzonym przez przedstawicieli MENiS nt. Zamówienia publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansowej.

6 grudnia. Gośćmi uniwersytetu byli szefowie misji dyplomatycznych akredytowani w Polsce. W imieniu rektorów uczelni Opolszczyzny potencjał naukowy naszego regionu zaprezentował rektor prof. Józef Musielok.

9 grudnia. Prorektor prof. Janusz Słodczyk został powołany przez prezydenta Opola w skład miejskiej komisji architektoniczno-urbanistycznej. Na pierwszym posiedzeniu omówiono regulamin pracy, a także wynikający z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakres zainteresowań oraz obowiązków komisji.

10 grudnia. Rektor prof. Józef Musielok wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski, którego celem był wybór przedstawiciela uczelni wyższych i instytucji badawczo-naukowych do Regionalnego Komitetu Sterującego oraz w posiedzeniu grup roboczych, zorganizowanym również przez Urząd Marszałkowski, dotyczącym projektu RITTS INBO Innowacje dla Północnych Czech i Opola.

11 grudnia. Zakład Badań nad Kulturami Regionu Instytutu Nauk Pedagogicznych UO był organizatorem dyskusji panelowej zorganizowanej w Klubie Akademickim pt. Kultura w mediach regionalnych.

W Auli Błękitnej Collegium Maius odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Opolski oraz Forum Akademicko-Gospodarcze Śląska Opolskiego pn. Innowacyjna Opolszczyzna pomostem do Europy. Konferencję otworzył prorektor prof. Adam Latała, który wygłosił również wykład dotyczący nowoczesnych metod utylizacji odpadów organicznych.
Na zaproszenie Zakładu Białorutenistyki i Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej w Uniwersytecie Opolskim gościł prof. dr hab. Jan Orłowski z UMCS w Lublinie, który wygłosił wykład pt. Z dziejów polonofilstwa w poezji rosyjskiej.

12 grudnia. Po co nam Gałczyński? - tak brzmiał tytuł sesji naukowej, zorganizowanej przez Katedrę Kulturoznawstwa i Folklorystyki UO wraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, w auli Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu.

Rektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w otwarciu nowych laboratoriów w PAN w Gliwicach. Dyskusja panelowa pt. International Graduate Colleges as a Factor of Integration z udziałem prezesa PAN prof. Andrzeja Legockiego.

Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk wziął udział w spotkaniu International Student Convention. Spotkanie zorganizowali: Samorząd Studencki UO, AIESEC Opole, samodzielna sekcja ds. nauki i współpracy z zagranicą, Kuratorium Oświaty w Opolu i Zrzeszenie Studentów Polskich Wrocław - Opole. Celem spotkania było zapoznanie studentów opolskiej uczelni z możliwościami wyjazdu na stypendia i praktyki oraz pozyskiwanie środków finansowych przed wyjazdem i podczas pobytu za granicą.

16 grudnia. Prorektor Janusz Słodczyk wziął udział w spotkaniu prorektorów ds. badań i współpracy z zagranicą uczelni Wrocławia i Opola. Obrady dotyczyły korzystania z zasobów bibliotecznych szkół wyższych Wrocławia i Opola, możliwości wspólnej prenumeraty niektórych zagranicznych czasopism naukowych, Centrum Zaawansowanych Technologii i umowy konsorcjum sieci PIONIER.

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda