indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Stromą drogą na szczyt

Bliżej Petersburga

Laudacja

Czas na Grotowskiego

Nagrody rektorskie

Nominacje profesorskie

Przemówienie rektora

Psychologia na zakręcie

Jan Paweł II doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Konkurs im. Wojciecha Wawrzynka

 PRZEMÓWIENIE
wygłoszone przez prof. dra hab. Józefa Musieloka, rektora Uniwersytetu Opolskiego

Wasza Świątobliwość, Eminencjo Księże Kardynale, Ekscelencje, Szanowni Przedstawiciele Społeczności Uniwersyteckiej, przed dziesięciu laty w wyniku integracji dwóch instytucji naukowo-badawczych działających w Opolu: Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Instytutu Pastoralnego - Filii KUL, możliwym stało się powołanie do życia Uniwersytetu Opolskiego. Ten jakże istotny moment w historii Opola i Opolszczyzny zawdzięczamy w znacznej mierze Waszej Świątobliwości. Po ponad 40 latach nieobecności teologii w strukturach państwowych uniwersytetów w naszej Ojczyźnie, za zgodą i wsparciem Waszej Świątobliwości - właśnie w Opolu - zainicjowany został powrót teologii do państwowych uniwersytetów. To wydarzenie może być uznane za jedną z form realizacji myśli zawartej w encyklice Fides et ratio, że wiara "nie lęka się rozumu, ale szuka jego pomocy i pokłada w nim ufność. Jak łaska opiera się na naturze i pozwala jej osiągnąć pełnię, tak wiara opiera się na rozumie i doskonali go".

Za obdarzenie Uniwersytetu Opolskiego Wydziałem Teologicznym z jego Wielkim Kanclerzem Ks. Arcybiskupem Alfonsem Nossolem, współtwórcą i spiritus movens idei utworzenia uniwersytetu w Opolu, składamy Waszej Świątobliwości najgłębsze wyrazy podziękowania. Czas pokazał, jak owocna to była decyzja. Obecność Wydziału Teologicznego w strukturze uniwersytetu sprzyjała i sprzyja harmonijnemu rozwojowi uczelni. Wydział Teologiczny jest obecnie nie tylko jednym z sześciu wydziałów, ale jest jednostką wyróżniającą się posiadaniem licznych więzi naukowych i przyjacielskich z pracownikami innych jednostek badawczo-dydaktycznych, jak również ze studentami całej uczelni.

W ciągu niespełna pięciu lat od powstania Uniwersytetu Opolskiego Wydział Teologiczny uzyskał pełne prawa akademickie, z prawem do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i wnioskowania o tytuł naukowy profesora włącznie. Komitet Badań Naukowych niezmiennie od wielu lat zalicza Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego do najwyższej kategorii w dziedzinie badań naukowych z teologii.

Ogromnie ważną rolę, tak w Polsce, jak i poza jej granicami, odgrywa utworzony przed ponad trzema laty w strukturze naszego Wydziału Teologicznego Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją. Działalność tej jednostki znakomicie wpisuje się w myśl głoszoną przez Waszą Świątobliwość, że Europa “ma oddychać dwoma płucami".

Przed dziesięciu laty w Uniwersytecie Opolskim na pięciu wydziałach studiowało niecałe 10 000 studentów. Liczba profesorów i doktorów habilitowanych liczyła wtedy 137 osób. Obecnie na uniwersytecie, na sześciu wydziałach, studiuje ponad 18 000 studentów, a kadra profesorów i doktorów habilitowanych przekroczyła liczbę 210.

Stoimy w przededniu skromnego Jubileuszu 10-lecia. W imieniu całej wspólnoty akademickiej pragnę z całego serca podziękować Waszej Świątobliwości za wyrażenie zgody na przyjęcie godności doktora honorowego Uniwersytetu Opolskiego. Nadanie przez naszą Alma Mater tytułu doctor honoris causa ex universa Waszej Świątobliwości stanie się punktem kulminacyjnym obchodów tegorocznego święta uniwersyteckiego. Pragnę także podziękować za to, że dane nam było dziś przybyć do Watykanu na spotkanie z naszym umiłowanym Ojcem Świętym. Niewątpliwie ten pobyt i to spotkanie pozwolą nam zaczerpnąć sił do dalszej pracy w naszej misji poszukiwania, zgłębiania i głoszenia prawdy.

W dyplomie promocyjnym, który za chwilę wręczymy, zawarte są słowa podziękowania za nauczanie Waszej Świątobliwości oraz dary, które są udziałem całego świata akademickiego w naszej Ojczyźnie, a w szczególności, którymi obdarzony został Uniwersytet Opolski. Laudacja przygotowana przez pierwszego dziekana Wydziału Teologicznego, księdza profesora Helmuta Sobeczkę, która stanowi rozwinięcie myśli zawartych w dyplomie dołączona jest do dyplomu.
 
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda