indeks.jpg navi.jpg


Kronika Uniwersytecka

Bohemiści spotkali się w Opolu

Stanęło na "Cegle"

Honory dla pedagogów w święto opolskiej pedagogiki

Doktorzy honorowi uczelni Wrocławia i Opola o zjednoczonej Europie

Nowi doktorzy na uniwersytecie

Prof. Leonid Petrow - obywatelem RP

Uniwersytet bez psychologii?

II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych

Czescy naukowcy w Instytucie Historii

Zbyszko Bednorz profesorem honorowym UO

II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych

Z inicjatywy byłych dziekanów wydziałów chemicznych i równocześnie członków zespołu T09 Komitetu Badań Naukowych, profesorów: Henryka Koroniaka z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Henryka Góreckiego z Politechniki Wrocławskiej, w roku ubiegłym zorganizowano I Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych, w którym wzięli także udział przedstawiciele Instytutu Chemii naszego uniwersytetu ("Indeks", nr 5-6, 2003). Dodatkowo doktorantom stworzono możliwość opracowania zreferowanych materiałów, w formie kilkustronicowych publikacji, których zbiór, po recenzji, został wydany z końcem 2003 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza ("Na pograniczu biologii i chemii" tom IX, Poznań 2003). W książce tej opublikowano 35 prac - spośród ok. 50 ubiegłorocznych referatów. Należy podkreślić, że znalazły tam miejsce prace całej szóstki młodych uczestników reprezentujących Instytut Chemii UO.

Liczny udział doktorantów w ubiegłorocznym spotkaniu, sposób i poziom ich wystąpień, a także miła atmosfera konferencji wskazała na celowość kontynuowania takich spotkań. I tak, w dniach od 31 marca do 3 kwietnia 2004 r., w Velkich Losinach (Republika Czeska), odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych, w którym wzięło udział blisko 80 młodych chemików oraz kilkunastoosobowa kadra profesorska z szesnastu ośrodków naukowych, w tym ośmiu uniwersytetów. Podczas ośmiu sesji naukowych doktoranci prezentowali charakterystykę swoich prac doktorskich. W zależności od stopnia zaawansowania pracy (roku realizacji) charakterystyka ta obejmowała cel i wprowadzenie do tematyki badawczej, wyniki własnych badań czy w końcu komunikat zbliżony do autoreferatu na obronę doktorską. Czas każdego wystąpienia, wraz z dyskusją, obejmował 15 minut. Zalecana była prezentacja komunikatu w języku angielskim, z czego jednak skorzystało jedynie 13 doktorantów. Wszystkie wystąpienia były dobrze przygotowane pod względem merytorycznym i prezentowane na dobrym poziomie, przy wykorzystaniu najnowszego sprzętu multimedialnego. Każdemu wystąpieniu towarzyszyła dyskusja naukowa oraz wymiana poglądów i doświadczeń, kontynuowana w przerwach między obradami nawet do późnych godzin nocnych.

Uniwersytet Opolski reprezentowało siedmiu doktorantów, z czego sześciu asystentów i jedna osoba zatrudniona w Instytucie Chemii na stanowisku pracownika inżynieryjno-technicznego. Byli to następujący pracownicy Instytutu Chemii (w nawiasie podano osobę promotora lub opiekuna naukowego): mgr Gabriela Dyrda i mgr Joanna Nackiewicz (prof. dr hab. inż. Witold Wacławek), mgr Anna Drapała (dr hab. inż. Piotr. P. Wieczorek, prof. UO), mgr Grzegorz Spaleniak (dr hab. inż. Janusz Kyzioł, prof. UO), mgr Bartosz Zarychta (prof. dr hab. inż. Jacek Zaleski), mgr Łukasz Korach oraz mgr Zofia Hordyjewicz (prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja). Troje opolskich młodych naukowców - mgr mgr Anna Drapała, Zofia Hordyjewicz i Łukasz Korach) wyniki swoich badań omawiało w języku angielskim.

Seminarium stworzyło możliwość konfrontacji tematyki i poziomu prezentowanych prac, a przede wszystkim umożliwiło poznanie i wymianę doświadczeń tej najmłodszej chemicznej kadrze naukowej. Na zakończenie prof. dr hab. Henryk Koroniak, pozytywnie ocenił wystąpienia doktorantów, zarówno pod względem merytorycznym, jak i sposobu prezentacji, a blisko dwudziestu młodym naukowcom, wytypowanym przez oceniający wystąpienia zespół profesorski, w tym wszystkim 13 osobom referującym w języku angielskim, wręczył symboliczne nagrody. W konkluzji wyraził opinię wszystkich uczestników na temat celowości kontynuacji tego typu spotkań w następnych latach. Poinformował też, że wzorem roku ubiegłego, planowane jest wydanie książkowe materiałów przedstawionych podczas seminarium w formie zrecenzowanych wcześniej publikacji naukowych.

up.pngDo góry

(c) 2003 Adrian Kajda