indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Bohemiści spotkali się w Opolu

Stanęło na "Cegle"

Honory dla pedagogów w święto opolskiej pedagogiki

Doktorzy honorowi uczelni Wrocławia i Opola o zjednoczonej Europie

Nowi doktorzy na uniwersytecie

Prof. Leonid Petrow - obywatelem RP

Uniwersytet bez psychologii?

II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych

Czescy naukowcy w Instytucie Historii

Zbyszko Bednorz profesorem honorowym UO

 

 

 

 


 


Honory dla pedagogów w święto opolskiej pedagogiki

22 kwietnia 2004 r., w auli Wydziału Teologicznego UO, odbyła się uroczystość nadania tytułów doktorów honoris causa wybitnym polskim pedagogom, profesorom: Tadeuszowi Lewowickiemu i Zbigniewowi Kwiecińskiemu. Dwa dni wcześniej w kościele seminaryjno-akademickim odprawiono mszę świętą z okazji trzydziestolecia opolskiej pedagogiki.

Dorobek naukowy obu profesorów, wyróżnionych przez społeczność Uniwersytetu Opolskiego najwyższą godnością akademicką, jaką jest tytuł doktora honoris causa, został zaprezentowany na wystawie otwartej 21 kwietnia w holu gmachu przy ulicy Oleskiej. W tym samym dniu w Kamieniu Śląskim odbyła się konferencja naukowa pt. Miejsce pedagogiki we współczesnej humanistyce, a także uroczyste spotkanie pedagogów z okazji trzydziestolecia opolskiej pedagogiki.

Dostojnym bohaterom uroczystości towarzyszyli recenzenci: prof. Joanna Rutkowiak z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Aleksander Nalaskowski z UMK w Toruniu (recenzenci dorobku prof. Zbigniewa Kwiecińskiego), prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki z Uniwersytetu Śląskiego i prof. Edmund Trempała z Akademii Bydgoskiej. Prezydium Polskiej Akademii Nauk reprezentował prof. Bogusław Śliwerski, Wydział Nauk Humanistycznych CK - prof. Jerzy Brzeziński, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie - prof. Stefan Kwiatkowski.

Wśród publiczności zgromadzonej w auli Wydziału Teologicznego (przeważali młodzi ludzie - opolscy studenci i licealiści) nie zabrakło także gości z wielu polskich ośrodków akademickich, m.in.:  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, krakowskiej Akademii Pedagogicznej, Uniwersytetu w Zielonej Górze, Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Katowicach, a także opolskich szkół wyższych - WSZiA oraz Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele władz wojewódzkich oraz miejskich, a także placówek kulturalno-oświatowych Opola.

            Przebieg przewodów doktorskich, a także sylwetki honorowych doktorów przedstawił dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO prof. Marek Masnyk. Laudację z okazji nadania tytułu doktora honoris causa prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu wygłosiła prof. dr hab. Teresa Borowska, promotor przewodu doktorskiego, która podkreśliła m.in. wartość imponującego dorobku naukowego profesora: Tuż po ich ukończeniu wraz z kolegami ze studiów uruchomił eksperymentalną szkołę w Toruniu oraz podjął badania środowiska zapóźnionego w rozwoju. Badania te i dalsze traktujące o społecznych aspektach funkcjonowania szkoły wiejskiej znalazły swój wyraz nie tylko w takich pracach, jak wydane już w 1972 r. "Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim" oraz "Odpad szkolny na wsi", lecz także we wznowionym ostatnio tryptyku "Wykluczanie", "Bezbronni i "Nieuniknione"?

            Te i inne demaskujące szkołę prace, to zaledwie cząstka imponującego dorobku Profesora, na który składa się 18 książek autorskich, kilkadziesiąt przezeń zredagowanych i kilkaset artykułów zamieszczonych w renomowanych czasopismach, w tym także obcojęzycznych. Autor przedstawił w nich wyniki osobistych badań lub kierowanych przez siebie zespołów zarówno badań jakościowych, ilościowych czy wreszcie unikatowych w skali świata badań longitudinalnych.

            Laudację na cześć prof. Tadeusza Lewowickiego wygłosiła prof. dr hab. Józefa Brągiel, która zwróciła m.in. uwagę na fakt: Studia i badania nad tożsamością mieszkańców pogranicza i funkcjonowanie społeczności wielokulturowych to obszar, w którym pasje naukowe Profesora widoczne są najwyraźniej w ostatnim czasie. Ich dokonania zawarte w 20 tomach wydanych drukiem przez różne ośrodki akademickie jeszcze raz pokazują Profesora jako inicjatora badań zespołowych, które udało mu się zorganizować w uczelniach funkcjonujących na pograniczach kulturowych, jak na przykład w: Szczecinie, Rzeszowie, Opolu, Cieszynie i Białymstoku. Skupił wokół siebie wiele pozawarszawskich środowisk naukowych i przyczynił się do ich rozwoju, dając im z siebie to co najlepsze, swoją mądrość, czas i pomysły, czego wynikiem jest utworzenie szkoły naukowej w obszarze edukacji międzykulturowej .

            Dyplomy doktorów honorowych Uniwersytetu Opolskiego wyróżnionym profesorom wręczył rektor UO prof. Józef Musielok, po czym chór Dramma per Musica pod dyrekcja Elżbiety Trylnik  wykonał "Gaude Mater Polonia".

            Tytuł wykładu doktora honorowego UO prof. dr. hab. Zbigniewa Kwiecińskiego  brzmiał: Pedagogiczne zero. Zastosowania problemowe, epistemiczne i magiczne. Swoje wystąpienie profesor Kwieciński rozpoczął słowami: Podejmuję tu próbę ukazania heurystycznej płodności kategorii "zero" w badaniach i studiach nad kształceniem, wychowaniem i oświatą. Postaram się wykazać, że pojęcie "zero", a także utworzone od niego formy czasownikowa "wyzerować", rzeczownikowa "wyzerowanie" i przymiotnikowa "wyzerowany" oraz kategorie bliskoznaczne (takie jak: pustka, brak, początek, kres, granica, przełom) odsłaniają nowe i szerokie możliwości badawcze... Przy okazji pragnę wskazać na fakt, iż zera dopisane do jakiejś liczby czynią z nich magiczne i odświętne symbole o dużym znaczeniu ideologiczno-wychowawczym,

Kończąc swój wykład, profesor Kwieciński nawiązał do okoliczności, w jakich go wygłaszał: Wracając do magii zera, dopisanego do jakiejś cyfry. Miło jest na 40-lecie pracy akademickiej otrzymać doktorat honorowy tak znamienitej uczelni. Ale takie wielolecie z zerami wieści także nadchodzący kres, wyzerowanie.

            Dziękując społeczności Uniwersytetu Opolskiego za nadanie mu zaszczytnego tytułu doktora honoris causa, prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki powiedział m.in. : Poza tymi oczywistymi i naturalnymi słowami wdzięczności chciałbym przywołać jeszcze powody szczególne. Godne podkreślenia jest to, że uniwersyteckie środowisko naukowe dostrzegło i doceniło trud kreowania nowej - właściwej współczesności - teorii pedagogicznej i praktyki edukacyjnej (...). Bezcenne znaczenie ma dla mnie to, że godność doktora honoris causa nadał mi Uniwersytet Opolski. W tym uniwersytecie pracuje grono moich Przyjaciół. Od lat łączy nas bardzo intensywna i pod wieloma względami owocna współpraca naukowa. Uczestniczyliśmy i uczestniczymy we wspólnych badaniach. W okresie dziesięciu lat ukazało się bodajże siedem tomów prac zbiorowych pod wspólną redakcją kolegów z Uniwersytetu Opolskiego i moją.

            Swoje wystąpienie prof. Tadeusz Lewowicki poświęcił problemowi edukacji w Polsce, podkreślając, że wieloletnie zaniedbania i współczesne zaniechania kładą się cieniem na jakość kształcenia i wychowania, jednak pojawiają się i zjawiska napawające optymizmem, pozwalające wierzyć, że nastąpi poprawa tego stanu - zależy ona w dużej mierze od zaangażowania środowisk naukowych w tworzenie i realizację projektów nowego systemu oświatowego, w inspirowanie i wspieranie innowacji ulepszających lub zastępujących elementy dotychczasowego systemu (...). Udział pedagogów akademickich w społecznym ruchu na rzecz zmiany praktyki oświatowej spostrzegać należy jako powinność i jako ważny czynnik przeobrażeń edukacji.

            Kończąc swoje wystąpienie profesor Lewowicki życzył społeczności Uniwersytetu Opolskiego wszelkiej pomyślności, a także, by - jak napisał o tym przed laty Franciszek Marek - "ex Silesia lux" (światło ze Śląska) płynęło "pro Patria et scienta" (dla Ojczyzny i nauki). Niech trwa godność i dostojeństwo Uniwersytetu, niech spełnia się jego posłannictwo.

            Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych, a także pomyślności w życiu osobistym wystosowała do obu honorowych doktorów minister edukacji narodowej i sportu Krystyna Łybacka, prof. Henryk Samsonowicz - przewodniczący Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, a także m.in. prof. Anna Przecławska, prof. Wincenty Okoń, prof. Kazimierz Denek, senator RP prof. Stanisław S. Nicieja, opolski kurator oświaty Franciszek Minor. Gratulacje napłynęły też z wielu ośrodków naukowych i instytucji - m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Akademii Medycznej we Wrocławiu, wrocławskiej Akademii Rolniczej, Uniwersytetu w Białymstoku, Akademii Bydgoskiej, Politechniki Opolskiej. W imieniu uczestników V Międzynarodowej Konferencji Media a Edukacja gratulacje i życzenia obu profesorom przekazali prof. prof. Wacław Strykowski i Wojciech Skrzydlewski.

                                                                       Barbara Stankiewicz

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda