indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Bohemiści spotkali się w Opolu

Stanęło na "Cegle"

Honory dla pedagogów w święto opolskiej pedagogiki

Doktorzy honorowi uczelni Wrocławia i Opola o zjednoczonej Europie

Nowi doktorzy na uniwersytecie

Prof. Leonid Petrow - obywatelem RP

Uniwersytet bez psychologii?

II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych

Czescy naukowcy w Instytucie Historii

Zbyszko Bednorz profesorem honorowym UO

 

Doktorzy honorowi uczelni Wrocławia i Opola o zjednoczonej Europie

Wśród licznych debat toczących się w środowisku naukowym w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, dobitnie zabrzmiał głos uczonych z Wrocławia i Opola. W dniach 30 kwietnia - 2 maja 2004 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja na temat "Zjednoczona Europa jako fundament nowego porządku globalnego" z udziałem ponad 75 doktorów honoris causa uczelni akademickich Wrocławia i Opola. Patronat nad konferencją objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski a jej organizatorami byli: Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Opolski oraz Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Obrady zainaugurowano w sali wrocławskiego ratusza, gdzie wykład wprowadzający pt. "Wielokulturowe korzenie nauki we Wrocławiu" wygłosił ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz. W dwóch kolejnych dniach dyskusja odbywała się w barokowej Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego i koncentrowała się wokół trzech bloków tematycznych "Świat u progu XXI wieku. Nowe szanse i nowe zagrożenia", "Globalna przestrzeń edukacyjna", "Miejsce Polski w zjednoczonej Europie i świecie".            

W gronie 16 referentów znalazło się 3 doktorów honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Profesor Jaroslav Pánek w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę i wkład państw Europy Środkowej w proces dziejowy kontynentu europejskiego. Krytycznie odniósł się natomiast do współczesnej historiografii, która w europejskich syntezach traktuje to zagadnienie "dość mgliście" i marginalnie. Z kolei prof. Wojciech Wrzesiński ukazał znaczenie Uniwersytetu Wrocławskiego dla rozwoju nauki w okresie 300 lat istnienia. Podkreślił również jego dokonania w zakresie poszanowania praw człowieka i demokracji, a zwłaszcza w tworzenie wolnej wszechnicy w okresie stanu wojennego i restrykcji ze strony władz komunistycznych. Język jako podstawowe narzędzie komunikowania się i kształtowania rzeczywistości - przekonywał prof. Gerhard Nickel - powinien służyć budowie pomostów między narodami. Odnosząc się do procesu wzmożonej globalizacji wskazał na rolę języka angielskiego, którym posługuje się około 1.8 mld osób na całym świecie, natomiast dla 350 mln stanowi język ojczysty.

Gościem konferencji był również doktor honorowy mecenas Hendrik Foth. Władze Uniwersytetu Opolskiego reprezentowali JM Rektor Józef Musielok, prorektorzy Leszek Kuberski, Adam Latała i Janusz Słodczyk. Obecni byli również dziekani: Stanisław Kochman i Marek Masnyk, dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej Andrzej Ciuk oraz laudatorzy doktorów honorowych: prof. Franciszek Marek i prof. Jan Seredyka. Na zakończenie trzydniowej konferencji uchwalono "Przesłanie środowiska naukowego Wrocławia i Opola z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej", którego treść publikujemy poniżej.

                                                           Prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO

PRZESŁANIE ŚRODOWISKA NAUKOWEGO WROCŁAWIA I OPOLA
Z OKAZJI PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Zgromadzeni we Wrocławiu uczeni polscy, wraz z Doktorami Honorowymi uczelni Wrocławia i Opola z Europy i świata, którzy są pełnoprawnymi członkami naszej wspólnoty akademickiej, z satysfakcją i nadzieją witamy moment poszerzenia Unii Europejskiej o dziesięć nowych krajów. Nasza satysfakcja płynie stąd, że rodzina europejska powiększa się i wzmacnia o kraje, które przez dziesięciolecia cierpiały wykluczenie z demokratycznej wspólnoty narodów wskutek powikłań historycznych zawinionych przez samą Europę . Naszą nadzieję budujemy na oczekiwaniu, że Zjednoczona Europa, oparta na porządku konstytucyjnym, szanująca prawa jednostek i wspólnot ludzkich oraz strzegąca zasad praworządności w stosunkach międzynarodowych, stanie się filarem nowego porządku globalnego. Jako członkowie republiki uczonych, która ze swej natury nie zna barier narodowych i politycznych, widzimy w tym doniosłym wydarzeniu historycznym szansę rozciągnięcia na cały świat obszarów pomyślności i pokoju.            

W zróżnicowanej Europie, budującej swą jedność podług zasad negocjowanego kompromisu, nie zaś narzuconego dogmatu, dostrzegamy potencjał polityczny, ekonomiczny i duchowy, który odgrywać będzie coraz większą rolę w budowaniu postaw zrównoważonego rozwoju, stabilizacji polityki międzynarodowej oraz pobudzaniu życia kulturowego i intelektualnego narodów.

 W poczuciu współodpowiedzialności za świat, który podlega głębokim przemianom w rezultacie praktycznych wdrożeń odkryć naukowych, pragniemy, jako uczeni, włączyć się w historyczne zadanie, jakim jest poszerzanie wspólnej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Wierzymy, że przez aktywne zaangażowanie w proces boloński oraz w realizację Strategii Lizbońskiej, przyczynimy się do budowy bardziej bezpiecznego, dostatniego i sprawiedliwego świata." - Wrocław , 2 maja 2004 roku.
up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda